Svod mládeže

Dnes jsme se s Hemym zúčast­ni­li svo­du choďác­ké psí mlá­de­že. Z domo­va jsme vyra­zi­li před půl osmou, abychom byli v auto­kem­pu Slu­neč­ni­ce, kde se svod konal, včas. Otec a syn Na výsta­vu bylo zapsá­no 82 psů, na svod 39. Boni­ta­ce se mělo účast­nit 13 jedin­ců. Celá akce pro­bí­ha­la totiž už sko­ro týden, ale my jsme se moh­li při­hlá­sit pou­ze na…

První den ve školce

Dnes byl Ham­mond popr­vé v psí škol­ce. Sice jsme před­tím měli asi tři setká­ní s mla­dou cvi­či­tel­kou, ale neby­lo vůbec pod­le mých před­stav. Sice se nám věno­va­la indi­vi­du­ál­ně asi 30 minut, ale: [list style=“cross”] dal­ší schůzku jsme si domlou­va­li vždy po skon­če­ní aktu­ál­ní “hodi­ny” dal­ší vol­ný ter­mín byl tře­ba až za tři týd­ny pla­ti­li jsme vždy po skon­če­ní hodi­ny…

První den

Tak dnes se Ham­mond Hek­tor z Letín­ské kovár­ny nastě­ho­val do Rou­den­ské kovár­ny. Vstá­va­li jsme ráno v pět, pro­to­že jsme slí­bi­li, že v Letí­ně bude­me v osm ráno. Ces­ta byla v poho­dě, pro­voz dob­rý, mís­ty mlha, ale nic hroz­né­ho. Na ces­tě zpět jsem měl Ham­mon­da na klí­ně, celou ces­tu v kli­du a v poho­dě ležel, chvil­ka­mi usí­nal. Ces­tou jen dvě krát­ké zastáv­ky — v Bechy­ni…

Hammond’s humble house aneb Pat a Mat staví boudu

Tak se k nám v dru­hé polo­vi­ně pro­sin­ce nastě­hu­je nový spo­lubyd­lí­cí, Ham­mond Hek­tor z Letín­ské kovár­ny. Se ště­ně­tem jsme původ­ně počí­ta­li až na jaro, ovšem jeli jsme se oneh­dá podí­vat na choďáč­ky do blíz­ké Besed­ni­ce a tam jsme dosta­li tip na cho­va­tel­skou sta­ni­ci Z Letin­ské kovár­ny. Podí­va­li jsme se na strán­ky a to byla chy­ba. Měli štěňa­ta. Vol­ná. A fot­ky na webu.…

První setkání s Hammondem

Dnes jsme se vypra­vi­li do cho­va­tel­ské sta­ni­ce Z letin­ské kovár­ny, abychom se podí­va­li na naše štěn­do. Pár obráz­ků vypo­ví více než stov­ky slov. [simnor_button url=”/wp-content/uploads/krest/http://www.kuzbici.eu/wp-content/uploads/2012/12/kovarna.zip” icon=“download-alt” label=“Stáhnout Stáh­nout všech­ny fot­ky” colour=“orange” colour_custom=”” size=“medium” edge=“rounded” target=“_blank”]

Vybíráme pejska

Už večer toho dne, kdy jsme našli Ari­nu bez­vlád­ně ležet v pele­chu, bylo jas­né, že bude­me muset poří­dit něja­kou náhra­du. S Evou jsme se shod­li, že dal­ší­ho psa zatím nechce­me. Až na jaře a bude to plemeno/zvíře, kte­ré může být celo­roč­ně ven­ku. Na dětech a hlav­ně na Matym bylo vidět, že jim pes chy­bí čím dál více. Když Maty…

Smutný večer

Když jsme dnes při­je­li z prá­ce domů, našli jsme Ari­nu bez­vlád­ně ležet na křes­le v před­sí­ni. Po více než dva­nác­ti letech pri­šel její čas.