Orient Charlene Collection White Dial NR1Q005W

Hle­dal jsem a pře­mýš­lel, co letos kou­pit Evě k naro­ze­ni­nám. Trpím dvě­ma chro­nic­ký­mi cho­ro­ba­mi (baci­lus britvo­mi­lus a chro­no­bun­dus), kte­ré v posled­ní době čím dál více ovliv­ňu­jí můj úsu­dek. Něja­kou dobu jsem se tedy roz­mýš­lel, zda jí kou­pím břitvu nebo něja­ký luxus­ní krém na hole­ní, uká­zal jsem man­žel­ce fot­ky něja­kých těch bři­tev, ale když ji neza­u­ja­la ani tako­váh­le krás­ná břitva…