Vodafone story

Udá­los­ti zde vylí­če­né se sku­teč­ně sta­ly, původ­ně jsem je pub­li­ko­val na G+ (to byla v roce 2013 soci­ál­ní síť :-)). 21. 4. 2013 Tak a dost. Mám toho prá­vě tak ako­rát. Prá­vě jsem strá­vil 16 minut a 49 sekund čeká­ním na ope­rá­to­ra zákaz­nic­ké lin­ky +Voda­fo­ne CZ, abych upo­zor­nil na to, že mám nej­spí­še špat­ně udě­la­né vyúčto­vá­ní. Namís­to běž­ných cca 1500 až 1700, které…