Roste, pacholek…

Kdo? No pře­ce Ham­mond. Dnes jsme byli u zvě­ro­dok­to­ra na pře­oč­ko­vá­ní ve třech měsí­cích. Už jenom vztekli­na asi za dva měsí­ce a bude­me mít na rok hoto­vo. Když už jsme byli v ordi­na­ci, kam se Ham­mi­mu nechtě­lo, tak jsem ho zvá­žil — 12,4 kg krás­né živé váhy 🙂 Začát­kem toho týd­ne se mu posta­vi­lo levé ucho a pra­vé zatím plan­dá, tak­že vypadá…

Osmý den (27.12.2012)

V deset dopo­led­ne jsme vyra­zi­li na očko­vá­ní. Byl jsem před­tím s Hammym chvil­ku ven­ku, hrá­li jsme si, chvá­li­li jsme. Pak jsem se zve­dl a šel pro vodít­ko. Hammy samo­zřej­mě za mnou. Když uvi­děl obo­jek a vodít­ko, malin­ko ucu­kl a zakňu­čel. Nicmé­ně obo­jek si nechal nasa­dit bez pro­blé­mů, vodít­ko taky. Nastou­pi­li jsme do auta a začal se tro­chu kle­pat. Bude­me ho…