Aby bylo jasno

Inspi­ro­ván poli­­tic­­ko-spo­le­­če­n­ským kom­pa­sem Mar­ti­na Malé­ho jsem se roz­ho­dl, že si tako­vý kom­pas také udě­lám, abych v tom měl i já sám o sobě jas­no. Nut­no dodat, že u někte­rých polo­žek jsem musel dlou­ho pře­mýš­let a stej­ně si nejsem úpl­ně jis­tý. Ale tak to má asi být, bude to chtít čas. Někte­ré polož­ky jsem vyne­chal, jiné při­dal. A někte­ré bych rád při­dal, ale…