QMapShack v Linux Mint

QMa­pShack je nástup­cem skvě­lé­ho mapo­vé­ho pro­gra­mu QLand­kar­te. Zkom­pi­lo­va­ná ver­ze je k dis­po­zi­ci zatím jen pro Win­dows, na Linu­xu si musí­me binár­ku zkom­pi­lo­vat sami. Naštěs­tí to není nic moc slo­ži­té­ho. Potře­bu­je­me k tomu jen pár vývo­jář­ských balíč­ků. A pro­to­že je apli­ka­ce stá­le v cel­kem čilém vývo­ji, bude mož­ná lep­ší, když si ji nain­sta­lu­je­me z pří­mo z vývo­jář­ské­ho repo­zi­tá­ře, abychom měli k dis­po­zi­ci vždy…

Instalace digikam

Dostat do počí­ta­če posled­ní ver­zi digi­ka­mu se uká­za­lo jako doce­la vel­ká výzva. Tak­že, abych neza­po­mněl, můj milý deníč­ku. Nej­pr­ve je potře­ba při­dat správ­ný repo­zi­tář, obec­ně se dopo­ru­ču­jí dva: philip5/extras phi­­li­­p5/­­ku­­bun­­tu-bac­­k­ports tedy sudo apt-add-repo­si­to­ry philip5/extras sudo apt-add-repo­si­to­ry phi­li­p5/­ku­bun­tu-bac­kports Jen­že na dvou sys­té­mech, kde jsem zkou­šel digi­kam nain­sta­lo­vat se stej­ně nain­sta­lo­va­la sta­rá ver­ze ze sys­té­mo­vé­ho repo­zi­tá­ře. Nako­nec se…

How to publish Journey articles to a WordPress site

Jour­ney is an aweso­me app for Andro­id. I use it  to cap­tu­re moments from eve­ry­day life, kin­da of a dia­ry, if you like. Some of my ent­ries are strict­ly per­so­nal, secret, but I often wish to sha­re my moments on our fami­ly web­si­te, yes, this one :-). And this is whe­re Jour­ney lacks one basic functi­o­na­li­ty, as far as…

Nedostatek místa v úložišti

…K mému pře­kva­pe­ní i rados­ti jsem zjis­til, že tele­fon je root­nu­tý, což mi ušet­ří spous­tu času a labo­ro­vá­ní, uži­va­tel­ská základ­na toho­to mode­lu totiž prak­tic­ky nee­xis­tu­je. Vše cho­di­lo a fun­go­va­lo jak má, jen v Tita­ni­um Bac­ku­pu jsem obje­vil pár apli­ka­cí, kte­ré nemoh­ly být z Desi­re, na Leno­vu také neby­ly a přes­to jsou v Tita­niu vidět. Nicmé­ně jsem to neře­šil. Pros­tě něja­ký pozůsta­tek od minu­lé­ho maji­te­le…

Huawei Ascend G300 Rooting

Kač­ka dosta­la k před­mi­nu­lým váno­cům tele­fon Hua­wei G300, čímž se sta­la drži­tel­kou dvou prven­ství: jed­nak měla nej­mo­der­něj­ší a nej­rych­lej­ší tele­fon v naší domác­nos­ti (já měl v té době HTC Desi­re a Eva svou bílou Xpe­rii X8) a jako jedi­ná ho nemě­la root­nu­tý. Což jí neva­di­lo. Pak ale postup­ně pře­sta­lo sta­čit úlo­žiš­tě v tele­fo­nu a při­šla nová pamě­ťo­vá kar­ta (8 GB) a v posled­ní době už tele­fon jen padal, a pokud nepa­dal, vle­kl se jako šnek. A tak sou­hla­si­la s roo­tem.

Android download fail fix

HTC Desi­re s cus­tom ROM nestáh­ne z Mar­ke­tu žád­nou apli­ka­ci vět­ší než 5 MB, byť v úlo­žiš­ti je mís­ta dost. Řeše­ní, buď přes Ter­mi­nal emu­la­tor v tele­fo­nu nebo pomo­cí Andro­id SDK.

Jak nahodit internet bez klikátka

Upgra­de Crun­chban­gu se nepo­ve­dl, skon­čil jsem na pří­ka­zo­vém řád­ku, xka nena­běh­nou. Potře­bu­ji se při­po­jit k inter­ne­tu, abych mohl stáh­not chy­bě­jí­cí balíč­ky a upgra­de dokon­čit. sudo nano /etc/network/interfaces a při­dat řád­ky: auto eth0 ifa­ce ifa­ce eth0 inet dhcp Restart sítě: sudo /etc/init.d/networking restart Alter­na­tiv­ní způ­sob pro pří­pad neú­spě­chu: sudo ifdown eth0 sudo ifup eth0

Tipy a vychytávky pro Debian edici distribuce Linux Mint

Linux Mint je skvě­lá dis­tri­buce, kte­rá fun­gu­je out-of-the-box. Vyni­ka­jí­cí je, že běží obstoj­ně rych­le i na kom­pech, kte­ré pou­ží­va­jí děti, jeden Athlon 3600+ s 1,7 GB RAM a nadu­pa­nou gra­fic­kou kar­tou, i na Pen­tiu 4 3.4 GHz s jed­ním gigem pamě­ti. Ovla­da­če veš­ke­ré­ho HW nejsou abso­lut­ně žád­ným pro­blé­mem. U dětí je to oprav­du nain­sta­luj a jeď, na mém noťa­su je vhod­né ješ­tě něco dopl­nit. Vět­ši­nou…

Malé, opravdu malé RSS

Mám web­hos­ting u spo­leč­nos­ti Wedos, o VPS zatím neu­va­žu­ji, tak­že jsem hle­dal náhra­du, kte­rou bych mohl pro­vo­zo­vat na svém webu. Záro­veň jsem chtěl, aby byly fee­dy dostup­né na table­tu, popří­pa­dě v tele­fo­nu, nej­lé­pe v dedi­ko­va­né apli­ka­ci. Nako­nec jsem našel, Nývl­tem se stal Tiny Tiny RSS. Insta­la­ce je vcel­ku jed­no­du­chá, základ­ní návod je v češ­ti­ně na ser­ve­ru Root. Nebyl bych to…

Zrychlení WordPressu

Dnes se mi koneč­ně poda­ři­lo dosáh­nout poměr­ně znač­né­ho zrych­le­ní Wor­d­Pres­su na vlast­ní domé­ně. Hos­tu­ji na www.wedos.com, hos­ting NoLi­mit Extra. Zrych­le­ní se poda­ři­lo dosáh­nout úpra­vou sou­bo­ru .htac­cess, kde jsem sek­ci # BEGIN Wor­d­Press <IfMo­du­le mod_rewrite.c> Rewri­te­En­gi­ne On Rewri­te­Base / Rewri­te­Ru­le ^index\.php$ — [L] Rewri­te­Cond %{REQUEST_FILENAME} !-f Rewri­te­Cond %{REQUEST_FILENAME} !-d Rewri­te­Ru­le . /index.php [L] </IfModule> # END…

Simple Highlighter – simply synchronized

Sim­ple High­li­gh­ter (SH) is a gre­at Chro­me extensi­on allowing you to select text on web­pages and high­li­ght it with vari­ous colours. You can save your high­li­ghts and add notes to them. And that’s just per­fect – you save these high­li­ghts for later use – the extensi­on remem­bers your high­li­ghts so next time you load the same…

Jak připojit samba share v Linuxu

Potře­bu­je­me apt-get install samba4 apt-get install cifs-utils Pří­ka­zy mount ‑t cifs //raspberry/knihovna ‑o username=user,password=urPassword /mnt/share Nebo na Ada­mo­vi mount ‑t smbfs ‑o username=user,password=urPassword //raspberry/knihovna /mnt/share Při­po­mín­ky od pří­te­le: Tvůj pří­kaz ze zápis­ku má vel­ký nedo­sta­tek — do pří­ka­zo­vé řád­ky ani do žád­né­ho skrip­tu bych hes­lo nepsal. Vol­bu “password=…” vynech, na hes­lo budeš dotá­zán. Lep­ší je…

Malinové download centrum

Dlou­ho jsem pát­ral po něja­kém down­lo­ad manage­ro­vi pro mé Raspber­ry Pi, až mě napadlo pou­žít pyLo­ad. Mám ho na noťa­su, proč ho nepo­u­žít na Mali­ně? Insta­la­ce se odby­de v něko­li­ka kro­cích: [list style=“plus”] Samot­ný pyLo­ad nemá v Raspbmc balíč­ky, tak­že je stáh­ne­me sudo wget ‑O pyload-cli.deb http://get.pyload.org/get/ubuntu-cli Ješ­tě doin­sta­lo­vat závis­los­ti sudo apt-get install python python-pycurl python-cryp­to tes­se­ract-ocr tes­se­ract-ocr-eng…

Malinová knihovna

Jak ješ­tě vyu­žít Raspber­ry? Co takhle Calib­re ser­ver? Máme doma tři Kind­lí­ky a párek table­tů, tak­že by se hodi­lo mít kníž­ky stá­le pří­stup­né. V repo­si­tá­řích Raspbmc jsem obje­vil insta­lač­ní balíč­ky Calib­re. Toho se musí vyu­žít, abychom si moh­li naše Kind­lí­ky krmit i bez spuš­tě­né­ho počí­ta­če. Tak­že jde­me na to. Pou­ží­va­ná sesta­va rou­ter Asus WL-500­­gP v2 s fir­m­warem Toma­to Fir­m­ware 1.28.0005 102 ND USB Big-VPN…

Raspberry Pi & Raspbmc at your service

Ve čtvr­tek minu­lý týden jsem si domů při­ve­zl Raspber­ry Pi, las­ka­vě zapůj­če­né Radi­mem Sej­kem, ali­as Owarem. Cílem bylo vyzkou­šet, zda by se tenhle pidi­kom­pjů­ter dal pou­žít jako veli­ce jed­no­du­ché domá­cí mul­ti­me­di­ál­ní cen­t­rum. Záro­veň bych ale k němu rád při­po­jil exter­ní pev­ný disk, kte­rý by slou­žil jed­nak jako zdroj potra­vy pro Pi a záro­veň i jako síťo­vé úlo­žiš­tě pro fot­ky,…

TomatoUSB na Asus WL-500gP v2

Asi před rokem jsem kou­pil rou­ter ASUS WL-500g Pre­mi­um v2. Náš sta­rý WRT-311 se neu­stá­le restar­to­val, byl poma­lý, no pros­tě to neby­lo ono. Jed­ním z důvo­dů ke kou­pi prá­vě toho­to mode­lu, samo­zřej­mě kro­mě ceny, byla sku­teč­nost, že je vyba­ven dvě­ma USB slo­ty a mož­nos­tí nahrá­ní alter­na­tiv­ní­ho fir­m­wa­ru. Samo­zřej­mě se tedy nabí­zí mož­nost při­po­jit k němu exter­ní disk, kte­rý…

Správa aplikací na Playbooku přes www

Vše, co potře­bu­je­me je roz­ší­ře­ní pro Chro­me nebo Mozillu. V Pla­y­boo­ku nasta­ví­me Deve­lo­p­ment mode. V Chro­mu, v nasta­ve­ní plu­gi­nu, zadá­me IP adre­su Pla­boo­ku a pak už jen v pro­hlí­že­či zadá­me IP adre­su Pla­y­boo­ku do adres­ní­ho řád­ku.

Zakázání F10 v linuxovém terminálu

V dis­tri­buci Lunu­x­Mint 13 jsem měl jeden tako­vý nepří­jem­ný pro­blém. I když jsem v nasta­ve­ní ter­mi­ná­lu zaká­zal pou­ží­vá­ní F10 (kvů­li ukon­čo­vá­ní Mid­ni­ght Com­man­de­ru)

Jak stáhnout fotky z Picasy

Zalo­žil jsem tako­vý rodin­ný dení­ček onli­ne na www.kuzbici.eu a postup­ně bych tam chtěl pře­su­nout všech­ny fot­ky ze všech mož­ných webo­vých gale­rií.

Jak nainstalovat soubor img do Mapsource

Nejdří­ve si obsta­rám: GMap­Tool (http://www.anpo.republika.pl/) cgpsmap­per (http://www.cgpsmapper.com/buy.htm) V apli­ka­ci GMap­Tool najde­me zálož­ku Files: Add Files a načtu ode­mknu­tý img sou­bor Na zálož­ce Opti­ons: Appe­ran­ce – Sys­tem, Lan­gu­age – Sys­tem, zaškrt­ne­me Ver­bo­se out­put a vlo­ží­me umís­tě­ní sou­bo­ru cgpsmapper.exe Na zálož­ce Split klik­nu­tím na polož­ku Direc­to­ry zadá­me umís­tě­ní insta­la­ce mapy (nej­lé­pe je zadat c:\garmin\ a tam vytvo­ří­me sou­bor s mapou), Cre­a­te – files…

Gmail kalendáře v Playbooku

Jak jsem si v tabletu BlackBerry PlayBook nastavil na synchronizaci vícero Google kalendářů

Před něja­kou dobou jsem si kou­pil Blac­kBer­ry Pla­y­Book, skvě­lý to tablet. Záhy jsem začal řešit pro­blém se syn­chro­ni­za­cí všech svých Goo­gle kalen­dá­řů, kte­ré pou­ží­vám — je jich cel­kem osm, zatím. Stan­dard­ně se totiž po při­dá­ní účtu u Goo­gle syn­chro­ni­zu­je pou­ze hlav­ní kalen­dář a všech­ny ostat­ní jsou igno­ro­vá­ny. Syn­chro­ni­zač­ní pro­fi­ly našich mobil­ních zaří­ze­ní jsou ulo­že­ny na adre­se m.google.com/sync. Pokud…