xTrend 9500 jako multimediální centrum

Pod vánoč­ní stro­me­ček roku 2013 jsme si nadě­li­li novou tele­vi­zi a nový sate­lit­ní rece­i­ver. Ten měl plnit zejmé­na dva úko­ly, kro­mě pří­jmu sate­lit­ní­ho vysí­lá­ní také nahrá­vá­ní pořa­dů, jejich edi­ta­ce a ucho­vá­vá­ní a násled­né pře­hrá­vá­ní (pro byl vybrán stroj zalo­že­ný na Linu­xu). Na “živé” vysí­lá­ní se dívá­me jen zříd­ka, důvo­dem jsou všu­dypří­tom­né a nám nesmír­ně pro­tiv­né reklam­ní blo­ky a self pro­mo…