Maty píše…

Slo­va a věty, kte­rá Matý­sek sám píše do Goo­gle doku­men­tů. Níže je nalin­ko­ván sou­bor, kte­rý se auto­ma­tic­ky aktu­a­li­zu­je vždy, když Maty do své­ho sou­bo­ru něco přidá.

Konzultační odpoledne u Matyho ve škole

V pon­dě­lí 21.1.2013 jsem se tele­fo­nic­ky omlou­va­la paní ředi­tel­ce, kte­rá je i tříd­ní uči­tel­kou naše­ho Maty­ho, že jsem v prá­ci do 17,00, tak­že na kon­zul­tač­ní odpo­led­ne nestih­nu dora­zit. Chtě­la jsem se domlu­vit na jiný ter­mín, ale ochot­ná paní ředi­tel­ka mi sdě­li­la, že vlast­ně to není nut­né, že to spo­lu vyře­ší­me po tele­fo­nu, když už volám J Maty je ve…

Trénujeme čtení

Matý­sek se nám ve ško­le poma­louč­ku lep­ší a dohá­ní své spo­lu­žá­ky, kte­ří měli opro­ti rož­nov­ské ško­le asi měsíc náskok jak v psa­ní, tak i ve čte­ní. Pro­to s Matym tré­nu­je­me čte­ní ze sla­bi­ká­ře, kte­rý nosi­la do ško­ly jeho mamin­ka 🙂 A jak mu to dneska šlo? Poslech­ně­me si. [media url=“http://www.kuzbici.eu/wp-content/uploads/2012/12/VN-20121217–00001.m4a” width=“600” height=“400” jwplayer=“controlbar=bottom”] VN-20121217–00001

První cesta do “nové” školy

O tom, proč jsme Maty­mu vybra­li jinou ško­lu už bylo napsá­no dost. Ale vybra­li jsme, domlu­vi­li jsme s paní ředi­tel­kou a v pon­dě­lí 29.10.2012 jsme měli ráno před tři čtvr­tě na osm při­jít. Doma jsme všech­no hez­ky naplá­no­va­li, Maty­mu vše vysvět­li­li a ráno vyra­zi­li do ško­ly. Naštěs­tí jsme se vyko­pa­li brzy. Původ­ní plán byl tako­vý, že poje­de­me všich­ni k Vláďovi…

V praktických cvičeních něco přeřízl, soudruhu profesore…

Už v pon­dě­lí večer po rodi­čá­ku, když jsme při­šli domů a celý prů­běh ono­ho pozd­ní­ho odpo­led­ne se nám roz­le­žel v hla­vě, došli jsme  s Evou, nezá­vis­le na sobě, k závě­ru, že ona nešťast­ná chvil­ka, kdy Matý­sek odmí­tl dát paní uči­tel­ce žákov­skou, se s ním potáh­ne mini­mál­ně celý prv­ní stu­peň, a že už “navždy” bude mít cejch žáč­ka, kte­rý je na paní uči­tel­ku “ZLEJ”.…

Dobře vychované děti to mají těžké

Jsme úpl­ná, plně funkč­ní rodi­na. Se ženou jsme spo­lu od roku 1995, máme spo­ko­je­né man­žel­ství (ano, ten­to pří­spě­vek pro­šel obou­stran­nou kon­t­ro­lou :-)), nehá­dá­me se, se ženou si vymě­ňu­je­me infor­ma­ce, zají­má­me se o pro­spěch našich dětí ve ško­le ale nenu­tí­me je, aby měly samé jed­nič­ky. Děti vede­me k posluš­nos­ti, k úctě ke star­ším, rodi­čům a k dospě­lým vůbec. Maty nemá dovo­le­né hračky…

Od motokáry ke kombajnu

Uži­li jsme si moc pěk­nou sobo­tu. Odpo­led­ne po obě­dě jsme se vypra­vi­li na dvě akce. Vlast­ně na tři. Matý­sek s mamin­kou řídí kom­bajn (video)  

Beruškááá!!!

Ten­to týden se Matý­sek pře­ko­nal — nepři­ne­sl žád­nou poznám­ku, pokud tedy nepo­čí­tá­me něja­ký ten pun­tík z dru­ži­ny, a dokon­ce dnes dostal beruš­ku za cho­vá­ní! Bra­vo syn­ku, mám z tebe radost!

To nejdůležitější na světě

Co je důležitější než škola?

O tom, jak to bylo s Maty­ho čer­ným smaj­lí­kem už víte… Při našem “výchov­ném” poho­vo­ru v kuchy­ni, když mi Maty pomá­hal při vaře­ní, jsem se dozvě­dě­la moc zají­ma­vou věc, kte­rá mě úpl­ně dosta­la a nikdy bych neřek­la, že Maty to bude vní­mat tak­to. Poví­da­li jsme si o tom, jak je ško­la důle­ži­tá a že to je pro Maty­ho nej­dů­le­ži­těj­ší věc. Maty na…

Šebková taky…

Dnes Matý­sek zahá­jil čtvr­tý týden své škol­ní docház­ky. Tak­že než dokon­čí střed­ní ško­lu, zbý­vá mu jich už jenom zhru­ba 560. Jak jsme zjis­ti­li, nebu­de to mít synek ve ško­le jed­no­du­ché. Teda, urči­tě to bude mít těž­ší, než Kač­ka. Ta se do ško­ly těši­la a byla od prv­ní tří­dy svě­do­mi­tou ško­lač­kou. Jest­li si dob­ře vzpo­mí­nám a nejsou to…

Byl to normální den na frontě, tedy první den ve škole

Matýs­kův prv­ní den ve ško­le. Že čas letí, to kaž­dý ví. Že děti ros­tou, to ví pře­ce taky kaž­dý. Co jiné­ho taky mají dělat… Ale když se tyhle dvě obec­ně zná­mé prav­dy spo­jí do jed­né sku­teč­nos­ti, je to děsi­vé. Prá­vě na vlast­ních dětech člo­věk nej­lé­pe a nej­jas­ně­ji vidí, jak stár­ne a jak ty děti ros­tou. A nej­lé­pe ješ­tě, když…

Výlet do Třeboně

Byl to posled­ní den mé dovo­le­né 🙂  Po vče­rej­ším turis­tic­kém výle­tu s babič­kou na Šuma­vu, jsme se usnes­li, že se bude­me “válet” a pokud poje­de­me na výlet, tak tam, kde se nebu­de nikam muset cho­dit (jak pro­ne­sl Maty). Matý­sek zatou­žil jet na oběd do hos­po­dy a když doma kolem 11 dopo­led­ne pře­sta­la téci voda, tak jsme vyra­zi­li. Děti…

Výlet na Šumavu

Dnes, jako kaž­do­roč­ně, jsme jeli s babič­kou na Šuma­vu. Celý výlet se odví­jel dle babič­či­na přá­ní. Jeli jsme na Hor­skou Kvil­du, kde babič­ka s dět­mi vystou­pi­la a spo­leč­ně vyra­zi­li smě­rem na Antý­gl. Ces­ta byla lesem, hezká, rov­ná a zhru­ba 4km dlou­há. Já jsme jela cca 20 km autem na Antý­gl, abych jim šla napro­ti a pak je nalo­ži­la zpět do auta a odvez­la domů. 

Smutný večer

Když jsme dnes při­je­li z prá­ce domů, našli jsme Ari­nu bez­vlád­ně ležet na křes­le v před­sí­ni. Po více než dva­nác­ti letech pri­šel její čas.

Hurá na tábor!

Maty­mu prá­vě začal tábor 🙂 Při­je­li jsme prá­vě na veče­ři a Maty navzdo­ry třem kned­lí­kům se svíč­ko­vou, kte­ré spo­řá­dal než jsme vyje­li, si s chtí dal gulášov­ku. Na tábo­ře je ve sta­nu s Míšou Kyse­lů, kte­rý na něj netr­pě­li­vě čekal. Při­je­li jsme totiž posled­ní, až po  šes­té hodi­ně, pro­to­že jsme čeka­li na Kač­ku, kte­rá se prá­vě vra­ce­la z cyk­lis­tic­ké­ho tábora.…

Zhubeňuje

“Ces­ta se zhu­be­ňu­je a zhu­be­ňu­je a když je nej­hu­be­něj­ší, tak tam je majn­klaft nesml­tel­nos­ti.” Mám zla­tý meč. Sám jsem si ho vyzlatil.

Hasičský tábor

Hned prv­ní den prázd­nin začal Maty­mu hasič­ský tábor. Děti spa­ly ve vlast­ních sta­nech v bažant­ni­ci v blíz­kém Pla­vu. Pod­mín­ky cel­kem spar­tán­ské, ale to ke správ­né­mu tábo­ru pat­ří. Ten samý den jsme ješ­tě Kač­ku dovez­li do Vyš­ší­ho Bro­du, kde si domlu­vi­la pár dní u tety a strejdy. Tak nám zača­la man­žel­ská dovolená.

Heská, ale mizelná

Při sle­do­vá­ní tře­tí doby ledo­vé, scé­ny, kdy veve­ři­ce buze­ru­je vever­čá­ka se stě­ho­vá­ním pohov­ky, Matý­sek zku­še­ně pro­hlá­sil “Je heská, ale mizel­ná” 🙂 Má pro život jasno.

Nebleč mami…

“Nebleč mami, vždyť já uš se těším do ško­ly” utě­šo­val Matý­sek svou mamin­ku, když jsme dnes napo­sle­dy jeli ze škol­ky. “Uš jsem vel­ký chlap”, a objal ji.

Matýskův narozeninový Emejzink lejs

Letoš­ní Matýs­ko­vy naro­ze­ni­ny se poved­ly. V pátek večer při­jel Boris s rodi­nou, došli jsme si na ryby — mimo­cho­dem sil­ný záži­tek, a uži­li jsme si krás­ný víkend. Večer gri­lo­vač­ka, Kami s Miš­kou dopo­led­ne zaje­li za mam­kou, odpo­led­ne závod pro dár­ky. Děti se vyřá­di­ly v bazé­nu, pros­tě poho­da, poho­dič­ka. Domlu­vi­li jsme se, že v srpnu strá­ví Terez­ka s Ondí­kem týden u nás a potom se…