Tři přání

Když jsem večer kon­t­ro­lo­val Maty­mu taš­ku, našel jsem v ní kro­mě jiné­ho i tenhle lís­tek. Jeho tři nej­sil­něj­ší přá­ní. A kvů­li tomu prv­ní­mu se mu děti ve ško­le (tře­tí tří­da) smá­ly. V jakém svě­tě to žije­me. V jakém svě­tě budou muset naše děti jed­nou vycho­vá­vat své děti.

Minecraft.508

Toto je mynecravt jak vydí­te  je to svad­ba dív­ka jede na pra­se­ti za svým mužem.Ten muž je boha­tý a ti dva­se moc a moc mylu­jí. CHtě­jí žít hez­ký a přá­tel­ský mylo­srd­ný život. 

Výšlap na Kleť

Chys­ta­li jsme se na vycház­ku s choďáč­ky v Pís­ku, ale na posled­ní chví­li jsme zjis­ti­li, že se vycház­ka odklá­dá. A pro­to­že jsme byli při­pra­ve­ni vyra­zit, jen jsme změ­ni­li cíl ces­ty — na Kleť. Je to s podi­vem, a je to také vel­ká han­ba, že jsme s Evou byli na Kle­ti popr­vé spo­leč­ně, pěš­ky. Jeli­kož byla ces­ta pěk­ná, rozu­měj lidu­prázd­ná, moc se…

A Vánoce jsou tu cobydup

Tak si Eva opět hrá­la a opět jí to děla­lo veli­kou radost. A když potom děti ráno vsta­ly… Matý­sek seděl na gau­či a čekal na nás až při­jdem. Stro­me­ček pat­ří Kat­ce, mamin­ka jí ho uši­la, když byly Kačen­ce asi tři roky, od té doby se Kat­ka kaž­dý rok těší na advent­ní kalen­dář. Matýs­kův je ten se sně­hu­lá­kem, dostal…

Vycházka na Lipně

V sobo­tu jsme si ráno vyje­li s Evou a Hemim na Římov a odpo­led­ne jsme k tomu při­da­li výlet na Lip­no. Pro­šli jsme se po sta­ré ces­tě od par­ko­viš­tě ke sjez­dov­kám. Naho­ře už byla doce­la zima, ale Hemi si to užil 🙂

Umět číst je fajn

Vče­ra si Maý­sek začal sám číst. Kač­ka zača­la uklí­zet (!) skla­diš­tě pod svou poste­lí a našla tam star­ší Čtyř­líst­ky. Matýska časo­pi­sy zau­ja­ly, vzal si je do poste­le a začal si číst — navzdo­ry puš­tě­né­mu počí­ta­či s Majn­klaf­tem. Večer před spa­ním, když jsme dočet­li naší kaž­do­den­ní pohád­ku před spa­ním, si chtěl ješ­tě číst. Nemu­sím říkat, že jsme mu to rádi…

Novinka týdne!

Zůstal jsem celý týden doma, abych se mohl učit na ZOZ, kte­rá mě čeká ve stře­du. Měl jsme v plá­nu vzít si dovo­le­nou, ale Matý­sek nám ocho­řel, a tak z dovo­le­né neby­lo nic. OČR a k tomu se při­nu­tit k uče­ní. V tom­to týd­nu, tedy na jeho sklon­ku, se udá­ly dvě vel­mi význam­né udá­los­ti v naší rodi­ně. Obě se týka­jí Ham­mon­da, jak…

Tour d’abeceda

Dnes bylo,stejně jako vče­ra, krás­né poča­sí, a pro­to jsme vyra­zi­li na výlet. Kač­ka s námi bohu­žel nemoh­la jet, pro­to­že si kama­rád­ka­mi domlu­vi­la bow­ling. A tak jsme vyra­zi­li pou­ze s obě­ma štěňa­ty (Matym a Hammym). Cílem dneš­ní výpra­vy byla ves­nič­ka Slav­če, odkud jsme vyra­zi­li na okruž­ní ces­tu spo­je­nou s odlo­vem osmi kešek ze série Abe­ce­da. Auto jsme zapar­ko­va­li na návsi ve Slavči,…

Výlet na Hojnou Vodu

V nedě­li jsme jeli pro Kač­ku do Hor­ní Strop­ni­ce, kde měla sou­stře­dě­ní s TC Move21, a tak jsme toho vyu­ži­li s tím, že si udě­lá­me vycház­ku na Hoj­nou Vodu. Jak jsme záhy po pří­jez­du zjis­ti­li, byl náš nápad vyšláp­nout si smě­rem na Kra­ví horu dost naiv­ní, vzhle­dem k výš­ce sně­ho­vé peři­ny, kte­rá na  ces­tě leže­la. A tak jsme se vyda­li alespoň…