5.kjú

Maty v sobo­tu v Brně úspěš­ně slo­žil svou prv­ní zkouš­ku v živo­tě a zís­kal 5.kjú v ken­dó. ŠIKULA!

Kendo

9. pro­sin­ce uspo­řá­dal Maty­ho domá­cí oddíl 1. tré­nink ken­dó s rodi­či a přá­te­li.
“V ten­to pátek jsme upo­řá­da­li setká­ní čle­nů klu­bu, při kte­rém si moh­li pozva­ní hos­té vyzkou­šet ken­dó. Rodi­če vidě­li pokrok, kte­rý jejich dítě za uply­nu­lých 12 měsí­ců udě­la­lo, přá­te­lé zjis­ti­li, že tré­nink ken­dó není žád­ná “pro­cház­ka růžo­vou zahra­dou”. Ať tak či onak, tré­nink jsme si uži­li ve výbor­né atmo­sfé­ře a děku­je­me všem zúčast­ně­ným.” http://kusanagi.cz/

[su_button url=“https://photos.google.com/share/AF1QipNN-4f3bMuvSY_WpMMENgsGrzL-Y_rAEMPsMsQ_ePYGqihJW7_X6RTbOJLk4-ROvA?key=Y245eXJDeDFPQkxTYV9Ca2NDVWNTNm9ENUM3bkp3” target=“blank” style=“stroked” icon=“icon: camera-retro”]Fotky na Goo­gle Photos[/su_button] [su_button url=“http://fotky.kuzbici.eu/index.php?/category/661” target=“blank” style=“stroked” background=“#ef2d36” icon=“icon: camera-retro”]Fotky u nás[/su_button]

Chlapi

  Came­ra Canon EOS 40D Focal Len­gth 47mm Aper­tu­re f/7.1 Expo­su­re 1/250s ISO 400   Came­ra Canon EOS 40D Focal Len­gth 47mm Aper­tu­re f/7.1 Expo­su­re 1/250s ISO 400

Má rodina

Má rodi­na   Ahoj, já jsem Maty­áš. Dnes vám budu vyprá­vět o mé rodi­ně. Já: Ahoj jsem Maty­áš (jak jste si už jis­tě moh­li všim­nout :-). Jsem cel­kem poho­dář a jsem vel­mi šťast­ný kluk, mám super rodi­če, ke kte­rým se dosta­ne­me za chví­li. Když je hez­ky, jdu ven a když je ošk­li­vě, tak jsem u počí­ta­če. Mám rád hez­ké…

Matyho druhé hodinky

Koneč­ně se Maty dočkal hodi­nek s otoč­nou lune­tou… Teď už jen ty auto­ma­ty…

A je to tu opět :-)

A pro vel­ký úspěch z let minu­lých opa­ku­je­me naše již tra­dič­ní před­sta­ve­ní. Kač­ka se i letos oprav­du těši­la, Maty­mu nějak nedo­chá­ze­lo, jaké už je datum :-). Letos drob­ná ino­va­ce v podo­bě kolíč­ků a zala­mi­no­va­ných čísel, kte­ré při­pra­vi­la Kač­ka.

Tábor 2015

Dnes odpo­led­ne jsme Maty­ho odvez­li na tábor Path­fin­de­ru. Nemohl se dočkat. Vza­li jsme to tro­chu okli­kou, neb jsme se chtě­li ješ­tě tro­chu pro­jít, i když bylo vedro na pad­nu­tí. A tak jsme za Husin­cem sje­li dolů k řece a zku­si­li se pro­jít po bře­hu. No, neby­la to žád­ná slá­va. Nejdří­ve ohra­da s krá­va­mi, potom zele­ná houš­ti­na namís­to ces­ty. Mělo tam být…

Chronobundus se šíří

Zlý a nebez­peč­ný virus chro­no­bun­dus má novou oběť. Stal se jí můj dese­ti­le­tý syn. Nabí­dl jsem mu hodin­ky, kte­ré jsem zakou­pil pod vli­vem viru. On bohu­žel nejen, že hodin­ky neod­mí­tl, on je s nad­še­ním a obrov­skou rados­tí při­jal a jal se je nosit. A díky tomu se ho virus veli­ce rych­le zmoc­nil. Nyní si se mnou chce syn poví­dat o hodin­kách.…

Chronobundus má první oběť

Zlý a obá­va­ný vir Chro­no­bun­dus, o kte­rém jsem již psal, má prv­ní oběť. Posed­lý tím­to zákeř­ným vetřel­cem jsem nedo­ká­zal odo­lat šíle­né­mu nutká­ní už koneč­ně kou­pit něja­ké hodin­ky. Malá lest, kdy jsem na tchýni vydin­dal zla­té Prim­ky po Lud­víč­ko­vi, bohu­žel neza­bra­la. Snad za to může také fakt, že jsem tyto hodin­ky odne­sl k hodi­ná­ři na ser­vis, na mís­to abych je…

Tři Kuzbíci

Od pát­ku u nás byl Hon­zík, ali­as Sme­ták. S Matym si to moc uži­li. V sobo­tu při­šel ješ­tě Kapík, klu­ci mas­ti­li majn­klaft a blb­li s Hemim. Odpo­led­ne se šli ke Kapí­kům kou­pat. Na večer měl ješ­tě při­jet Ondřík, a Maty se Hon­zí­kem se ho nemoh­li dočkat. Maty vyse­dá­val před plo­tem a čekal, až Onďa při­je­de. Večer ale Maty dostal tep­lo­tu a bylo to…

Snažím se uklidit garáž…

Sna­žím se ukli­dit garáž, už opět, ten­to­krá­te ale jde hlav­ně o ponk, abych už koneč­ně mohl začít něco dělat. Děti kupo­di­vu pomá­ha­jí mamin­ce na zahra­dě, Maty sází bram­bo­ry a Kač­ka ple­je ple­vel u malin. Hemi leží u mě v gará­ži a trpě­li­vě čeká, až se mi urá­čí hodit mu míček. Powered by Jour­ney. via IFTTT

Zánět středního ucha

Tak Maty má zánět střed­ní­ho ucha. Vče­ra večer při­šel z poko­je s bre­kem, že ho bolí ucho. Levé. Že ho v něm tla­čí. Vidět v něm nic neby­lo, zata­há­ní za bolet ho nebo­le­lo, tak jsme usou­di­li, že to bude od zubů, k jejichž boles­ti se při­znal. Bez muče­ní. Asi mu sta­či­la bolest toho ucha, šmudlo­vi. Pak jsem při­šel s nápa­dem, že…

Velikonoční emejzink 2015

Loni o veli­ko­no­cích Maty oče­ká­val svůj oblí­be­ný “Emej­zink lejs”, kte­rý v posled­ní době pra­vi­del­ně dostá­vá coby jeden z dár­ků k naro­ze­ni­nám. A já jsem na něj bohu­žel zapo­mněl. Letos mi ho ale moje hod­ná žena při­po­mně­la, a tak jsem musel vymýš­let dal­ší úko­ly a dal­ší tra­su. Pro­to­že ale čím jsem star­ší, tím jsem leni­věj­ší, tak mě před­sta­va ran­ní­ho pobí­há­ní po mož­ná zasně­že­né zahra­dě…

Částečně zatmění slunce

Sky Is Clear, 7°C
Mis­tra Mar­ti­na 5, Voly­ně

“Tatín­ku, to zatmě­ní slun­ce bylo nád­her­ný! “, říká Maty do tele­fo­nu o tři hodi­ny poz­dě­ji a popi­su­je, jak ho se ško­lou pozo­ro­va­li. Je z toho upřím­ně nad­še­ný a se zau­je­tím sobě vlast­ním mi všech­no líčí.

“Už se těším, až ho uvi­dím příš­tě!”

“Až ho uvi­díš příš­tě, tak už nej­spíš budeš mít vlast­ní rodi­nu”, sly­ším se, jak říkám a cítím, jak mi vlhnou oči a měk­ne hlas.

Po dlouhé době na keškách

Od stře­dy 18. úno­ra u nás byl Hon­zík na prázd­ni­nách :-). Když jsme plá­no­va­li něja­ké výle­ty do oko­lí, tak Maty pro­ho­dil, že jsme už dlou­ho neby­li na žád­né keš­ce, což byla napros­tá prav­da. Hon­zík se při­ro­ze­ně ptal, co že jsou ty keš­ky zač. A když mu řek­li, že jsou to scho­va­né pokla­dy, tak se celý nad­še­ný ptal, jest­li…