QMapShack v Linux Mint

QMa­pShack je nástup­cem skvě­lé­ho mapo­vé­ho pro­gra­mu QLand­kar­te. Zkom­pi­lo­va­ná ver­ze je k dis­po­zi­ci zatím jen pro Win­dows, na Linu­xu si musí­me binár­ku zkom­pi­lo­vat sami. Naštěs­tí to není nic moc slo­ži­té­ho. Potře­bu­je­me k tomu jen pár vývo­jář­ských balíč­ků. A pro­to­že je apli­ka­ce stá­le v cel­kem čilém vývo­ji, bude mož­ná lep­ší, když si ji nain­sta­lu­je­me z pří­mo z vývo­jář­ské­ho repo­zi­tá­ře, abychom měli k dis­po­zi­ci vždy…

Jak nainstalovat soubor img do Mapsource

Nejdří­ve si obsta­rám:  GMap­Tool (http://www.anpo.republika.pl/) cgpsmap­per (http://www.cgpsmapper.com/buy.htm) V apli­ka­ci GMap­Tool najde­me zálož­ku Files: Add Files a načtu ode­mknu­tý img sou­bor Na zálož­ce Opti­ons: Appe­ran­ce – Sys­tem, Lan­gu­age – Sys­tem, zaškrt­ne­me Ver­bo­se out­put a vlo­ží­me umís­tě­ní sou­bo­ru cgpsmapper.exe Na zálož­ce Split klik­nu­tím na polož­ku Direc­to­ry zadá­me umís­tě­ní insta­la­ce mapy (nej­lé­pe je zadat c:\garmin\ a tam vytvo­ří­me sou­bor s mapou), Cre­a­te – files…

Jsem na mapách!

Oneh­dá ces­tou do škol­ky pro syn­ka jsem potkal Goo­gle car. Věda, že uli­ce je sle­pá a oni se budou muset vrá­tit stej­nou ces­tou, zasta­vil jsem, vystou­pil a natá­čel. Záznam byl poří­zen v září 2011, na mapy se záznam z Goo­gle car dostal v červ­nu 2012.