Jak nainstalovat soubor img do Mapsource

Nejdří­ve si obsta­rám: GMap­Tool (http://www.anpo.republika.pl/) cgpsmap­per (http://www.cgpsmapper.com/buy.htm) V apli­ka­ci GMap­Tool najde­me zálož­ku Files: Add Files a načtu ode­mknu­tý img sou­bor Na zálož­ce Opti­ons: Appe­ran­ce – Sys­tem, Lan­gu­age – Sys­tem, zaškrt­ne­me Ver­bo­se out­put a vlo­ží­me umís­tě­ní sou­bo­ru cgpsmapper.exe Na zálož­ce Split klik­nu­tím na polož­ku Direc­to­ry zadá­me umís­tě­ní insta­la­ce mapy (nej­lé­pe je zadat c:\garmin\ a tam vytvo­ří­me sou­bor s mapou), Cre­a­te – files…