Jak jsme malovali

Původ­ně jsme chtě­li malo­vat až o prázd­ni­nách, ale mam­ky kama­rád jel slu­žeb­ně do Pra­hy a tak nám svo­jí dodáv­kou při­ve­zl nový gauč tro­chu dřív. Mam­ka s tať­kou si ale řek­li, že nebu­de­me čekat do prázd­nin s gau­čem v gará­ži a tak si mam­ka vza­la dovo­le­nou a během dvou dnů sme postup­ně vykli­di­li všech­ny skří­ně a polič­ky. Ve stře­du už sme vyná­še­li sta­rý gauč,…