Připravujeme server pro automatizaci domácnosti — část druhá

V před­cho­zím díle jsme si uká­za­li, jak ve Win­dows při­pra­vit insta­lač­ní USB klí­čen­ku se sys­té­mem UBUNTU SERVER. V dneš­ním díle se podí­vá­me jak sys­tém dostat do počí­ta­če. Insta­la­ce UBUNTU Počí­tač máme vypnu­tý, při­po­je­ný k inter­ne­tu síťo­vým kabe­lem. Při­pra­ve­nou USB klí­čen­ku vlo­ží­me do slo­tu a počí­tač zapne­me. Pokud nám počí­tač nena­bo­o­tu­je pri­már­ně z USB, musí­me ve sprá­vě boo­to­va­cích médií vybrat…

Připravujeme server pro automatizaci domácnosti — část první

V násle­du­jí­cích něko­li­ka člán­cích si uká­že­me, jak si člo­věk, kte­rý nikdy nepři­šel do sty­ku s Linu­xem může nain­sta­lo­vat dis­tri­buci Ubun­tu ser­ver, aby na ní poslé­ze nain­sta­lo­val základ­ní kom­po­nen­ty pro auto­ma­ti­za­ci domác­nos­ti. Vše pro­to bude maxi­mál­ně zjed­no­du­še­no, zku­še­něj­ší linu­xá­ci budou jis­tě lec­kde vraš­tit obo­čí a říkat si no, to je ale… Základ­ní před­po­kla­dy V zájmu maxi­mál­ní­ho zjed­no­du­še­ní pro Linu­xem…

Huawei modem v Linuxu

Pokud modem Hua­wei E311 pře­sta­ne v Linu­xu mode­mo­vat jsou dvě ces­ty k nápra­vě, dlou­há a krát­ká. Nej­pr­ve tu krát­kou: sudo usb_modeswitch ‑v 0x12d1 ‑p 0x14fe ‑V 0x12d1 ‑P 1506 ‑M 55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000 A ta dlou­há: Vytvo­ří­me nebo upra­ví­me sou­bor /etc/udev/rules.d/50-huawei.rules a při­dá­me násle­du­jí­cí řádek: ATTRS{idVendor}==“12d1”, ATTRS{idProduct}==“14fe”, RUN+=“usb_modeswitch ‚%b/%k‘ ” Vytvo­ří­me nebo upra­ví­me sou­bor /etc/usb_modeswitch.d/12d1:14fe a při­dá­me: # Hua­wei E352 Default­Ven­dor= 0x12d1 DefaultProduct=0x14fe…

Downgrade Spotify

Nový kli­ent Spo­ti­fy sto­jí za prd, a pod­le ohla­sů nejen na Linu­xu. Jak se tedy vrá­tit ke star­ší ver­zi? Pře­svěd­če­me se, že v sezna­mu soft­wa­ru máme zdroj deb http://repository.spotify.com stable non-free pokud ano, pak nej­pr­ve odin­sta­lu­je­me novou ver­zi sudo apt-get pur­ge spo­ti­fy-cli­ent a násled­ně nain­sta­lu­je­me ver­zi star­ší, kte­rá je v repo­zi­tá­ři jme­no­vi­tě uve­de­na sudo apt-get pur­ge spo­ti­fy-cli­ent A…

Instalace digikam

Dostat do počí­ta­če posled­ní ver­zi digi­ka­mu se uká­za­lo jako doce­la vel­ká výzva. Tak­že, abych neza­po­mněl, můj milý deníč­ku. Nej­pr­ve je potře­ba při­dat správ­ný repo­zi­tář, obec­ně se dopo­ru­ču­jí dva: philip5/extras phi­­li­­p5/­­ku­­bun­­tu-bac­­k­ports tedy sudo apt-add-repo­si­to­ry philip5/extras sudo apt-add-repo­si­to­ry phi­li­p5/­ku­bun­tu-bac­kports Jen­že na dvou sys­té­mech, kde jsem zkou­šel digi­kam nain­sta­lo­vat se stej­ně nain­sta­lo­va­la sta­rá ver­ze ze sys­té­mo­vé­ho repo­zi­tá­ře. Nako­nec se…

Chrome Web store kills the system

My ave­raged laptop Leno­vo T61 is the home of two Linux sys­tems — Linux Mint Pet­ra and Pep­per­mint Five (actu­ally the­re are three more sys­tems installed, but that’s not the point here). “Pet­ra” and “Five” are the two most used ones. I use Chro­mi­um, Ope­ra and Fire­fox on the Five, and Fire­fox and Chro­me on Pet­ra.…

Nastavení grubu2 na VESA mód

Po insta­la­ci Ubun­tu ser­ve­ru na sta­rý AMD počí­tač s pra­sta­rou VESA PCI gra­fi­kou (žád­né chla­ze­ní) je výstup na moni­tor neči­tel­ný. sudo gedit /etc/default/grub GRUB_GFXMODE=640x480 GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=640x480 (pokud nee­xis­tu­je, při­dat) $ su # grub-mkcon­fig ‑o /boot/grub/grub.cfg        

Jak nahodit internet bez klikátka

Upgra­de Crun­chban­gu se nepo­ve­dl, skon­čil jsem na pří­ka­zo­vém řád­ku, xka nena­běh­nou. Potře­bu­ji se při­po­jit k inter­ne­tu, abych mohl stáh­not chy­bě­jí­cí balíč­ky a upgra­de dokon­čit. sudo nano /etc/network/interfaces a při­dat řád­ky: auto eth0 ifa­ce ifa­ce eth0 inet dhcp Restart sítě: sudo /etc/init.d/networking restart Alter­na­tiv­ní způ­sob pro pří­pad neú­spě­chu: sudo ifdown eth0 sudo ifup eth0

How to install Crunchbang Linux on an old IBM laptop

Yes­ter­day I managed to buy a T42 laptop manu­factu­red by IBM in 2004. The com­pu­ter looks like new, no bru­i­ses or even cracks, nothing like that, the key­bo­ard and all the plas­tic parts untou­ched. Tou­ch­pad does not seem to have been used at all. The dis­play is per­fect­ly clear and cle­an. So I was sear­ching, and found a wor­ka­round…

Domácí filmová, seriálová a hudební zábava za pár kaček

Před něja­kou dobou jsem se náho­dou dostal k Raspber­ry Pi a napsal o tom pár řádek. Uká­za­lo se, že se tahle pidi­destič­ka dá pou­žít jako pře­hrá­vač médií, sice ne nej­rych­lej­ší, ale pou­ži­tel­ný. Odka­zo­va­ný člá­nek je ale už více než 14 měsí­ců sta­rý a já o rok moud­řej­ší :-). Jak tedy malin­ka fun­gu­je dnes a co se změ­ni­lo? Tak pře­de­vším, někdy začát­kem dub­na…

Shutter

Aby fun­go­va­lo web cap­tu­re a úpra­vy obráz­ků je v Linux Min­tu potře­ba doin­sta­lo­vat balíč­ky: sudo apt-get install gno­me-web-pho­to lib­goo-can­vas-perl nau­ti­lus-sen­d­to  

Linux nirvana

    Just expe­ri­en­cing a Linux nir­va­na. On the four ter­mi­nal scre­ens: top left: Our home Ubun­tu based ser­ver run­ning pyLo­ad, Calib­re ser­ver, sere­ving also as a NAS sto­rage for the Pi top right: My work stati­on, a 6‑year-old Thin­k­Pad T61 run­ning Linux Mate 16 Pet­ra bot­tom left: Our WL-500­­g­­V2 rou­ter run­ning linux based Toma­to fir­m­ware bot­tom right:…

Hello Petra, nice to meet you

Yes­ter­day night I was wai­ting for my new-to-be com­pa­ni­on to arri­ve, but the traf­fic was terri­bly slow, no won­der I fell asle­ep befo­re she finally arri­ved. This very mor­ning I took a deep bre­ath and had a look at her. Wow, she’s young, tall, slim, very attracti­ve with low demands and lots of hot things to offer. Her name’s Pet­ra.…

Tipy a vychytávky pro Debian edici distribuce Linux Mint

Linux Mint je skvě­lá dis­tri­buce, kte­rá fun­gu­je out-of-the-box. Vyni­ka­jí­cí je, že běží obstoj­ně rych­le i na kom­pech, kte­ré pou­ží­va­jí děti, jeden Athlon 3600+ s 1,7 GB RAM a nadu­pa­nou gra­fic­kou kar­tou, i na Pen­tiu 4 3.4 GHz s jed­ním gigem pamě­ti. Ovla­da­če veš­ke­ré­ho HW nejsou abso­lut­ně žád­ným pro­blé­mem. U dětí je to oprav­du nain­sta­luj a jeď, na mém noťa­su je vhod­né ješ­tě něco dopl­nit. Vět­ši­nou…

Malé, opravdu malé RSS

Mám web­hos­ting u spo­leč­nos­ti Wedos, o VPS zatím neu­va­žu­ji, tak­že jsem hle­dal náhra­du, kte­rou bych mohl pro­vo­zo­vat na svém webu. Záro­veň jsem chtěl, aby byly fee­dy dostup­né na table­tu, popří­pa­dě v tele­fo­nu, nej­lé­pe v dedi­ko­va­né apli­ka­ci. Nako­nec jsem našel, Nývl­tem se stal Tiny Tiny RSS. Insta­la­ce je vcel­ku jed­no­du­chá, základ­ní návod je v češ­ti­ně na ser­ve­ru Root. Nebyl bych to…

Jak připojit samba share v Linuxu

Potře­bu­je­me apt-get install samba4 apt-get install cifs-utils Pří­ka­zy mount ‑t cifs //raspberry/knihovna ‑o username=user,password=urPassword /mnt/share Nebo na Ada­mo­vi mount ‑t smbfs ‑o username=user,password=urPassword //raspberry/knihovna /mnt/share Při­po­mín­ky od pří­te­le: Tvůj pří­kaz ze zápis­ku má vel­ký nedo­sta­tek — do pří­ka­zo­vé řád­ky ani do žád­né­ho skrip­tu bych hes­lo nepsal. Vol­bu “password=…” vynech, na hes­lo budeš dotá­zán. Lep­ší je…

Malinové download centrum

Dlou­ho jsem pát­ral po něja­kém down­lo­ad manage­ro­vi pro mé Raspber­ry Pi, až mě napadlo pou­žít pyLo­ad. Mám ho na noťa­su, proč ho nepo­u­žít na Mali­ně? Insta­la­ce se odby­de v něko­li­ka kro­cích: [list style=“plus”] Samot­ný pyLo­ad nemá v Raspbmc balíč­ky, tak­že je stáh­ne­me sudo wget ‑O pyload-cli.deb http://get.pyload.org/get/ubuntu-cli Ješ­tě doin­sta­lo­vat závis­los­ti sudo apt-get install python python-pycurl python-cryp­to tes­se­ract-ocr tes­se­ract-ocr-eng…

TomatoUSB na Asus WL-500gP v2

Asi před rokem jsem kou­pil rou­ter ASUS WL-500g Pre­mi­um v2. Náš sta­rý WRT-311 se neu­stá­le restar­to­val, byl poma­lý, no pros­tě to neby­lo ono. Jed­ním z důvo­dů ke kou­pi prá­vě toho­to mode­lu, samo­zřej­mě kro­mě ceny, byla sku­teč­nost, že je vyba­ven dvě­ma USB slo­ty a mož­nos­tí nahrá­ní alter­na­tiv­ní­ho fir­m­wa­ru. Samo­zřej­mě se tedy nabí­zí mož­nost při­po­jit k němu exter­ní disk, kte­rý…

Zakázání F10 v linuxovém terminálu

V dis­tri­buci Lunu­x­Mint 13 jsem měl jeden tako­vý nepří­jem­ný pro­blém. I když jsem v nasta­ve­ní ter­mi­ná­lu zaká­zal pou­ží­vá­ní F10 (kvů­li ukon­čo­vá­ní Mid­ni­ght Com­man­de­ru)

Skylink Ready

Pořa­dy z Dis­co­ve­ry nahra­né vče­ra nejdou už dnes pře­hrát. Proč? Změ­ni­ly se zápi­sy na kar­tě a nahráv­ky jsou zakó­do­va­né. Pro­to náš nový sate­lit­ní při­jí­mač urči­tě nebu­de s “cer­ti­fi­ka­cí” Sky­link Rea­dy. Ten­to nápis totiž zna­me­ná, že se při­jí­mač cho­vá přes­ně tak jako ten náš. Tak­že novým DBS rece­i­ve­rem bude Xtrend ET9500.