Nedostatek místa v úložišti

…K mému pře­kva­pe­ní i rados­ti jsem zjis­til, že tele­fon je root­nu­tý, což mi ušet­ří spous­tu času a labo­ro­vá­ní, uži­va­tel­ská základ­na toho­to mode­lu totiž prak­tic­ky nee­xis­tu­je. Vše cho­di­lo a fun­go­va­lo jak má, jen v Tita­ni­um Bac­ku­pu jsem obje­vil pár apli­ka­cí, kte­ré nemoh­ly být z Desi­re, na Leno­vu také neby­ly a přes­to jsou v Tita­niu vidět. Nicmé­ně jsem to neře­šil. Pros­tě něja­ký pozůsta­tek od minu­lé­ho maji­te­le…

How to install Crunchbang Linux on an old IBM laptop

Yes­ter­day I managed to buy a T42 laptop manu­factu­red by IBM in 2004. The com­pu­ter looks like new, no bru­i­ses or even cracks, nothing like that, the key­bo­ard and all the plas­tic parts untou­ched. Tou­ch­pad does not seem to have been used at all. The dis­play is per­fect­ly clear and cle­an. So I was sear­ching, and found a wor­ka­round…