Malinová knihovna

Jak ješ­tě vyu­žít Raspber­ry? Co takhle Calib­re ser­ver? Máme doma tři Kind­lí­ky a párek table­tů, tak­že by se hodi­lo mít kníž­ky stá­le pří­stup­né. V repo­si­tá­řích Raspbmc jsem obje­vil insta­lač­ní balíč­ky Calib­re. Toho se musí vyu­žít, abychom si moh­li naše Kind­lí­ky krmit i bez spuš­tě­né­ho počí­ta­če. Tak­že jde­me na to. Pou­ží­va­ná sesta­va rou­ter Asus WL-500­­gP v2 s fir­m­warem Toma­to Fir­m­ware 1.28.0005 102 ND USB Big-VPN…

Jak jsem reklamoval Kindle

Děj­ství prv­ní — praskli­ny Na mém Kind­lí­ku se asi před půl rokem obje­vi­ly dvě praskli­ny, jed­na v kaž­dém spod­ním rohu pod dis­ple­jem. Nejdří­ve byly sko­ro nevi­di­tel­né, postup­ně se ale zača­ly zvět­šo­vat. Sice zatím nebrá­ní čte­ní, ale bál jsem se, že by nako­nec moh­ly mít vliv na funkč­nost čteč­ky. Pro­to­že je Kindle ješ­tě v záru­ce, roz­ho­dl jsem se,…

Přečti si, co čtu…

Výpis­ky z kní­žek, pros­tě coko­liv, co mě v něja­ké kni­ze zau­ja­lo. Kdy­by to býva­la byla papí­ro­vá kni­ha, byl bych si v ní ten text pod­tr­hl a na lis­tu si udě­lal “psí ucho”. A už nikdy bych se nepři­nu­til, abych si ty pod­tr­ha­né pasá­že našel a pře­če­tl. Zla­tý Kindle! 🙂 Čaro­práv­nost (Ter­ry Pratchett)  „nená­pad­ně při­tvr­dí­me“. Čaro­práv­nost (Ter­ry Pratchett)  Esk se zamys­le­la. Pama­to­va­la…