5.kjú

Maty v sobo­tu v Brně úspěš­ně slo­žil svou prv­ní zkouš­ku v živo­tě a zís­kal 5.kjú v ken­dó. ŠIKULA!

Kendo

9. pro­sin­ce uspo­řá­dal Maty­ho domá­cí oddíl 1. tré­nink ken­dó s rodi­či a přá­te­li.
“V ten­to pátek jsme upo­řá­da­li setká­ní čle­nů klu­bu, při kte­rém si moh­li pozva­ní hos­té vyzkou­šet ken­dó. Rodi­če vidě­li pokrok, kte­rý jejich dítě za uply­nu­lých 12 měsí­ců udě­la­lo, přá­te­lé zjis­ti­li, že tré­nink ken­dó není žád­ná “pro­cház­ka růžo­vou zahra­dou”. Ať tak či onak, tré­nink jsme si uži­li ve výbor­né atmo­sfé­ře a děku­je­me všem zúčast­ně­ným.” http://kusanagi.cz/

[su_button url=“https://photos.google.com/share/AF1QipNN-4f3bMuvSY_WpMMENgsGrzL-Y_rAEMPsMsQ_ePYGqihJW7_X6RTbOJLk4-ROvA?key=Y245eXJDeDFPQkxTYV9Ca2NDVWNTNm9ENUM3bkp3” target=“blank” style=“stroked” icon=“icon: camera-retro”]Fotky na Goo­gle Photos[/su_button] [su_button url=“http://fotky.kuzbici.eu/index.php?/category/661” target=“blank” style=“stroked” background=“#ef2d36” icon=“icon: camera-retro”]Fotky u nás[/su_button]