Opět na kádéčku

Rok se s rokem sešel, ty vole to je ale klišé, a my jsme opět na lou­ce upro­střed lesů, bez pořád­né­ho sig­ná­lu, zato s pořád­ným kadi­bud­ka­mi a pořád­ně ledo­vou vodou. A těší­me se na to…

KD 2017

Po roce jsme se opět sešli na lou­ce nad Vim­per­kem ozdo­be­né něko­li­ka desít­ka­mi pod­sa­do­vých sta­nů, abychom si zde odpo­či­nu­li od hek­tic­ké­ho živo­ta ve vel­ko­měs­tě :-).  Sešli jsme se ve více­mé­ně ustá­le­né sesta­vě, jen nám zpo­čát­ku citel­ně chy­bě­la paní Dana a její pod­půr­ný tým. Sám jsem to veš­ke­ré hudro­vá­ní jen těž­ko stí­hal, večer byl z toho celý una­ve­ný…

Ňamózní

Nesku­teč­ný objev na náměs­tí ve Vim­per­ku. Cuk­rár­na, kde si maji­tel sám vyrá­bí rakvič­ky a hořic­ké tru­bič­ky, na kte­réž­to je drži­te­lem rodin­né­ho recep­tu, neb jeho choť je vnuč­kou prv­ní­ho výrob­ce. Pocti­vá sme­ta­no­vá zmrz­li­na, vyni­ka­jí­cí hor­ká čoko­lá­da.

U supa

A ješ­tě kon­takt. Krá­mek je na náměs­tí ve Vim­per­ku zce­la neo­zna­če­ný, žád­ný vývěs­ní štít, nic. Inte­ri­ér nemu­sí kaž­dé­ho hned oslo­vit, ale návště­va urči­tě sto­jí za to.

Tábor 2015

Dnes odpo­led­ne jsme Maty­ho odvez­li na tábor Path­fin­de­ru. Nemohl se dočkat. Vza­li jsme to tro­chu okli­kou, neb jsme se chtě­li ješ­tě tro­chu pro­jít, i když bylo vedro na pad­nu­tí. A tak jsme za Husin­cem sje­li dolů k řece a zku­si­li se pro­jít po bře­hu. No, neby­la to žád­ná slá­va. Nejdří­ve ohra­da s krá­va­mi, potom zele­ná houš­ti­na namís­to ces­ty. Mělo tam být…

Šumava 2014

V posled­ních dvou letech jsme měli mož­nost strá­vit jeden (pozd­ně) srp­no­vý týden na kop­ci jmé­nem Haj­ná hora nad Vim­per­kem, kde má svůj let­ní tábor budějc­ký Již­ní kříž. Lou­ka upro­střed lesů nás zce­la okouz­li­la svým pros­tým půva­bem, napros­tým kli­dem a absen­cí (téměř) veš­ke­ré pid­li­vi­za­ce. Sta­ny s pod­sa­da­mi, vel­ká sta­no­vá jídel­na, kadi­bud­ky a stu­de­ná spr­cha mezi čtyř­mi smr­ky. K tomu při­dej­te par­tu…

KD Hájná hora 2013

Stej­ně jako v před­cho­zích dvou letech i ten­to rok strá­vil Matý­sek týden se svým oblí­be­ným Path­fin­de­rem na let­ním tábo­ře na Háj­né Hoře nad Vim­per­kem. V nedě­li jsme si ho měli pře­vzít a poté strá­vit v tábo­ře celý týden spo­leč­ně s něko­li­ka přá­te­li a jejich rodi­na­mi. Jen­že nějak se nám poved­lo „pro­kau­čo­vat” ter­mí­ny a na nedě­li jsme byli při­hlá­še­ni na kraj­skou výsta­vu psů v Týně…