Plot

Děti mají dnes za úkol natřít brá­nu a ten kou­sek kova­né­ho plo­tu, kte­rý tam zbyl. Tak uvi­dí­me,  a) jest­li ho vůbec natřou b) jak se jim to pove­de c) jest­li se při tom navzá­jem nese­že­rou lás­kou Na při­lo­že­ných obráz­cích vle­vo a dole je sleč­na Kačen­ka při natí­rá­ní plo­tu v roce 2004.          

Telegram od dcery

Dce­ra nám posla­la tele­gram 🙂 Ode­slá­no z tele­fo­nu kde­si dale­ko na cestách, vytiš­tě­no na bez­drá­to­vé tis­kár­ně při­po­je­né ke Cloud­Prin­tu. Šikul­ka.

A je to tu opět :-)

A pro vel­ký úspěch z let minu­lých opa­ku­je­me naše již tra­dič­ní před­sta­ve­ní. Kač­ka se i letos oprav­du těši­la, Maty­mu nějak nedo­chá­ze­lo, jaké už je datum :-). Letos drob­ná ino­va­ce v podo­bě kolíč­ků a zala­mi­no­va­ných čísel, kte­ré při­pra­vi­la Kač­ka.

Snažím se uklidit garáž…

Sna­žím se ukli­dit garáž, už opět, ten­to­krá­te ale jde hlav­ně o ponk, abych už koneč­ně mohl začít něco dělat. Děti kupo­di­vu pomá­ha­jí mamin­ce na zahra­dě, Maty sází bram­bo­ry a Kač­ka ple­je ple­vel u malin. Hemi leží u mě v gará­ži a trpě­li­vě čeká, až se mi urá­čí hodit mu míček. Powered by Jour­ney. via IFTTT

Po dlouhé době na keškách

Od stře­dy 18. úno­ra u nás byl Hon­zík na prázd­ni­nách :-). Když jsme plá­no­va­li něja­ké výle­ty do oko­lí, tak Maty pro­ho­dil, že jsme už dlou­ho neby­li na žád­né keš­ce, což byla napros­tá prav­da. Hon­zík se při­ro­ze­ně ptal, co že jsou ty keš­ky zač. A když mu řek­li, že jsou to scho­va­né pokla­dy, tak se celý nad­še­ný ptal, jest­li…

Vycházka na Lipně

V sobo­tu jsme si ráno vyje­li s Evou a Hemim na Římov a odpo­led­ne jsme k tomu při­da­li výlet na Lip­no. Pro­šli jsme se po sta­ré ces­tě od par­ko­viš­tě ke sjez­dov­kám. Naho­ře už byla doce­la zima, ale Hemi si to užil 🙂

Vltavotýnská krajská výstava

Na neděl­ní kraj­ské výsta­vě psů v Týně nad Vlta­vou, mimo­cho­dem naší prv­ní, zís­kal Hem­mi titul Vítěz tří­dy (v mla­dých) se znám­kou V1. Po skvě­lém hod­no­ce­ní na svo­du, dal­ší vel­ká radost! Výsta­vu jsme bra­li pře­de­vším jako pří­le­ži­tost nasbí­rat zku­še­nos­ti pro výsta­vy příští. Pokud Hem­mi úspěš­ně pro­jde boni­ta­cí a bude uchov­něn, v čemž by mu moh­la zabrá­nit jen jeho výš­ka (57 cm při svo­du),…

Úspěch v Brně

Po prv­ním mís­tě v kra­ji, dru­hém v Čechách, umís­ti­la se dnes Kat­či­na sku­pi­na Move21 na bron­zo­vém mís­tě v Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky v Brně! Gra­tu­lu­ju­me!

Od motokáry ke kombajnu

Uži­li jsme si moc pěk­nou sobo­tu. Odpo­led­ne po obě­dě jsme se vypra­vi­li na dvě akce. Vlast­ně na tři. Matý­sek s mamin­kou řídí kom­bajn (video)  

Byl to normální den na frontě, tedy první den ve škole

Matýs­kův prv­ní den ve ško­le. Že čas letí, to kaž­dý ví. Že děti ros­tou, to ví pře­ce taky kaž­dý. Co jiné­ho taky mají dělat… Ale když se tyhle dvě obec­ně zná­mé prav­dy spo­jí do jed­né sku­teč­nos­ti, je to děsi­vé. Prá­vě na vlast­ních dětech člo­věk nej­lé­pe a nej­jas­ně­ji vidí, jak stár­ne a jak ty děti ros­tou. A nej­lé­pe ješ­tě,…

Výlet do Třeboně

Byl to posled­ní den mé dovo­le­né 🙂  Po vče­rej­ším turis­tic­kém výle­tu s babič­kou na Šuma­vu, jsme se usnes­li, že se bude­me “válet” a pokud poje­de­me na výlet, tak tam, kde se nebu­de nikam muset cho­dit (jak pro­ne­sl Maty). Matý­sek zatou­žil jet na oběd do hos­po­dy a když doma kolem 11 dopo­led­ne pře­sta­la téci voda, tak jsme vyra­zi­li. Děti…

Výlet na Šumavu

Dnes, jako kaž­do­roč­ně, jsme jeli s babič­kou na Šuma­vu. Celý výlet se odví­jel dle babič­či­na přá­ní. Jeli jsme na Hor­skou Kvil­du, kde babič­ka s dět­mi vystou­pi­la a spo­leč­ně vyra­zi­li smě­rem na Antý­gl. Ces­ta byla lesem, hezká, rov­ná a zhru­ba 4km dlou­há. Já jsme jela cca 20 km autem na Antý­gl, abych jim šla napro­ti a pak je nalo­ži­la zpět do auta a odvez­la…

Smutný večer

Když jsme dnes při­je­li z prá­ce domů, našli jsme Ari­nu bez­vlád­ně ležet na křes­le v před­sí­ni. Po více než dva­nác­ti letech pri­šel její čas.

Vrzavá židle

Dnes ráno, když jsem Kač­ku vezl na cyk­lo­pu­tov­ní tábor, vrza­lo, jako vždy po ránu, seda­dlo řidi­če v našem Oli­ve­ro­vi. A naše tři­nác­ti­le­tá Kačen­ka se ptá “To ti tak vrzá tvo­je židle?” Inu, dru­hý Jere­my z ní nebu­de 🙂

Mistři české republiky

Taneč­ní sku­pi­na Bles­kov­ka taneč­ní­ho cen­t­ra Move 21, ano, ta, kde tan­cu­je naše Kač­ka, se sta­la mis­try Čes­ké repub­li­ky v kate­go­rii juni­o­rů Dis­co Show!!!

Jak se bráška ženil

Můj malý bráš­ka se ože­nil. Sice až po nác­ti­le­té “zná­mos­ti” a dvou dětech, ale stej­ně to byla svat­ba mého malé­ho bráš­ky. Doja­lo mě to. Jsem pros­tě měk­ko­ta.