Web Rangers? Web Rangers!

Před něja­kou dobou jsem se zmí­nil o pro­jek­tu Web Ran­gers. Kač­ce se nápad líbil, při­hlá­si­la se a byla vybrá­na mezi stov­ku dětí z celé Čes­ké repub­li­ky, aby se sta­la Web Ran­ge­rem. Odje­la na semi­nář do čes­ké­ho Goo­glu, aby se dozvě­dě­la, co a jak. S kama­rád­kou Bian­kou násled­ně vymys­le­ly a zre­a­li­zo­va­ly webo­vou strán­ku, blog, kam pra­vi­del­ně píší o nej­růz­něj­ších mož­ných úska­lích a nebez­pe­čích, se…

Webrangers project

Před něja­kou dobou jsem ve svém stre­a­mu na G+ nara­zil na pří­spě­vek Pro­jekt čes­ké­ho Goo­glu s názvem “Web Ran­gers” star­tu­je! Uká­zal jsem ho Kač­ce a vysvět­lil jí, oč by asi tam moh­lo jít. K mé vel­ké rados­ti se jí ten nápad zalí­bil a do pro­jek­tu se roz­hod­la při­hlá­sit. No, a dnes k její obrov­ské rados­ti, jí při­šlo ozná­me­ní o tom, že byla…

Raspberry Pi & Raspbmc at your service

Ve čtvr­tek minu­lý týden jsem si domů při­ve­zl Raspber­ry Pi, las­ka­vě zapůj­če­né Radi­mem Sej­kem, ali­as Owarem. Cílem bylo vyzkou­šet, zda by se tenhle pidi­kom­pjů­ter dal pou­žít jako veli­ce jed­no­du­ché domá­cí mul­ti­me­di­ál­ní cen­t­rum. Záro­veň bych ale k němu rád při­po­jil exter­ní pev­ný disk, kte­rý by slou­žil jed­nak jako zdroj potra­vy pro Pi a záro­veň i jako síťo­vé úlo­žiš­tě pro fotky,…