Huawei modem v Linuxu

Pokud modem Hua­wei E311 pře­sta­ne v Linu­xu mode­mo­vat jsou dvě ces­ty k nápra­vě, dlou­há a krát­ká. Nej­pr­ve tu krát­kou: sudo usb_modeswitch ‑v 0x12d1 ‑p 0x14fe ‑V 0x12d1 ‑P 1506 ‑M 55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000 A ta dlou­há: Vytvo­ří­me nebo upra­ví­me sou­bor /etc/udev/rules.d/50-huawei.rules a při­dá­me násle­du­jí­cí řádek: ATTRS{idVendor}==“12d1”, ATTRS{idProduct}==“14fe”, RUN+=“usb_modeswitch ‚%b/%k‘ ” Vytvo­ří­me nebo upra­ví­me sou­bor /etc/usb_modeswitch.d/12d1:14fe a při­dá­me: # Hua­wei E352 Default­Ven­dor= 0x12d1 DefaultProduct=0x14fe…

Huawei Ascend G300 Rooting

Kač­ka dosta­la k před­mi­nu­lým váno­cům tele­fon Hua­wei G300, čímž se sta­la drži­tel­kou dvou prven­ství: jed­nak měla nej­mo­der­něj­ší a nej­rych­lej­ší tele­fon v naší domác­nos­ti (já měl v té době HTC Desi­re a Eva svou bílou Xpe­rii X8) a jako jedi­ná ho nemě­la root­nu­tý. Což jí neva­di­lo. Pak ale postup­ně pře­sta­lo sta­čit úlo­žiš­tě v tele­fo­nu a při­šla nová pamě­ťo­vá kar­ta (8 GB) a v posled­ní době už tele­fon jen padal, a pokud nepa­dal, vle­kl se jako šnek. A tak sou­hla­si­la s roo­tem.