Android download fail fix

HTC Desi­re s cus­tom ROM nestáh­ne z Mar­ke­tu žád­nou apli­ka­ci vět­ší než 5 MB, byť v úlo­žiš­ti je mís­ta dost. Řeše­ní, buď přes Ter­mi­nal emu­la­tor v tele­fo­nu nebo pomo­cí Andro­id SDK.