Připravujeme server pro automatizaci domácnosti — část druhá

V před­cho­zím díle jsme si uká­za­li, jak ve Win­dows při­pra­vit insta­lač­ní USB klí­čen­ku se sys­té­mem UBUNTU SERVER. V dneš­ním díle se podí­vá­me jak sys­tém dostat do počí­ta­če. Insta­la­ce UBUNTU Počí­tač máme vypnu­tý, při­po­je­ný k inter­ne­tu síťo­vým kabe­lem. Při­pra­ve­nou USB klí­čen­ku vlo­ží­me do slo­tu a počí­tač zapne­me.  Pokud nám počí­tač nena­bo­o­tu­je pri­már­ně z USB, musí­me ve sprá­vě boo­to­va­cích médií vybrat…

Připravujeme server pro automatizaci domácnosti — část první

V násle­du­jí­cích něko­li­ka člán­cích si uká­že­me, jak si člo­věk, kte­rý nikdy nepři­šel do sty­ku s Linu­xem může nain­sta­lo­vat dis­tri­buci Ubun­tu ser­ver, aby na ní poslé­ze nain­sta­lo­val základ­ní kom­po­nen­ty pro auto­ma­ti­za­ci domác­nos­ti. Vše pro­to bude maxi­mál­ně zjed­no­du­še­no, zku­še­něj­ší linu­xá­ci budou jis­tě lec­kde vraš­tit obo­čí a říkat si no, to je ale… Základ­ní před­po­kla­dy V zájmu maxi­mál­ní­ho zjed­no­du­še­ní pro Linu­xem zatím…