My daily d®iver, Revue Thommen Diver

Hodin­ky jsem pře­stal nosit někdy na pře­lo­mu tisí­ci­le­tí, už ani vlast­ně nevím proč. Z té doby se mi docho­va­ly jen ty posled­ní, Citi­ze­ny, kte­ré jsem si kou­pil za jed­nu z prv­ních výplat. Prim­ky “tele­vi­ze” a Casia skon­či­ly kdo­ví­kde a Revue Tho­m­men jsou tak mými tře­tí­mi “novo­do­bý­mi” hodin­ka­mi. Nedáv­no před nimi jsem si kou­pil nej­pr­ve Ori­ent Ray a Sei­ko SKX009. Revíč­ka…

Letecké nepilotky

Hodin­ky němec­ké fir­my Steinhart jsou na fóru Chro­no­ma­gu zastou­pe­ny poměr­ně hoj­ně, a to zejmé­na mode­ly Oce­an a také pilot­ka­mi Nav B‑Uhr. Mode­ly Avai­ti­on se tu ale tak čas­to nevi­dí, dokon­ce ani v chlubí­cím vlák­nu jich moc není, recen­ze žád­ná. Tak snad neu­ra­zím, když při­dám pár řád­ků. Němec­ké věci moc nemu­sím; sice si cením němec­ké kva­li­ty, pro­to doma máme…

Dva týdny s MIL-Gy

Bylo neby­lo, za deva­te­ro hora­mi a deva­te­ro řeka­mi leže­lo krá­lov­ství jmé­nem Chro­no­bun­dia. Jeden z jeho oby­va­tel, děsi­vý a straš­li­vý obr Xeno­mor­phus si poří­dil stroj na měře­ní času, aby mu bylo v jeho uhel­né slu­ji vese­le­ji. Jak už ale bylo v tom krá­lov­ství smut­ným zvy­kem, po něja­ké době ho stroj času omr­zel. Obr ho chtěl roz­bít a zni­čit, ale přes mno­hé poku­sy se…

Matyho druhé hodinky

Koneč­ně se Maty dočkal hodi­nek s otoč­nou lune­tou… Teď už jen ty auto­ma­ty…

První pilotky

Dnes jsem měl popr­vé na ruce Steinhart Avi­ati­on kou­pe­né na fóru od Bam­ber­ga. Veli­ce poho­dl­né noše­ní, per­fekt­ně čitel­ný vel­ký cifer­ník, jen ta datumov­ka moh­la být pro mé stár­nou­cí oko tro­chu vět­ší, ale oce­ňu­ji její tvar a nato­če­ní, pro­to­že obec­ně datumov­ku na čtyř­ce nemu­sím. Doko­na­le čitel­né, kon­trast ruček a cifer­ní­ku je skvě­lý, tvar ruček úžas­ný. Luma krás­ně bílá…

Orient Charlene Collection White Dial NR1Q005W

Hle­dal jsem a pře­mýš­lel, co letos kou­pit Evě k naro­ze­ni­nám. Trpím dvě­ma chro­nic­ký­mi cho­ro­ba­mi (baci­lus britvo­mi­lus a chro­no­bun­dus), kte­ré v posled­ní době čím dál více ovliv­ňu­jí můj úsu­dek. Něja­kou dobu jsem se tedy roz­mýš­lel, zda jí kou­pím břitvu nebo něja­ký luxus­ní krém na hole­ní, uká­zal jsem man­žel­ce fot­ky něja­kých těch bři­tev, ale když ji neza­u­ja­la ani tako­váh­le krás­ná břitva…

Orient Ray

Dora­zi­ly mě prv­ní potáp­ky, oran­žo­vé Ori­ent Ray kou­pe­né mimo pro­dej­ní vlák­no od zdej­ší­ho čle­na. Ráno v sedm jsem volal na poš­tu, abych se dozvě­děl, že mi je doru­čí mezi dva­nác­tou a jed­nou hodi­nou. To bych nevy­dr­žel,  a pro­to jsem si balík nechal na poš­tě a dojel si pro ně přes celé měs­to sám. Ces­tou zpět rov­nou k hodi­ná­ři, aby mi…

Chronobundus se šíří

Zlý a nebez­peč­ný virus chro­no­bun­dus má novou oběť. Stal se jí můj dese­ti­le­tý syn. Nabí­dl jsem mu hodin­ky, kte­ré jsem zakou­pil pod vli­vem viru. On bohu­žel nejen, že hodin­ky neod­mí­tl, on je s nad­še­ním a obrov­skou rados­tí při­jal a jal se je nosit. A díky tomu se ho virus veli­ce rych­le zmoc­nil. Nyní si se mnou chce syn poví­dat o hodin­kách.…

Chronobundus má první oběť

Zlý a obá­va­ný vir Chro­no­bun­dus, o kte­rém jsem již psal, má prv­ní oběť. Posed­lý tím­to zákeř­ným vetřel­cem jsem nedo­ká­zal odo­lat šíle­né­mu nutká­ní už koneč­ně kou­pit něja­ké hodin­ky. Malá lest, kdy jsem na tchýni vydin­dal zla­té Prim­ky po Lud­víč­ko­vi, bohu­žel neza­bra­la. Snad za to může také fakt, že jsem tyto hodin­ky odne­sl k hodi­ná­ři na ser­vis, na mís­to abych je…

Chronobundus

Ach jo, vypa­dá to, že jsem chy­til dal­ší virus. Po náka­ze zákeř­ným kme­nem bacillus břitvo­mi­lus, jehož násled­ky postup­ně úspěš­ně regu­lu­ji tak, aby mi při­ná­šel radost, se u mě začí­na­jí pro­je­vo­vat váž­né pří­zna­ky chro­no­bun­du­su. Prv­ní pro­je­vy jsou hro­zi­vé; jakmi­le zamhou­řím oko, vyvsta­nou pře­de mnou růz­no­ba­rev­né cifer­ní­ky s roz­to­div­ný­mi ručič­ka­mi, kte­ré se v šíle­ném der­viš­ském tan­ci pro­ře­zá­va­jí do mé peně­žen­ky. Mrka­jí…