Hemi fotografem

Po nároč­ném výstu­pu na Krn­ská jeze­ra jsme se na bře­hu všich­ni sva­li­li jak dlou­zí, tak širo­cí. Jen Hemi byl plný sil a elá­nu a chtěl si hrát. “Kdy­bys tak pře­stal blb­nout a otra­vo­vat a uděl tře­ba pár fotek, to by byla pará­da”, řekl jsem mu. A Hemi si vzal foťák… Na psa doce­la dob­rý, ne? 🙂

Toulky s Hafíkem

Po loň­ské cel­kem dob­ré zku­še­nos­ti jsem si řekl, že Hafí­ka zku­sí­me i letos. A del­ší tra­su. Na poho­du a radost, ne na výkon. No, nako­nec jsme s Hemí­kem obsa­di­li pěk­né 14 mís­to z 30 v naší kate­go­rii. Ze strá­nek pořa­da­te­le si dovo­lu­je­me pře­vzít násle­du­jí­cí text: [themify_quote]Dne 29. 4. 2017 se konal 8. roč­ník Tou­lek s Hafí­kem. Pořa­da­te­lé z Výcvi­ko­vé­ho canis­te­ra­pe­u­tic­ké­ho sdru­že­ní HAFÍK z.s. při­pra­vi­li na přá­ní…

Klubová výstava Hradec Králové 2017

O veli­ko­noč­ním víken­du jsme se s Hemim zúčast­ni­li klu­bo­vé výsta­vy v Hrad­ci Krá­lo­vé. Jel se mnou pou­ze Maty. [themify_is_logged_in]Eva muse­la zůstat doma, pro­to­že její mamin­ce neby­lo dob­ře a bylo potře­ba se o ni posta­rat. [/themify_is_logged_in]Dorazili jsme v pátek večer, těs­ně před šes­tou. K rados­tí a úle­vou jsem sezdal, že chat­ky, při­nejmen­ším ta “naše” pro­šly od minu­lé návštěvy čás­teč­ným upgra­dem. Ano, již jsme…

Hořický trek

Dáša Ben­dí­ko­vá z Hor­ní Pla­né svo­la­la na dru­hou břez­no­vou sobo­tu vycház­ku s choďá­ky kolem Hor­ní Pla­né. Sešlo se nás pěk­ných pár, cel­kem devět psů, z toho sedm choďá­ků. Před­po­klá­da­li jsme, že si pěk­ně v kli­du popo­ví­dá­me, pro­jde­me se a uži­je­me si pěk­né­ho slu­neč­né­ho dne, pej­s­ci kolem nás budou vese­le na vol­no běhat a hrát si spo­lu. Choďá­ci jsou pře­ce tako­vé klid­né…

Zasněženým besednickem

Zůsta­li jsme na Sil­vest­ra sami doma a tak jsme si Evou a Hemim udě­la­li tako­vý malý výlet do blíz­ké­ho oko­lí Budějc. Besed­nic­ko máme moc rádi a ani ten­to­krát nás nezkla­ma­lo.                            

Dnes, před čtyřmi lety

Přes­ně před čtyř­mi lety dostal náš život zce­la nový roz­měr. Do naší rodi­ny při­byl dal­ší člen. Nepři­ne­sl ho čáp ani vrá­na. Při­jel s námi z Letín­ské kovár­ny a celou ces­tu pro­le­žel a pro­spal na mém klí­ně. Byl malý, chlu­pa­tý a hroz­ně roz­to­mi­lý. Chlu­pa­tý a roz­t­mi­lý je stá­le. Malý, to už ovšem ne. Vyros­tl z něj oprav­du pěk­ný pacho­lek. Říká­me mu Hemi.

ZDP=BH

Hemi dnes úspěš­ně slo­žil svou prv­ní zkouš­ku, BH. Děku­ju kámo, udě­lal jsi mi obrov­skou radost!   Chůze na vodít­ku již tra­dič­ně slab­ší, ale když si vzpo­me­nu, jak cho­dil (nebo spí­še tahal a rval na vodít­ku) ješ­tě před půl rokem, je ten výsle­dek skvě­lý. Nut­no ale zmí­nit, že když jsem Hemí­ka viděl odha­dem půl met­ru od nohy a sko­ro…

Slovinsko 2016 — den první

Slo­vin­sko 2016 — den prv­ní Je pátek ráno, prv­ní den naší dovo­le­né. Po dvou­le­tém výpad­ku způ­so­be­ném nej­pr­ve stav­bou per­go­ly a v dru­hém roce stav­bou zdě­né­ho plo­tu kolem pozem­ku, se letos opět vydá­vá­me na spo­leč­nou dovo­le­nou s dět­mi. Vstá­vá­me kolem osmé, v kli­du sní­dá­me, potom sklá­dá­me věci do auta. Eva stih­la zaba­lit už ve čtvr­tek odpo­led­ne, tak­že pará­da. Máme “jen” čty­ři…

Chlapi

  Came­ra Canon EOS 40D Focal Len­gth 47mm Aper­tu­re f/7.1 Expo­su­re 1/250s ISO 400   Came­ra Canon EOS 40D Focal Len­gth 47mm Aper­tu­re f/7.1 Expo­su­re 1/250s ISO 400

Evropská výstava chodských psů

Díky Kar­lo­vi Perout­ko­vi a všem dotče­ným za orga­ni­za­ci prv­ní Evrop­ské výsta­vy chod­skýc psů‬. Bylo úžas­né vidět tolik choďá­ků pohromadě.Odchodili jsme si kruh a skon­či­li, stej­ně jako drti­vá vět­ši­na, s hod­no­ce­ním VD. Udě­la­li jsme si také pár fotek s nastá­va­jí­cí­mi nevěsta­mi a šupajdi­li zpět směr Vim­perk, neb jsme si odsko­či­li z dovo­le­né na Šuma­vě, kte­rou trá­ví­me s par­tou kama­rá­dů ve skaut­ském tábo­ře. Hemi…

Paragán…

Z tera­sy nade mnou (na návštěvě) ten náš blbloun sko­čil dolů, pro­to­že za plo­tem na dru­hé stra­ně pozem­ku se obje­vil cizí pes. Udě­la­lo se mi v té chví­li špatně…Hemi je ale naštěs­tí v pořád­ku. BTW, měřím pocti­vých 186 cm. On tam byl naho­ře s námi, ležel mi u nohou a najed­nou… zmi­zel. A než nám došlo, co se sta­lo, už zuři­vě ště­kal u plo­tu.

Hemi a Bella

První krytí

Hek­tor z Letin­ské kovár­ny a Carey od Malé­ho Kosí­ře tím­to ozna­mu­jí, že udě­la­li vše, co bylo v jejich silách, aby se geno­fond Chod­ské­ho psa opět vylep­šil.

Vltava u Záluží

Po del­ší době jsme se při jed­né z našich pra­vi­del­ných odpo­led­ních vychá­zek s Hemim vypra­vi­li do námi dosud nepro­bá­da­ných kon­čin. V Zálu­ží už jsme kdy­si byli při odlo­vu něko­li­ka kešek v oko­lí, ale k Vlta­vě jsme odtud ješ­tě nikdy nespus­ti­li :-). Ces­tič­ku, kte­rá byla vyzna­če­na na mapě bohu­žel pře­ru­ši­la čer­stvá ora­ni­ce, ale i tak se nám poved­lo najít les­ní ces­tu sle­du­jí­cí vrs­tev­ni­ci a nako­nec…

Podzimní pes

Dnes odpo­led­ne jsme po vel­mi dlou­hé době byli na pro­cház­ce na Hlu­bo­ké. Vlast­ně jsme se vyda­li za Belou z Vlčí­ho dolu z chov­né sta­ni­ce od Závi­šo­va pomní­ku. Uži­li jsme si krás­nou pro­cház­ku kolem řeky, psi se vyblb­li a vylí­ta­li.

Snažím se uklidit garáž…

Sna­žím se ukli­dit garáž, už opět, ten­to­krá­te ale jde hlav­ně o ponk, abych už koneč­ně mohl začít něco dělat. Děti kupo­di­vu pomá­ha­jí mamin­ce na zahra­dě, Maty sází bram­bo­ry a Kač­ka ple­je ple­vel u malin. Hemi leží u mě v gará­ži a trpě­li­vě čeká, až se mi urá­čí hodit mu míček. Powered by Jour­ney. via IFTTT

Po dlouhé době na keškách

Od stře­dy 18. úno­ra u nás byl Hon­zík na prázd­ni­nách :-). Když jsme plá­no­va­li něja­ké výle­ty do oko­lí, tak Maty pro­ho­dil, že jsme už dlou­ho neby­li na žád­né keš­ce, což byla napros­tá prav­da. Hon­zík se při­ro­ze­ně ptal, co že jsou ty keš­ky zač. A když mu řek­li, že jsou to scho­va­né pokla­dy, tak se celý nad­še­ný ptal, jest­li…

Po dlouhé době opět na cvičáku

Po dlou­hé době opět na cvi­čá­ku. Šlo to ale lépe, než jsem čekal. Hemi byl divo­ký a spla­še­ný jako vždyc­ky, na pla­ce tahal jako kůň, když dlou­ho sedí­me a čeká­me až na nás při­jde řada, tak se nudí a kňu­čí. A samo­zřej­mě na všech­ny oko­lo vrčí a ště­ká, pro­to­že musí být kápo všech psů. Powered by Jour­ney. from Tum­blr http://bit.ly/19C9oU4…

Kolem řeky

Poho­da a klid. Šli jsme po poli do Rož­no­va a potom kolem řeky zpět. U poto­ka za dubem jsem popr­vé v živo­tě spat­řil led­ňáč­ka ve vol­né pří­ro­dě. Při­le­těl přes řeku a sedl si na mla­dou olši pří­mo pře­dem mnou. Chvil­ku seděl, nechal se vyfo­tit a potom odle­těl pro­ti prou­du poto­ka.

Bonitační víkend

Jak už všich­ni víme/víte, je náš Hek­tor z Letin­ské kovár­ny ali­as Hemi zví­ře­tem vel­mi výraz­ných kva­lit, a tak se zajis­té nebu­de­te divit tomu, že bychom chtě­li, aby — kro­mě toho, že je psem hlí­da­cím, obra­nář­ským, maz­li­vým a maz­lí­cím, vel­mi inte­li­gent­ním — byl také psem chov­ným. Tako­vé geny a kva­li­ty se pros­tě musí pře­dá­vat dál, to je  jas­né. Pro­to bylo…