Hasičský tábor

Hned prv­ní den prázd­nin začal Maty­mu hasič­ský tábor. Děti spa­ly ve vlast­ních sta­nech v bažant­ni­ci v blíz­kém Pla­vu. Pod­mín­ky cel­kem spar­tán­ské, ale to ke správ­né­mu tábo­ru pat­ří. Ten samý den jsme ješ­tě Kač­ku dovez­li do Vyš­ší­ho Bro­du, kde si domlu­vi­la pár dní u tety a strejdy. Tak nám zača­la man­žel­ská dovolená.

Hasičské závody v Roudném

Prv­ní Matýs­ko­vo sou­těž­ní vystou­pe­ní. Bojo­va­li sta­teč­ně, ale do dal­ší­ho kola se nedo­sta­li. Nicmé­ně jejich vedou­cí je chvá­li­la a byla na ně pyš­ná. Maty se snad už čtr­náct dní před závo­dy těšil, že bude mít medai­li a snad i pohár, jako má Kačen­ka. Bohu­žel se jim nepo­da­ři­lo něja­ké lep­ší umís­tě­ní a skon­či­li šestí.