Okolo Pastviny

Původ­ně to měl být výlet na Kra­ví horu u Hoj­né Vody, abychom si odpo­či­nu­li od usta­vič­né­ho uklí­ze­ní (měni­li jsme okna) a hlav­ně taky pro­to, abychom pořád­ně pro­táh­li Hemi­ho. Na posled­ní kři­žo­vat­ce za Strop­ni­cí jsme ale nara­zi­li na uza­vře­nou sil­ni­ci — jel se tam asi něja­ký cyk­lis­tic­ký závod, a muse­li bychom čekat, až pelo­ton pro­je­de. To se nám nechtělo,…

Tour d’abeceda

Dnes bylo,stejně jako vče­ra, krás­né poča­sí, a pro­to jsme vyra­zi­li na výlet. Kač­ka s námi bohu­žel nemoh­la jet, pro­to­že si kama­rád­ka­mi domlu­vi­la bow­ling. A tak jsme vyra­zi­li pou­ze s obě­ma štěňa­ty (Matym a Hammym). Cílem dneš­ní výpra­vy byla ves­nič­ka Slav­če, odkud jsme vyra­zi­li na okruž­ní ces­tu spo­je­nou s odlo­vem osmi kešek ze série Abe­ce­da. Auto jsme zapar­ko­va­li na návsi ve Slavči,…

Rachoč

Po dlou­hé době jsme se vyda­li na geo­vý­let, popr­vé s Ham­mon­dem. Už tedy nejsme 4KvonRoudné, ale 4+1KvonRoudné :-). Kač­ka měla nápad, že bychom se moh­li jet podí­vat k Besed­ni­ci, kde jsme si uži­li už pár pěk­ných pro­chá­zek. A že bychom se moh­li pochlu­bit u Císa­řů na Zele­ném kame­ni, jaké­ho máme pěk­né­ho psa. Z aktu­ál­ních kešu­lí jsme si vybra­li Rachoč (GC3JBJP),…

Bílý kačer pod Černou věží

Ve stej­ný den,kdy se v Buděj­cích běžel médii mohut­ně pro­pa­go­va­ný půl­ma­ra­ton se sil­nou mezi­ná­rod­ní účas­tí se v našem kraj­ském měs­tě ode­hrá­la ješ­tě jed­na vel­mi význam­ná mezi­ná­rod­ní udá­lost, a sice WWFM IX — BILY KACER POD CERNOU VEZI aneb World Wide Fla­sh Mobs (GC3KH1T). Ten­to sjezd bláznů v bílých róbách byl bohu­žel médii zce­la igno­ro­ván. To naštěs­tí účast­ní­kům, kte­ří přišli…