Přípravné práce

Pře­váž­nou část dneš­ní­ho odpo­led­ně trá­vím pohrou­žen do pro­čí­tá­ní dis­ku­zí a zku­še­nos­tí s hole­ním. V mém věku! Když mi zača­ly růst vou­sy, nepa­ma­tu­ju si přes­ně, kdy to bylo, jest­li už na základ­ce nebo až na gym­plu, holil jsem se táto­vým stroj­kem. Táta měl elek­tric­ké­ho Reming­to­na, ve skří­ni, nepo­u­ží­val ho. Já jsem po něm taj­ně tou­žil a pota­jí ho pou­ží­val ve svém…

Fünfunddreißig — 816

Sou­čás­tí plá­nu pět­a­tři­cít­ky je psa­ní deníč­ku. Kaž­dý den si zazna­me­nám, kro­mě růz­ných postře­hů a myš­le­nek, i co jsem sně­dl a kolik jsem toho vypil. A prá­vě, když jsem dneš­ní pří­děl kalo­rií zapi­so­val, uvě­do­mil jsem si, jak málo jsem toho vypil. Za celý den jen kon­vič­ka čaje v prá­ci. Doma potom sko­ro nic. Kro­mě kávy. A pak mě bolí hla­va, zrov­na jako…

Drang nach fünfunddreißig

Vyhla­šu­ji taže­ní Na pět­a­tři­cít­ku. Cílem je dostat se do sta­vu zhru­ba před dese­ti lety, kdy jsem ješ­tě uměl číst a psát. Počí­tat jsem neu­měl nikdy, tady není co obno­vo­vat. Zjiš­ťu­ji totiž, že nejen že nečtu, ale ani psát už poma­lu neu­mím… Ang­lič­ti­na jde do háje, o zdra­ví ani nemluvě. Pro­čež vyhla­šu­ji tím­to pozi­tiv­ně omla­zo­va­cí pro­gram “Tou­ha po pět­a­tři­cít­ce”, v mezi­ná­rod­ním…