Sobotní procházka kolem Malše

Naše sko­ro kaž­do­tý­den­ní pro­cház­ka z Roud­né­ho do Roud­né­ho podél obou bře­hů řeky Mal­še. Ten­to­krát, navzdo­ry datu­mu, oko­ře­ně­ná kou­pe­lí v řece.

Procházka na Lipně

Byli jsme s Matym na návštěvě u Babi Ašaš. Kač­ka měla něja­ký tré­nink nebo sou­stře­dě­ní, už nevím přes­ně. Ces­tou zpět jsme se zasta­vi­li na bře­hu Lip­na, že si udě­lá­me pro­cház­ku. Jeze­ro bylo ješ­tě zamrz­lé, ale led už byl roz­mě­k­lý, na brus­le­ní to urči­tě neby­lo. Maty si uží­val dob­ro­druž­ství chůze po pras­ka­jí­cím ledu, jeho mat­ka šedi­vě­la hrů­zou, že se…

Rodinný víkend v Praze

Krás­ný víkend strá­ve­ný u brá­chy v Rud­né, s výle­ty na Karl­štejn a do cen­t­ra Pra­hy.  V pátek v pod­ve­čer jsme vyra­zi­li na víken­do­vý pobyt k brá­cho­vi do Rud­né u Pra­hy. Ces­ta byla vol­ná, suchá, v pro­tismě­ru samý pra­žák, tak jsme vědě­li, že bude­me mít Pra­hu celou pro sebe 🙂

Hasičské závody v Roudném

Prv­ní Matýs­ko­vo sou­těž­ní vystou­pe­ní. Bojo­va­li sta­teč­ně, ale do dal­ší­ho kola se nedo­sta­li. Nicmé­ně jejich vedou­cí je chvá­li­la a byla na ně pyš­ná. Maty se snad už čtr­náct dní před závo­dy těšil, že bude mít medai­li a snad i pohár, jako má Kačen­ka. Bohu­žel se jim nepo­da­ři­lo něja­ké lep­ší umís­tě­ní a skon­či­li šes­tí.

Fotoprocházka: Vrbenské rybníky

Rád se s foťá­kem pro­jdu v oko­lí Vrben­ských ryb­ní­ků. Tak­že pár fotek z těch­to míst. [map style=“width: 535px ; height:300px ; float:left; margin:20px 20px 20px 20px; bor­der: 1px solid black;” address=“Černiš 370 11 Budweis, Czech Repub­lic” marker=“yes” maptype=“SATELLITE” z=“14” bike=“yes”] [nggalle­ry id=6]