Domácí filmová, seriálová a hudební zábava za pár kaček

Před něja­kou dobou jsem se náho­dou dostal k Raspber­ry Pi a napsal o tom pár řádek. Uká­za­lo se, že se tahle pidi­destič­ka dá pou­žít jako pře­hrá­vač médií, sice ne nej­rych­lej­ší, ale pou­ži­tel­ný. Odka­zo­va­ný člá­nek je ale už více než 14 měsí­ců sta­rý a já o rok moud­řej­ší :-). Jak tedy malin­ka fun­gu­je dnes a co se změ­ni­lo? Tak pře­de­vším, někdy začát­kem dubna…

Rush

Napros­to úžas­ný, skvě­lý film s doko­na­lou atmo­sfé­rou, dra­ma­tic­ký, napí­na­vý i přes­to, že člo­věk, milov­ník F1, ví dopře­du, jak to dopad­ne. Jeden z mála fil­mů, kte­rý jsem si užil od prv­ní minu­ty do té posled­ní. Ani jeden z hlav­ních před­sta­vi­te­lů, Daniel Brühl a  Chris Hem­sworth nepat­ří mezí mé herec­ké oblí­ben­ce, Hun­ta jsem jako pilo­ta F1 plno­hod­not­ně neza­žil (moc mla­dý jsem…