KD 2017

Po roce jsme se opět sešli na lou­ce nad Vim­per­kem ozdo­be­né něko­li­ka desít­ka­mi pod­sa­do­vých sta­nů, abychom si zde odpo­či­nu­li od hek­tic­ké­ho živo­ta ve vel­ko­měs­tě :-).  Sešli jsme se ve více­mé­ně ustá­le­né sesta­vě, jen nám zpo­čát­ku citel­ně chy­bě­la paní Dana a její pod­půr­ný tým. Sám jsem to veš­ke­ré hudro­vá­ní jen těž­ko stí­hal, večer byl z toho celý una­ve­ný…

Hemi fotografem

Po nároč­ném výstu­pu na Krn­ská jeze­ra jsme se na bře­hu všich­ni sva­li­li jak dlou­zí, tak širo­cí. Jen Hemi byl plný sil a elá­nu a chtěl si hrát. “Kdy­bys tak pře­stal blb­nout a otra­vo­vat a uděl tře­ba pár fotek, to by byla pará­da”, řekl jsem mu. A Hemi si vzal foťák… Na psa doce­la dob­rý, ne? 🙂

Slovinsko 2016 — den druhý

Po vče­rej­ším pozd­ním pří­jez­du a ješ­tě poz­děj­ší veče­ři jsme si dnes ráno chtě­li tro­chu pospat. Avšak drež­nic­ké zvo­ny nás ráno neú­pros­ně upo­zor­ni­ly, že už je šest a je čas vstá­vat. Ale odo­la­li jsme, zdra­vě posní­da­li v deset a v jede­náct vyra­zi­li na nákup potra­vin. Koba­rid, potom Tol­min, dva obcho­dy. Hm, Pla­ni­ka sýr, sku­ta, čer­stvé mlé­ko, štru­ca, mor­ta­del­la… potra­vi­ny a jíd­lo obec­ně jsou…

Slovinsko 2016 — den první

Slo­vin­sko 2016 — den prv­ní Je pátek ráno, prv­ní den naší dovo­le­né. Po dvou­le­tém výpad­ku způ­so­be­ném nej­pr­ve stav­bou per­go­ly a v dru­hém roce stav­bou zdě­né­ho plo­tu kolem pozem­ku, se letos opět vydá­vá­me na spo­leč­nou dovo­le­nou s dět­mi. Vstá­vá­me kolem osmé, v kli­du sní­dá­me, potom sklá­dá­me věci do auta. Eva stih­la zaba­lit už ve čtvr­tek odpo­led­ne, tak­že pará­da. Máme “jen” čty­ři…

Flashback — Itálie 2011

U pří­le­ži­tos­ti páté­ho výro­čí zno­vu vydá­vá­me vel­mi oblí­be­ný člá­nek o udá­los­ti, kte­rá se sta­la v roce 2011, popsá­na byla popr­vé v roce 2013 a v roce 2016 ree­di­to­vá­na. Pře­je­me hlu­bo­ký umě­lec­ký záži­tek.

Amélie, Amélie…

Via Ala­man­ni Lui­gi, 37R Na ces­tě z nádra­ží ve Flo­ren­cii jsme v jed­né zastr­če­né ved­lej­ší chod­bič­ce našli kro­mě něko­li­ka auto­ma­tů (napří­klad i ústa prav­dy). Powered by Jour­ney.

Ňamózní

Nesku­teč­ný objev na náměs­tí ve Vim­per­ku. Cuk­rár­na, kde si maji­tel sám vyrá­bí rakvič­ky a hořic­ké tru­bič­ky, na kte­réž­to je drži­te­lem rodin­né­ho recep­tu, neb jeho choť je vnuč­kou prv­ní­ho výrob­ce. Pocti­vá sme­ta­no­vá zmrz­li­na, vyni­ka­jí­cí hor­ká čoko­lá­da.

U supa

A ješ­tě kon­takt. Krá­mek je na náměs­tí ve Vim­per­ku zce­la neo­zna­če­ný, žád­ný vývěs­ní štít, nic. Inte­ri­ér nemu­sí kaž­dé­ho hned oslo­vit, ale návště­va urči­tě sto­jí za to.

Šumava 2014

V posled­ních dvou letech jsme měli mož­nost strá­vit jeden (pozd­ně) srp­no­vý týden na kop­ci jmé­nem Haj­ná hora nad Vim­per­kem, kde má svůj let­ní tábor budějc­ký Již­ní kříž. Lou­ka upro­střed lesů nás zce­la okouz­li­la svým pros­tým půva­bem, napros­tým kli­dem a absen­cí (téměř) veš­ke­ré pid­li­vi­za­ce. Sta­ny s pod­sa­da­mi, vel­ká sta­no­vá jídel­na, kadi­bud­ky a stu­de­ná spr­cha mezi čtyř­mi smr­ky. K tomu při­dej­te par­tu…

KD Hájná hora 2013

Stej­ně jako v před­cho­zích dvou letech i ten­to rok strá­vil Matý­sek týden se svým oblí­be­ným Path­fin­de­rem na let­ním tábo­ře na Háj­né Hoře nad Vim­per­kem. V nedě­li jsme si ho měli pře­vzít a poté strá­vit v tábo­ře celý týden spo­leč­ně s něko­li­ka přá­te­li a jejich rodi­na­mi. Jen­že nějak se nám poved­lo „pro­kau­čo­vat” ter­mí­ny a na nedě­li jsme byli při­hlá­še­ni na kraj­skou výsta­vu psů v Týně…

Vršička cesta

Po návra­tu ze sou­těs­ky Vint­gar jsme se vyda­li na ces­tu zpět smě­rem Kra­nj­ska Gora, kde jsme zahnu­li vle­vo na sil­ni­ci čís­lo 206, což je Ces­ta na Vršič, nebo­li Vršič­ka ces­ta, nebo­li také Rus­ka ces­ta. Nebu­du popi­so­vat his­to­rii téhle sil­ni­ce, dá se snad­no vygů­g­lit, nicmé­ně his­to­rie je to hod­ně zají­ma­vá a pohnu­tá. Celý úsek z Kra­nj­ske Gory do…

Jedeme k moři aneb “Ozka cesta”

Posled­ní den naší mini­do­vo­le­né jsme měli v plá­nu dojet si do ital­ské­ho Terstu a tro­chu se pová­let u moře. Doma jsme strá­vil pěk­ných pár hodin u Goo­gle Earth hle­da­je na pobře­ží vhod­né mís­to ke kou­pá­ní. Nako­nec jsem našel mís­to, kte­ré se pod­le fotek zdá­lo býti vhod­ným kan­di­dá­tem, aby pohos­ti­lo tři sucho­zem­ce ze stře­du Evro­py. Z kem­pu jsme zvlád­li vypad­nout doce­la brzy,…

Soteska Vintgar

Při plá­no­vá­ní naší neče­ka­né krát­ké dovo­le­né ve Slo­vin­sku v čer­ven­ci 2012 jsem také našel nad­še­né hod­no­ce­ní sou­těs­ky Vint­gar. Bohu­žel, od naše­ho před­po­klá­da­né­ho mís­ta poby­tu (oblast Koba­rid — Tol­min) byl Vint­gar poměr­ně dale­ko — více než 100 km jed­na ces­ta. Jen­že jsem taky našel skvě­lou Vršič­ku ces­tu. Po let­mém nahléd­nu­tí do mapy bylo jas­né, jak to pro­ve­de­me. Prv­ní zastáv­kou…

Koseška korita

Odkaz na Koseš­ka kori­ta jsem našel, když jsem hle­dal cíle pro naše výle­ty na neče­ka­né dovo­le­né ve Slo­vin­sku. Na prv­ní pohled mě uchvá­ti­ly fot­ky, ale nej­ví­ce se mi líbi­lo, když autor na SloveniaTrips.si popi­so­val, jak na celém výle­tě nepo­tka­li živou duši. No, a samo­zřej­mě je tam i keš­ka :-). Je to vlast­ně pozůsta­tek sta­ré ces­ty, kte­rou se…

Den šestý a sedmý

Nad­še­ni před­cho­zím dnem, roz­hod­li jsme se strá­vit i ten posled­ní “tam naho­ře”. Při posled­ní návštěvě Madon­na Di Capi­g­lio jsme si všimli lanov­ky. Cíl byl tedy jas­ný. Pas­so del Gros­te. Ces­tou do Madon­ny jsme míje­li sku­pin­ku cestářů,kteří opra­vo­va­li asi pěti­ki­lo­me­t­ro­vý úsek sil­ni­ce, kte­rá by u nás byla ukáz­kou per­fekt­ní­ho povrchu a všich­ni řidi­či by si na ní chroch­ta­li bla­hem. Ita­lo­vé…

Itálie 2011 — Den pátý

Dal­ším cílem byl hor­ský prů­smyk Paso Tona­le. Autem to měla být asi hodin­ka ces­ty, co tam bude­me dělat, to jsme nevě­dě­li, pros­tě blind trip. Nebu­du napí­nat. Jak už na naší dovo­le­né sta­lo téměř tra­di­cí, na naplá­no­va­né mís­to jsme nedo­je­li. Prak­tic­ky se opa­ko­val scé­nář tře­tí­ho dne. Jede­me krás­nou ital­skou kra­ji­nou, najed­nou vidí­me lanov­ku, kte­rá je v pro­vo­zu.…

Itálie 2011 — Den čtvrtý

Čtvr­tý den naší dovo­le­né měl v záso­bě dvě tůry. Nej­pr­ve jsme vyje­li kou­sek nad hotel a vyda­li se ces­tou kolem poto­ka Meledrio. Na tra­se měly být asi dvě keš­ky, což samo o sobě bylo dob­rým dopo­ru­če­ním. Kolem poto­ka vedou dvě ces­ty, jed­na šoto­li­no­vá, dru­há les­ní. Vyda­li jsme se samo­zřej­mě tou les­ní, kte­rá sice stou­pa­la poměr­ně poma­lu, ale vytr­va­le…

Itálie 2011 — Den třetí

Říka­li jsme si, že na začá­tek by to chtě­lo něja­kou leh­čí pro­cház­ku, abychom si zvyk­li na pod­ne­bí a tak… Vyra­zi­li jsme tedy na vin­nou stezku, kte­rá ved­la po krát­kém stou­pá­ní už jen po vrs­tev­ni­ci. Zkrát­ka poho­da. Mělo to být asi tři­cet kilo­me­t­rů, ale po krát­kém úseku skvě­lé úzké sil­nič­ky, něko­li­ka “tor­nat” jsme ale najed­nou nara­zi­li na par­ko­viš­tě upro­střed lesů,…

Itálie 2011 — Den první a druhý

Popr­vé od naro­ze­ní Kač­ky nám po dva­nác­ti letech spadla do klí­na pří­le­ži­tost, abychom jeli na dovo­le­nou jen sami ve dvou. Matý­sek jel popr­vé v živo­tě na tábor a jeho ter­mín se zázrač­ně, i když jen čás­teč­ně pře­krý­val s ter­mí­nem, kdy Kač­ka měla puťák se sbo­rem. Zača­li jsme tedy plá­no­vat, co s neče­ka­nou nadíl­kou pod­nik­ne­me. Nej­pr­ve nás napadlo zale­tět si na ty…

Plán na nečekanou minidovolenou — Slovinsko, Itálie

Ani nevím proč, ale dal jsem se po dlou­hé době do vyvo­lá­vá­ní fotek — začal jsem Slo­vin­skem, fot­ky z roku 2009! Jak tak u toho sedím, nadá­vám si, proč jsem ty fot­ky neu­dě­lal už dáv­no. Pře­padla mě nos­tal­gie a dep­ka. Eva se kouk­la na fot­ky, já, že by se jí tam líbi­lo, že to není dale­ko a plán byl na…