Plot

Děti mají dnes za úkol natřít brá­nu a ten kou­sek kova­né­ho plo­tu, kte­rý tam zbyl. Tak uvi­dí­me,  a) jest­li ho vůbec natřou b) jak se jim to pove­de c) jest­li se při tom navzá­jem nese­že­rou lás­kou Na při­lo­že­ných obráz­cích vle­vo a dole je sleč­na Kačen­ka při natí­rá­ní plo­tu v roce 2004.          

Měníme okna

Tak jako všech­ny “špat­né” zprá­vy  i tato při­šla v podo­bě mé tchy­ně. Z niče­ho nic při­šla pra­víc, že má našet­ře­né něja­ké pení­ze (za to jí urči­tě pat­ří chvá­la, obdiv a díky) a že by to asi chtě­lo vymě­nit okna. A aby to bylo zce­la v duchu “to by v tom byl čert, abych vám to nějak nezkom­pli­ko­va­la” chtě­la vymě­nit okna v hor­ním pat­ře —…

Watching Under the Dome

Podiv­nos­ti až nesmys­ly v prá­vě sle­do­va­ném seri­á­lu [list style=“idea”] Epi­de­mie menin­gi­ti­dy vylé­če­na psy­cho­lož­kou běž­ný­mi anti­bi­o­ti­ky za jeden den Voj­sko za kopu­lí s oby­va­te­li měs­ta neko­mu­ni­ku­je ani pro­střed­nic­tvím napří­klad nápi­sů, byť je kopu­le prů­hled­ná Elek­tric­ké vede­ní je pře­ru­še­no, proud vypa­dl, ale voda jim stá­le teče, vodo­vod­ní potru­bí pře­ru­še­no neby­lo? [/list]  

Once Upon a Time

Tři ze čtyř Kuz­bí­ků dopo­ru­ču­jí Once Upon a Time. Maty totiž nestí­há číst titul­ky, a tak se s námi nedí­vá…

Jistič

Óda na moderní technologie

Doma došlo před něja­kou chví­lí k vel­ké tragé­dii. Vypa­dl proud. Táta v prá­ci, máma v prá­ci, dce­ra u zuba­ře a malý synek ješ­tě neví, co s tím. Tchy­ně samo­zřej­mě také ne. Dce­ra při­chá­zí domů, babič­ka ve dve­řích s kýblem v ruce. Nevy­tí­rá. Má v něm ner­vy. Synek plá­če, že nejde proud a on nebu­de mít oběd. Dce­ra volá táto­vi. Ó my se máme, že máme tele­fo­ny…

Listen to the wind of changes

Je tady čas změn. Za posled­ní nece­lý rok už doce­la sluš­ný seznam. Loni v srpnu jsem změ­nil zaměst­ná­ní, před pár měsí­ci Evu pový­ši­li v prá­ci, po humor­ných dvou měsí­cích jsme +Voda­fo­ne CZ vymě­ni­li za +T‑Mobile CZ (celá sto­ry se při­pra­vu­je, bude to hod­ně výživ­né čte­ní). Minu­lý týden v sobo­tu jsem udě­lal pápá +ČSOB a sta­li jsme se kli­en­ty +Air Bank (mimo­cho­dem skvě­lé roz­hod­nu­tí! Dopo­ru­ču­je­me!). Prá­vě pro­bí­há změ­na pojiš­ťov­ny.…

Povodeň 2013

Doma naštěs­tí žád­né ško­dy, jen tro­cha vody v kotel­ně. Nic, co bychom nezvlád­li ponor­ným čer­pa­dlem. Ve vsi dole jsme pyt­lo­va­li písek, obec před vel­kou vodou ochrá­ni­la nedáv­no dokon­če­ný pro­ti­po­vod­ňo­vý val.

Maliny

22:50   Prá­vě jsme si byli nasbí­rat mali­ny do zmrz­li­ny. Já sví­til, Eva sbí­ra­la. Dva bláz­ni. Ale k fil­mu to bude pará­da — prá­vě sle­du­je­me dru­hý díl Kill Bil­la. Odpo­led­ne Pulp Ficti­on. Ať žije Taran­ti­no!

Matýskův narozeninový Emejzink lejs

Letoš­ní Matýs­ko­vy naro­ze­ni­ny se poved­ly. V pátek večer při­jel Boris s rodi­nou, došli jsme si na ryby — mimo­cho­dem sil­ný záži­tek, a uži­li jsme si krás­ný víkend. Večer gri­lo­vač­ka, Kami s Miš­kou dopo­led­ne zaje­li za mam­kou, odpo­led­ne závod pro dár­ky. Děti se vyřá­di­ly v bazé­nu, pros­tě poho­da, poho­dič­ka. Domlu­vi­li jsme se, že v srpnu strá­ví Terez­ka s Ondí­kem týden u nás a potom se…

Jak jsme malovali

Původ­ně jsme chtě­li malo­vat až o prázd­ni­nách, ale mam­ky kama­rád jel slu­žeb­ně do Pra­hy a tak nám svo­jí dodáv­kou při­ve­zl nový gauč tro­chu dřív. Mam­ka s tať­kou si ale řek­li, že nebu­de­me čekat do prázd­nin s gau­čem v gará­ži a tak si mam­ka vza­la dovo­le­nou a během dvou dnů sme postup­ně vykli­di­li všech­ny skří­ně a polič­ky. Ve stře­du už sme vyná­še­li sta­rý gauč,…