Mistři české republiky

Taneč­ní sku­pi­na Bles­kov­ka taneč­ní­ho cen­t­ra Move 21, ano, ta, kde tan­cu­je naše Kač­ka, se sta­la mis­try Čes­ké repub­li­ky v kate­go­rii juni­o­rů Dis­co Show!!!