Hořický trek

Dáša Ben­dí­ko­vá z Hor­ní Pla­né svo­la­la na dru­hou břez­no­vou sobo­tu vycház­ku s choďá­ky kolem Hor­ní Pla­né. Sešlo se nás pěk­ných pár, cel­kem devět psů, z toho sedm choďá­ků. Před­po­klá­da­li jsme, že si pěk­ně v kli­du popo­ví­dá­me, pro­jde­me se a uži­je­me si pěk­né­ho slu­neč­né­ho dne, pej­s­ci kolem nás budou vese­le na vol­no běhat a hrát si spo­lu. Choďá­ci jsou pře­ce tako­vé klid­né…

Zasněženým besednickem

Zůsta­li jsme na Sil­vest­ra sami doma a tak jsme si Evou a Hemim udě­la­li tako­vý malý výlet do blíz­ké­ho oko­lí Budějc. Besed­nic­ko máme moc rádi a ani ten­to­krát nás nezkla­ma­lo.                            

Dnes, před čtyřmi lety

Přes­ně před čtyř­mi lety dostal náš život zce­la nový roz­měr. Do naší rodi­ny při­byl dal­ší člen. Nepři­ne­sl ho čáp ani vrá­na. Při­jel s námi z Letín­ské kovár­ny a celou ces­tu pro­le­žel a pro­spal na mém klí­ně. Byl malý, chlu­pa­tý a hroz­ně roz­to­mi­lý. Chlu­pa­tý a roz­t­mi­lý je stá­le. Malý, to už ovšem ne. Vyros­tl z něj oprav­du pěk­ný pacho­lek. Říká­me mu Hemi.

Evropská výstava chodských psů

Díky Kar­lo­vi Perout­ko­vi a všem dotče­ným za orga­ni­za­ci prv­ní Evrop­ské výsta­vy chod­skýc psů‬. Bylo úžas­né vidět tolik choďá­ků pohromadě.Odchodili jsme si kruh a skon­či­li, stej­ně jako drti­vá vět­ši­na, s hod­no­ce­ním VD. Udě­la­li jsme si také pár fotek s nastá­va­jí­cí­mi nevěsta­mi a šupajdi­li zpět směr Vim­perk, neb jsme si odsko­či­li z dovo­le­né na Šuma­vě, kte­rou trá­ví­me s par­tou kama­rá­dů ve skaut­ském tábo­ře. Hemi…

Hemi a Bella

První krytí

Hek­tor z Letin­ské kovár­ny a Carey od Malé­ho Kosí­ře tím­to ozna­mu­jí, že udě­la­li vše, co bylo v jejich silách, aby se geno­fond Chod­ské­ho psa opět vylep­šil.

Podzimní pes

Dnes odpo­led­ne jsme po vel­mi dlou­hé době byli na pro­cház­ce na Hlu­bo­ké. Vlast­ně jsme se vyda­li za Belou z Vlčí­ho dolu z chov­né sta­ni­ce od Závi­šo­va pomní­ku. Uži­li jsme si krás­nou pro­cház­ku kolem řeky, psi se vyblb­li a vylí­ta­li.

Bonitační víkend

Jak už všich­ni víme/víte, je náš Hek­tor z Letin­ské kovár­ny ali­as Hemi zví­ře­tem vel­mi výraz­ných kva­lit, a tak se zajis­té nebu­de­te divit tomu, že bychom chtě­li, aby — kro­mě toho, že je psem hlí­da­cím, obra­nář­ským, maz­li­vým a maz­lí­cím, vel­mi inte­li­gent­ním — byl také psem chov­ným. Tako­vé geny a kva­li­ty se pros­tě musí pře­dá­vat dál, to je  jas­né. Pro­to bylo…

Sobotní procházka kolem Malše

Naše sko­ro kaž­do­tý­den­ní pro­cház­ka z Roud­né­ho do Roud­né­ho podél obou bře­hů řeky Mal­še. Ten­to­krát, navzdo­ry datu­mu, oko­ře­ně­ná kou­pe­lí v řece.

Novoroční chodská vycházka

Kona­lo se ve Vodňa­nech, 4. led­na 2014. Účast­ni­lo se 9 chod­ských psů se svý­mi rodi­na­mi. Dél­ka tra­sy: 9,2 km Prů­běh: bez závad Poča­sí: zata­že­no, ke kon­ci déšť Zastáv­ky na tra­se: studán­ka a kap­le sv. Maří Mag­da­le­ny u Chel­čic, nový Libě­cho­vic­ký zámek, hos­po­da v Libě­cho­vi­cích. Záznam tra­sy a mapa: Fot­ky:  

Rok psího života

Je pro nás všech­ny neu­vě­ři­tel­né, že jsme si Hemi­ho při­vez­li tepr­ve před rokem. Jed­no­my­sl­ně a nezá­vis­le na sobě jsme se shod­li, že máme pocit, že je tu s námi odjak­ži­va. Když se tak ohléd­nu za posled­ní­mi dva­nác­ti měsí­ci, vidím, jak náš choďá­ček změ­nil nejen chod celé rodi­ny, ale kaž­dé­ho z nás. Začne to ráno, kdy naše prv­ní ces­ta…

Třináct měsíců

Tak se nám s Hemí­kem pře­ku­lil tři­nác­tý měsíc. Na cvi­čá­ku stá­le tré­nu­je­me hlav­ně chůzi na vodít­ku, při­vo­lá­ní a apor­ty nám jdou skvě­le, tedy ne, že by to bylo doko­na­lé, ale o zkouš­ky nám (zatím) nejde… Aport nebo při­vo­lá­ní zvlád­ne Hemi i přes kruh psů, a to i v pří­pa­dě, že jsou pří­tom­ny nové nebo hez­ké hol­ky, psí samo­zřej­mě. Aport postup­ně pilu­je­me, Hemi…