Carpaccio ála Kuzbík

Při dneš­ním čtvr­tém hole­ní břitvou jsem již vel­mi dob­ře zvlá­dl prv­ní prů­tah, dokon­ce i vět­ší část obtíž­ných míst kolem brad­ky a pěnu z břitvy zku­še­ně otí­ral o zápěs­tí levé ruky — prak­tic­ky přes­ně tam, kde jinak nosím hodin­ky. Břitvu jsem po dokon­če­ní prv­ní­ho prů­ta­hu peč­li­vě a vel­mi opa­tr­ně obtá­hl na řeme­nu, napě­nil tvá­ře a udě­lal něko­lik prv­ních tahů. Očis­tím břitvu a najed­nou z ruky…