Gmail kalendáře v Playbooku

Jak jsem si v tabletu BlackBerry PlayBook nastavil na synchronizaci vícero Google kalendářů

Před něja­kou dobou jsem si kou­pil Blac­kBer­ry Pla­y­Book, skvě­lý to tablet. Záhy jsem začal řešit pro­blém se syn­chro­ni­za­cí všech svých Goo­gle kalen­dá­řů, kte­ré pou­ží­vám — je jich cel­kem osm, zatím. Stan­dard­ně se totiž po při­dá­ní účtu u Goo­gle syn­chro­ni­zu­je pou­ze hlav­ní kalen­dář a všech­ny ostat­ní jsou igno­ro­vá­ny. Syn­chro­ni­zač­ní pro­fi­ly našich mobil­ních zaří­ze­ní jsou ulo­že­ny na adre­se m.google.com/sync. Pokud…