Silvestr, už zase

Malá hádan­ka na dnešek: “Co mají násle­du­jí­cí fil­mo­vé audi­ou­káz­ky spo­leč­né­ho?” [media url=“http://www.meteleskublesku.cz/media/01/snd/07.mp3” width=“200” height=“20”] [media url=“http://www.meteleskublesku.cz/media/01/snd/11.mp3” width=“200” height=“20”] [media url=“http://www.kuzbici.eu/wp-content/uploads/2012/12/09-Pojd-sem-kdes-to-vzal.…mp3” width=“200” height=“20”] [spo­i­ler title=“Odpověď” open=“0” style=“1”]Ano, bohu­žel, opět havá­rie na Sil­vest­ra… už tře­tí. Když jsme v lis­to­pa­du 2002 kou­pi­li Meggie (Renault Mega­ne), byl jsem to já, kdo ji na Sil­vest­ra roz­bil o zábrad­lí na mos­tě přes Malši…

Bestie hnusný, chlupatý, nenažraný

[quo­te style=“3”]Bestie hnus­ný, chlu­pa­tý, nena­žra­ný. To se nemů­že­te jenom ohřát a zase táh­nout dál?! To tady mám auto jenom já? Sou­se­di mají dvě! A mě pře­kou­še­te kabe­ly už po tře­tí! Tím­to vyhla­šu­ji vyhla­zo­va­cí vál­ku vál­ku všem vol­ně žijí­cím kunám, potka­nům a myším.[/quote] Dnes vstá­vá­me o něco dří­ve, pro­to­že Matý­sek jde popr­vé do nové ško­ly. Odchá­zím z bytu  o pár minut před ostatními,…

Rychlá kola 2011

Super­mis­trov­ství RC mode­lů, kona­lo se 27.listopadu 2011 v klu­bov­ně budě­jo­vic­ké­ho sbo­ru. Účast byla sil­ná, cel­kem 7 vozů. My s Matýskem jsme se zúčast­ni­li spí­še sym­bo­lic­ky, bylo to naše prv­ní setká­ní s RC mode­ly. Nadchlo nás to. Teda hlav­ně mě. Hroz­ně jsem zatou­žil tako­vý model mít. Dob­rá zprá­va byla, že mode­ly jsou zrov­na v akci, za pou­hých 900 koru­nek čes­kých. Neváhal…