Jak jsem reklamoval Kindle

Děj­ství prv­ní — praskli­ny Na mém Kind­lí­ku se asi před půl rokem obje­vi­ly dvě praskli­ny, jed­na v kaž­dém spod­ním rohu pod dis­ple­jem. Nejdří­ve byly sko­ro nevi­di­tel­né, postup­ně se ale zača­ly zvět­šo­vat. Sice zatím nebrá­ní čte­ní, ale bál jsem se, že by nako­nec moh­ly mít vliv na funkč­nost čteč­ky. Pro­to­že je Kindle ješ­tě v záru­ce, roz­ho­dl jsem se,…