Z Písku na Zvíkovské Podhradí

Cyk­lis­tic­ký výle­tz Pís­ku až na Zví­kov­ské pod­hra­dí a zpět V rám­ci cyk­lis­tic­ké­ho zahá­je­ní letoš­ních prázd­nin jsme poja­li vel­mi odváž­ný plán. Jet se podí­vat na hrad Zví­kov. Ori­gi­ná­to­rem této ide­je byla naše dcé­ra Kate­ři­na. Když jsme se totiž v sobo­tu vra­ce­li z raf­tů, pra­vi­la zde že “vlast­ně ješ­tě nikdy neby­la na Zví­ko­vě”. A bylo jas­no. Ješ­tě jas­ně­ji bylo, když Eva nadšeně…

Opět na kádéčku

Rok se s rokem sešel, ty vole to je ale klišé, a my jsme opět na lou­ce upro­střed lesů, bez pořád­né­ho sig­ná­lu, zato s pořád­ným kadi­bud­ka­mi a pořád­ně ledo­vou vodou. A těší­me se na to…

Prázdiny na kolech — výlet jedna

Začá­tek letoš­ních prázd­nin bude ve zna­me­ní kol. Nej­pr­ve jsme vyje­li pou­ze s Kač­kou a Matym na tako­vý tes­to­va­cí okruh, abychom zjis­ti­li, jak bude Maty­mu fun­go­vat a sedět jeho nové kolo a jak bude Kač­ce fun­go­vat a sedět její zadek (původ­ní). Prv­ní spo­leč­ná vyjížď­ka tedy ved­la v pátek 6. čer­ven­ce k neda­le­ké­mu Kol­né­mu. Poča­sí vypa­da­lo slibně,sice v dál­ce se zdá­lo, že dro­bet hřmí, ale“to sem…