KD 2017

Po roce jsme se opět sešli na lou­ce nad Vim­per­kem ozdo­be­né něko­li­ka desít­ka­mi pod­sa­do­vých sta­nů, abychom si zde odpo­či­nu­li od hek­tic­ké­ho živo­ta ve vel­ko­měs­tě :-).  Sešli jsme se ve více­mé­ně ustá­le­né sesta­vě, jen nám zpo­čát­ku citel­ně chy­bě­la paní Dana a její pod­půr­ný tým. Sám jsem to veš­ke­ré hudro­vá­ní jen těž­ko stí­hal, večer byl z toho celý una­ve­ný…

Toulky s Hafíkem

Po loň­ské cel­kem dob­ré zku­še­nos­ti jsem si řekl, že Hafí­ka zku­sí­me i letos. A del­ší tra­su. Na poho­du a radost, ne na výkon. No, nako­nec jsme s Hemí­kem obsa­di­li pěk­né 14 mís­to z 30 v naší kate­go­rii. Ze strá­nek pořa­da­te­le si dovo­lu­je­me pře­vzít násle­du­jí­cí text: [themify_quote]Dne 29. 4. 2017 se konal 8. roč­ník Tou­lek s Hafí­kem. Pořa­da­te­lé z Výcvi­ko­vé­ho canis­te­ra­pe­u­tic­ké­ho sdru­že­ní HAFÍK z.s. při­pra­vi­li na přá­ní…

Klubová výstava Hradec Králové 2017

O veli­ko­noč­ním víken­du jsme se s Hemim zúčast­ni­li klu­bo­vé výsta­vy v Hrad­ci Krá­lo­vé. Jel se mnou pou­ze Maty. [themify_is_logged_in]Eva muse­la zůstat doma, pro­to­že její mamin­ce neby­lo dob­ře a bylo potře­ba se o ni posta­rat. [/themify_is_logged_in]Dorazili jsme v pátek večer, těs­ně před šes­tou. K rados­tí a úle­vou jsem sezdal, že chat­ky, při­nejmen­ším ta “naše” pro­šly od minu­lé návštěvy čás­teč­ným upgra­dem. Ano, již jsme…

5.kjú

Maty v sobo­tu v Brně úspěš­ně slo­žil svou prv­ní zkouš­ku v živo­tě a zís­kal 5.kjú v ken­dó. ŠIKULA!

Hořický trek

Dáša Ben­dí­ko­vá z Hor­ní Pla­né svo­la­la na dru­hou břez­no­vou sobo­tu vycház­ku s choďá­ky kolem Hor­ní Pla­né. Sešlo se nás pěk­ných pár, cel­kem devět psů, z toho sedm choďá­ků. Před­po­klá­da­li jsme, že si pěk­ně v kli­du popo­ví­dá­me, pro­jde­me se a uži­je­me si pěk­né­ho slu­neč­né­ho dne, pej­s­ci kolem nás budou vese­le na vol­no běhat a hrát si spo­lu. Choďá­ci jsou pře­ce tako­vé klid­né…