Hemi fotografem

Po nároč­ném výstu­pu na Krn­ská jeze­ra jsme se na bře­hu všich­ni sva­li­li jak dlou­zí, tak širo­cí. Jen Hemi byl plný sil a elá­nu a chtěl si hrát. “Kdy­bys tak pře­stal blb­nout a otra­vo­vat a uděl tře­ba pár fotek, to by byla pará­da”, řekl jsem mu. A Hemi si vzal foťák… Na psa doce­la dob­rý, ne? 🙂

Zasněženým besednickem

Zůsta­li jsme na Sil­vest­ra sami doma a tak jsme si Evou a Hemim udě­la­li tako­vý malý výlet do blíz­ké­ho oko­lí Budějc. Besed­nic­ko máme moc rádi a ani ten­to­krát nás nezkla­ma­lo.                            

Dnes, před čtyřmi lety

Přes­ně před čtyř­mi lety dostal náš život zce­la nový roz­měr. Do naší rodi­ny při­byl dal­ší člen. Nepři­ne­sl ho čáp ani vrá­na. Při­jel s námi z Letín­ské kovár­ny a celou ces­tu pro­le­žel a pro­spal na mém klí­ně. Byl malý, chlu­pa­tý a hroz­ně roz­to­mi­lý. Chlu­pa­tý a roz­t­mi­lý je stá­le. Malý, to už ovšem ne. Vyros­tl z něj oprav­du pěk­ný pacho­lek. Říká­me mu Hemi.

Kendo

9. pro­sin­ce uspo­řá­dal Maty­ho domá­cí oddíl 1. tré­nink ken­dó s rodi­či a přá­te­li.
“V ten­to pátek jsme upo­řá­da­li setká­ní čle­nů klu­bu, při kte­rém si moh­li pozva­ní hos­té vyzkou­šet ken­dó. Rodi­če vidě­li pokrok, kte­rý jejich dítě za uply­nu­lých 12 měsí­ců udě­la­lo, přá­te­lé zjis­ti­li, že tré­nink ken­dó není žád­ná “pro­cház­ka růžo­vou zahra­dou”. Ať tak či onak, tré­nink jsme si uži­li ve výbor­né atmo­sfé­ře a děku­je­me všem zúčast­ně­ným.” http://kusanagi.cz/

[su_button url=“https://photos.google.com/share/AF1QipNN-4f3bMuvSY_WpMMENgsGrzL-Y_rAEMPsMsQ_ePYGqihJW7_X6RTbOJLk4-ROvA?key=Y245eXJDeDFPQkxTYV9Ca2NDVWNTNm9ENUM3bkp3” target=“blank” style=“stroked” icon=“icon: camera-retro”]Fotky na Goo­gle Photos[/su_button] [su_button url=“http://fotky.kuzbici.eu/index.php?/category/661” target=“blank” style=“stroked” background=“#ef2d36” icon=“icon: camera-retro”]Fotky u nás[/su_button]

Příhoda s trubičkou

Vče­ra poz­dě v noci jsem na Revíč­ka nasa­dil kože­ný řemen. Jakmi­le zapadla prv­ní stě­žej­ka a ozva­lo se “cvak”, cvaklo to i mě. Nechal jsem v řeme­nu tako­vé ty kovo­vé výztu­hy, co se dáva­jí asi k šrou­bo­va­cím stě­žej­kám. A samo­zřej­mě, řemen už nešel sun­dat, pro­to­že jsem se vystě­žej­ko­va­čem nedo­ká­zal dostat mezi nožič­ku a tu tru­bič­ku. Nadáv­ky, hru­bá síla, “já to vytrh­nu”, “ty vo..e…

ZDP=BH

Hemi dnes úspěš­ně slo­žil svou prv­ní zkouš­ku, BH. Děku­ju kámo, udě­lal jsi mi obrov­skou radost!   Chůze na vodít­ku již tra­dič­ně slab­ší, ale když si vzpo­me­nu, jak cho­dil (nebo spí­še tahal a rval na vodít­ku) ješ­tě před půl rokem, je ten výsle­dek skvě­lý. Nut­no ale zmí­nit, že když jsem Hemí­ka viděl odha­dem půl met­ru od nohy a sko­ro…

Slovinsko 2016 — den druhý

Po vče­rej­ším pozd­ním pří­jez­du a ješ­tě poz­děj­ší veče­ři jsme si dnes ráno chtě­li tro­chu pospat. Avšak drež­nic­ké zvo­ny nás ráno neú­pros­ně upo­zor­ni­ly, že už je šest a je čas vstá­vat. Ale odo­la­li jsme, zdra­vě posní­da­li v deset a v jede­náct vyra­zi­li na nákup potra­vin. Koba­rid, potom Tol­min, dva obcho­dy. Hm, Pla­ni­ka sýr, sku­ta, čer­stvé mlé­ko, štru­ca, mor­ta­del­la… potra­vi­ny a jíd­lo obec­ně jsou…

Slovinsko 2016 — den první

Slo­vin­sko 2016 — den prv­ní Je pátek ráno, prv­ní den naší dovo­le­né. Po dvou­le­tém výpad­ku způ­so­be­ném nej­pr­ve stav­bou per­go­ly a v dru­hém roce stav­bou zdě­né­ho plo­tu kolem pozem­ku, se letos opět vydá­vá­me na spo­leč­nou dovo­le­nou s dět­mi. Vstá­vá­me kolem osmé, v kli­du sní­dá­me, potom sklá­dá­me věci do auta. Eva stih­la zaba­lit už ve čtvr­tek odpo­led­ne, tak­že pará­da. Máme “jen” čty­ři…

Chlapi

  Came­ra Canon EOS 40D Focal Len­gth 47mm Aper­tu­re f/7.1 Expo­su­re 1/250s ISO 400   Came­ra Canon EOS 40D Focal Len­gth 47mm Aper­tu­re f/7.1 Expo­su­re 1/250s ISO 400

Plot

Děti mají dnes za úkol natřít brá­nu a ten kou­sek kova­né­ho plo­tu, kte­rý tam zbyl. Tak uvi­dí­me,  a) jest­li ho vůbec natřou b) jak se jim to pove­de c) jest­li se při tom navzá­jem nese­že­rou lás­kou Na při­lo­že­ných obráz­cích vle­vo a dole je sleč­na Kačen­ka při natí­rá­ní plo­tu v roce 2004.          

Evropská výstava chodských psů

Díky Kar­lo­vi Perout­ko­vi a všem dotče­ným za orga­ni­za­ci prv­ní Evrop­ské výsta­vy chod­skýc psů‬. Bylo úžas­né vidět tolik choďá­ků pohromadě.Odchodili jsme si kruh a skon­či­li, stej­ně jako drti­vá vět­ši­na, s hod­no­ce­ním VD. Udě­la­li jsme si také pár fotek s nastá­va­jí­cí­mi nevěsta­mi a šupajdi­li zpět směr Vim­perk, neb jsme si odsko­či­li z dovo­le­né na Šuma­vě, kte­rou trá­ví­me s par­tou kama­rá­dů ve skaut­ském tábo­ře. Hemi…

Miletínky

Cha­lu­pa má skrom­něj­ší pod­mín­ky, v pří­ze­mí  je kuchyň, spo­le­čen­ská míst­nost a záchod, v 1. poscho­dí jsou 4 poko­je vět­ši­nou po 2–3 válen­dách, 1 záchod, 1 spr­cha a umy­va­dlo, 2. poscho­dí asi taky tak podob­ně. Na vyba­ve­ní poko­jů je nej­lep­ší to, jak pozna­me­nal jeden z účast­ní­ků, že se tam není co roz­bít. Stav a styl zaří­ze­ní se dá popsat cel­kem jed­no­du­še a výstiž­ně dvě­ma slo­vy: Zla­tá osm­de­sá­tá :-). V kuchy­ni…

Letecké nepilotky

Hodin­ky němec­ké fir­my Steinhart jsou na fóru Chro­no­ma­gu zastou­pe­ny poměr­ně hoj­ně, a to zejmé­na mode­ly Oce­an a také pilot­ka­mi Nav B‑Uhr. Mode­ly Avai­ti­on se tu ale tak čas­to nevi­dí, dokon­ce ani v chlubí­cím vlák­nu jich moc není, recen­ze žád­ná. Tak snad neu­ra­zím, když při­dám pár řád­ků. Němec­ké věci moc nemu­sím; sice si cením němec­ké kva­li­ty, pro­to doma máme…

Paragán…

Z tera­sy nade mnou (na návštěvě) ten náš blbloun sko­čil dolů, pro­to­že za plo­tem na dru­hé stra­ně pozem­ku se obje­vil cizí pes. Udě­la­lo se mi v té chví­li špatně…Hemi je ale naštěs­tí v pořád­ku. BTW, měřím pocti­vých 186 cm. On tam byl naho­ře s námi, ležel mi u nohou a najed­nou… zmi­zel. A než nám došlo, co se sta­lo, už zuři­vě ště­kal u plo­tu.

Hemi a Bella

První krytí

Hek­tor z Letin­ské kovár­ny a Carey od Malé­ho Kosí­ře tím­to ozna­mu­jí, že udě­la­li vše, co bylo v jejich silách, aby se geno­fond Chod­ské­ho psa opět vylep­šil.

Má rodina

Má rodi­na   Ahoj, já jsem Maty­áš. Dnes vám budu vyprá­vět o mé rodi­ně. Já: Ahoj jsem Maty­áš (jak jste si už jis­tě moh­li všim­nout :-). Jsem cel­kem poho­dář a jsem vel­mi šťast­ný kluk, mám super rodi­če, ke kte­rým se dosta­ne­me za chví­li. Když je hez­ky, jdu ven a když je ošk­li­vě, tak jsem u počí­ta­če. Mám rád hez­ké…

Dva týdny s MIL-Gy

Bylo neby­lo, za deva­te­ro hora­mi a deva­te­ro řeka­mi leže­lo krá­lov­ství jmé­nem Chro­no­bun­dia. Jeden z jeho oby­va­tel, děsi­vý a straš­li­vý obr Xeno­mor­phus si poří­dil stroj na měře­ní času, aby mu bylo v jeho uhel­né slu­ji vese­le­ji. Jak už ale bylo v tom krá­lov­ství smut­ným zvy­kem, po něja­ké době ho stroj času omr­zel. Obr ho chtěl roz­bít a zni­čit, ale přes mno­hé poku­sy se…

Downgrade Spotify

Nový kli­ent Spo­ti­fy sto­jí za prd, a pod­le ohla­sů nejen na Linu­xu. Jak se tedy vrá­tit ke star­ší ver­zi? Pře­svěd­če­me se, že v sezna­mu soft­wa­ru máme zdroj deb http://repository.spotify.com stable non-free pokud ano, pak nej­pr­ve odin­sta­lu­je­me novou ver­zi sudo apt-get pur­ge spo­ti­fy-cli­ent a násled­ně nain­sta­lu­je­me ver­zi star­ší, kte­rá je v repo­zi­tá­ři jme­no­vi­tě uve­de­na sudo apt-get pur­ge spo­ti­fy-cli­ent A…

Vltava u Záluží

Po del­ší době jsme se při jed­né z našich pra­vi­del­ných odpo­led­ních vychá­zek s Hemim vypra­vi­li do námi dosud nepro­bá­da­ných kon­čin. V Zálu­ží už jsme kdy­si byli při odlo­vu něko­li­ka kešek v oko­lí, ale k Vlta­vě jsme odtud ješ­tě nikdy nespus­ti­li :-). Ces­tič­ku, kte­rá byla vyzna­če­na na mapě bohu­žel pře­ru­ši­la čer­stvá ora­ni­ce, ale i tak se nám poved­lo najít les­ní ces­tu sle­du­jí­cí vrs­tev­ni­ci a nako­nec…

QMapShack v Linux Mint

QMa­pShack je nástup­cem skvě­lé­ho mapo­vé­ho pro­gra­mu QLand­kar­te. Zkom­pi­lo­va­ná ver­ze je k dis­po­zi­ci zatím jen pro Win­dows, na Linu­xu si musí­me binár­ku zkom­pi­lo­vat sami. Naštěs­tí to není nic moc slo­ži­té­ho. Potře­bu­je­me k tomu jen pár vývo­jář­ských balíč­ků. A pro­to­že je apli­ka­ce stá­le v cel­kem čilém vývo­ji, bude mož­ná lep­ší, když si ji nain­sta­lu­je­me z pří­mo z vývo­jář­ské­ho repo­zi­tá­ře, abychom měli k dis­po­zi­ci vždy…