Chronobundus

Ach jo, vypa­dá to, že jsem chy­til dal­ší virus. Po náka­ze zákeř­ným kme­nem bacillus břitvo­mi­lus, jehož násled­ky postup­ně úspěš­ně regu­lu­ji tak, aby mi při­ná­šel radost, se u mě začí­na­jí pro­je­vo­vat váž­né pří­zna­ky chro­no­bun­du­su. Prv­ní pro­je­vy jsou hro­zi­vé; jakmi­le zamhou­řím oko, vyvsta­nou pře­de mnou růz­no­ba­rev­né cifer­ní­ky s roz­to­div­ný­mi ručič­ka­mi, kte­ré se v šíle­ném der­viš­ském tan­ci pro­ře­zá­va­jí do mé peně­žen­ky. Mrkají…

Shave of the day

Pou­ži­té vyba­ve­ní Stro­jek Gillet­te Slim Adjustable Žilet­ka Per­ma­Sharp Mýdlo *** San­tal Štět­ka Mühle Sil­ver­tip Vph Spe­ick Prů­běh Tak nějak mě napadlo, že bych se v létě mohl holit na tera­se pod per­go­lou. Dnes ráno koneč­ně při­šla ta správ­ná chvil­ka a správ­né poča­sí. Ráno kolem desá­té uka­zo­val tep­lo­měr něco málo přes 22 °C. Při­pra­vil jsem si pro­pri­e­ty, kra­bič­ku s holicími…

How to publish Journey articles to a WordPress site

Jour­ney is an aweso­me app for Andro­id. I use it  to cap­tu­re moments from eve­ry­day life, kin­da of a dia­ry, if you like. Some of my ent­ries are strict­ly per­so­nal, secret, but I often wish to sha­re my moments on our fami­ly web­si­te, yes, this one :-). And this is whe­re Jour­ney lacks one basic functi­o­na­li­ty, as far as…

Shave of the day

Po více než měsí­ci jsem sáhl po stroj­ku Gillet­te NEW Tech (napo­sle­dy 18. dub­na) a žilet­ce Ast­ra, kte­rou jsem neměl na tvá­ři více než dva měsí­ce (napo­sle­dy 19. břez­na). Hole­ní bylo vel­mi pří­jem­né, pros­té jaké­ho­ko­liv tahá­ní či škrá­bá­ní a to i v pro­ble­ma­tic­ké pra­vé čás­ti krku. Měl jsem ale pocit, že cítím kov stroj­ku — ten je vyro­be­ný z mosa­zi. Navíc bylo po tře­tím prů­cho­du zřej­mé, že Ast­ra postrá­dá důklad­nost, na kte­rou jsem si tak zvy­kl u žile­tek Feather. Můj prvot­ní dojem se potvr­dil, když jsem na čtvr­tý prů­chod do stroj­ku vlo­žil japon­ské­ho pře­bor­ní­ka. Tam, kde Ast­ra hlá­si­la hoto­vo, bylo jas­ně sly­šet, jak Feather nemi­lo­srd­ně zabí­rá. Kdy­by vou­sy byly nepřá­tel­ské voj­sko, Ast­ra by ho zko­si­la nad kot­ní­ky. Feather ale utí­ná i bříš­ka prs­tů u nohou.

martan

Mar­ťan by Andy Weir Napí­na­vé vyprá­vě­ní, skvě­lé čte­ní. Pří­běhy McGi­ve­ra na Mar­su aneb vše se dá spra­vit izo­le­pou :-). Já už ale díky téhle kníž­ce vím, že bych, kvů­li své “šikov­nos­ti”, na Mar­su neměl šan­ci pře­žít. A pro­to tam nepo­le­tím. Pod­tr­ha­né pasá­že: Kaž­dý účast­ník mise měl dvě spe­ci­a­li­za­ce. Já jsem bota­nik a stroj­ní inže­nýr; v pod­sta­tě opra­vář, který…

Procházka zapomenutými místy

Na sobo­tu 16.5.2015 plá­nu­je­me pro­cház­ku, mož­ná spíš pochod z Lip­na do Vyš­ší­ho Bro­du po hře­be­ni na pra­vém bře­hu Vlta­vy. Auta nechá­me ve vyš­ším Bro­dě, odkud v 11:22 poje­de­me vla­kem na Lip­no a odtam­tud pěš­ky zpět do Bro­du. Před­po­klá­da­ná dél­ka tra­sy je cca 18 km, může­me si ji zkrá­tit v oblas­ti Kap­li­ček nebo nao­pak si ji pro­dlou­žit odboč­kou na nej­již­něj­ší tisí­cov­ku v České…

Snažím se uklidit garáž…

Sna­žím se ukli­dit garáž, už opět, ten­to­krá­te ale jde hlav­ně o ponk, abych už koneč­ně mohl začít něco dělat. Děti kupo­di­vu pomá­ha­jí mamin­ce na zahra­dě, Maty sází bram­bo­ry a Kač­ka ple­je ple­vel u malin. Hemi leží u mě v gará­ži a trpě­li­vě čeká, až se mi urá­čí hodit mu míček. Powered by Jour­ney. via IFTTT

McGiver na Marsu

Mar­ťan by Andy Weir My rating: 4 of 5 stars Napí­na­vé vyprá­vě­ní, skvě­lé čte­ní. Pří­běhy McGi­ve­ra na Mar­su aneb vše se dá spra­vit izo­le­pou :-). Já už ale díky téhle kníž­ce vím, že bych, kvů­li své “šikov­nos­ti”, na Mar­su neměl šan­ci pře­žít. A pro­to tam nepo­le­tím.  Pod­tr­ha­né pasá­že: Kaž­dý účast­ník mise měl dvě spe­ci­a­li­za­ce. Já jsem bota­nik a strojní…

Zánět středního ucha

Tak Maty má zánět střed­ní­ho ucha. Vče­ra večer při­šel z poko­je s bre­kem, že ho bolí ucho. Levé. Že ho v něm tla­čí. Vidět v něm nic neby­lo, zata­há­ní za bolet ho nebo­le­lo, tak jsme usou­di­li, že to bude od zubů, k jejichž boles­ti se při­znal. Bez muče­ní. Asi mu sta­či­la bolest toho ucha, šmudlo­vi. Pak jsem při­šel s nápa­dem, že…

Shave of the day

Pou­ži­té vyba­ve­ní Stro­jek Gillet­te Slim Adjustable (5) Žilet­ka Der­by (1) Mýdlo Speck Štět­ka Mühle Sil­ver­tip Vph s pro­po­li­sem Dvou­den­ní str­niš­tě Prů­běh Pár strouž­ků mýdla do hrn­ku a zalít hor­kou vodou. Spr­cha. Potom roz­dě­lat pěnu, jed­no dvě leh­ká pře­je­tí štět­ky s pěnou po tvá­ři a jde­me udě­lat kávu. Potom napa­ří­me drš­tič­ku hor­kým ruč­ní­kem a namyd­lí­me. Při­pra­ví­me si stro­jek a žilet­ku. Dnes padla volba…

Shave of the day

Pou­ži­té vyba­ve­ní Stro­jek Gillet­te New Žilet­ka Feather (4) Mýdlo Gol­d­da­chs Štět­ka Mühle Sil­ver­tip Vph s pro­po­li­sem, bal­zám Dvou­den­ní str­niš­tě Prů­běh Nej­pr­ve při­pra­vit dva strouž­ky mýdla, namo­čit jezevči­ci, potom při­pra­vit kávu; násle­du­je spr­cha. Poté při­pra­vu­je­me pěnu, upí­jí­me kávu, při­tom se usmí­vá­me. Pěna jde roz­dě­lat cel­kem snad­no, vodu ale při­dá­vám čas­tě­ji, než jsem zvyk­lý. Ve výsled­ku je pěna hustá,…

Velikonoční emejzink 2015

Loni o veli­ko­no­cích Maty oče­ká­val svůj oblí­be­ný “Emej­zink lejs”, kte­rý v posled­ní době pra­vi­del­ně dostá­vá coby jeden z dár­ků k naro­ze­ni­nám. A já jsem na něj bohu­žel zapo­mněl. Letos mi ho ale moje hod­ná žena při­po­mně­la, a tak jsem musel vymýš­let dal­ší úko­ly a dal­ší tra­su. Pro­to­že ale čím jsem star­ší, tím jsem leni­věj­ší, tak mě před­sta­va ran­ní­ho pobí­há­ní po mož­ná zasně­že­né zahradě…

Mýdlo KNIZE

Díky las­ka­vos­ti gentle­ma­nů na forum.britva.cz jsem měl mož­nost nabrat si něja­ké vzo­reč­ky mýdel, kte­rá při­ces­to­va­la do naše­ho měs­ta v putov­ním balíč­ku, skvě­lém to nápa­du taměj­ší­ho guru, páně Wikin­ga. Roz­ho­dl jsem se, že všech­ny ode­bra­né vzo­reč­ky podro­bím stej­né­mu “tes­tu”. Prv­ní oho­le­ní bude s dvou­den­ním str­niš­těm a dru­hé hned násle­du­jí­cí den. Budu pou­ží­vat jen jeden stro­jek a jed­nu štět­ku, stej­ně jako…

Břitevníci

Dnes jsem se setkal se dvě­ma kole­gy bři­tev­ní­ky. Kon­krét­ně s nic­ky Ped­rosjan a Libor. Sešli jsme se v hospůd­ce Klub malých pivo­va­rů na Husov­ce, moc sym­pa­tic­ké mís­to musím říci, neku­řác­ké, výběr z mno­ha dru­hů piva — ne že bych tomu rozu­měl, ale čer­né či spí­še polotma­vé měli a bylo dob­ré. Dal jsem si tři a měl jsem toho tak ako­rát. Nicmé­ně hlavním…

Tak jsem chtěl jít se svou dra­hou ženou na dob­ré kafe někam do kli­du, záku­sek a tak. No, skon­či­li jsme v IGY. Mar­ně pře­mýš­lím, jest­li něja­ké mís­to nesná­ším více. Jo, jed­no tako­vé je, Mer­cu­ry. Člo­věk se holt nemá moc těšit.   Powered by Jour­ney. via IFTTT

Bertík

Nový kou­sek do sbír­ky, nový úlo­vek. Ces­tou z náměs­tí jsem si vši­ml sta­ro­žit­nic­tví v malé boč­ní ulič­ce, prak­tic­ky napro­ti Mod­rým dve­řím — je to ten sle­pý konec Širo­ké, tam co je bis­kup­ství. Zašel jsem tam jen že zvě­da­vos­ti, jest­li tře­ba náho­dou nebu­dou mít něja­kou břitvou nebo stro­jek. Ani jsem i sebe neměl žád­nou hoto­vost. “Břitvu žád­nou nemám” říká…

Vídeňská kavárna

Vídeň­ská kavár­na v Čes­kých Budě­jo­vi­cích. Hra­je tu rádio, poti­chu sice, ale hra­je. Ale což, doba to žádá. Stol jsou zašlé, pro­stí­rá­ní a vůbec celé vyba­ve­ní vypa­dá, že dob­ré časy zaži­ly už kdy­si hod­ně, hod­ně dáv­no. Vzduch je cítit jako mís­to, kde se dlou­há léta kou­ři­lo, ale v duchu doby se tam už nekou­ří. Bohu­žel, všech­no to sta­ré vybavení…

Gillette NEW Tech

Na Auk­ru jsem si vši­ml staré­ho holi­cí­ho stroj­ku, kte­rý byl v nabíd­ce s mod­rou plas­to­vou kra­bič­kou pod názvem “HOLENÍ — FASAN — STARÉ — 55 g” (http://bit.ly/1ARgNoU) s popi­sem “MÁM PRO VÁS STARÉ HOLENÍ — 55 g. ( BEZ KRABIČKY ) , DÉLKA — 8,2 cm , ROZMĚRY KRABIČKY — 3 x 2,8 x 9,3 cm , STAV NÁLEZOVÝ — VIZ FOTO”. Našel jsem si…

Částečně zatmění slunce

Sky Is Clear, 7°C
Mis­tra Mar­ti­na 5, Volyně

“Tatín­ku, to zatmě­ní slun­ce bylo nád­her­ný! “, říká Maty do tele­fo­nu o tři hodi­ny poz­dě­ji a popi­su­je, jak ho se ško­lou pozo­ro­va­li. Je z toho upřím­ně nad­še­ný a se zau­je­tím sobě vlast­ním mi všech­no líčí.

“Už se těším, až ho uvi­dím příště!”

“Až ho uvi­díš příš­tě, tak už nej­spíš budeš mít vlast­ní rodi­nu”, sly­ším se, jak říkám a cítím, jak mi vlhnou oči a měk­ne hlas.

Nedá mi to a musím se svěřit ještě jednou

Nedá mi to a musím se svě­řit ješ­tě jed­nou. Prá­vě jsem se zno­vu oho­lil za pomo­ci toho­to skvě­lé­ho důka­zu nesmír­né zruč­nos­ti, zku­še­nos­ti a mis­trov­ství paní Zuza­ny. Ten­to­krát jsem se roz­ho­dl, že moje spros­tá huba dosta­ne pořád­ně zabrat. Mýdlo jsem jen na krát­ko zalil troš­kou vlaž­né vody. Po spr­še jsem vodu slil do hrn­ku a leh­ký­mi krou­ži­vý­mi pohy­by nato­čil mýdlo…

Mýdlo z ****

Díky dis­kus­ní­mu fóru na břitvě jsem měl mož­nost vyzkou­šet ruč­ně vyrá­bě­né mýdlo na hole­ní, jehož “autor­kou” je paní Zuza­na, kte­rá se obrá­ti­la na čle­ny fóra s prosbou, zda by se nena­šlo něko­lik dob­ro­vol­ní­ků, kte­ří by chtě­li vyzkou­šet její prv­ní mýdlo na hole­ní. Obrav­ská vlna zájem­ců pře­ko­na­la její oče­ká­vá­ní. Kole­go­vé byli z její­ho mýdla vesměs nad­še­ni a paní Zuzana…

Test domácího mýdla z ***** — Třetí holení

Pou­ži­tá výba­va Solu­na Žilet­ka Der­by (dru­hé hole­ní). Štět­ka sil­ver­tip, 19 mm Nivea bal­zám po hole­ní pro cit­li­vou pleť Dvou­den­ní str­niš­tě Pěnu jsem roz­dě­lal nej­pr­ve pro svou ženu a šel jsem dova­řit oběd. Po obě­dě, asi za čty­ři­cet minut jsem se šel oho­lit. Pěna stá­le krás­ně drže­la. Když jsem ale hrnek s pěnou polo­žil do umy­va­dla s hor­kou vodou, pěna po chvil­ce zača­la vadnout…

Test domácího mýdla z Hrochotě — Druhé holení

Pou­ži­tá výba­va Mühle R89 Žilet­ka Shark, pou­ži­ta počtvr­té Štět­ka sil­ver­tip, 19 mm Jed­no­den­ní str­niš­tě Při dru­hém hole­ní je mýdlo při­le­pe­no na dně mis­ky a zali­to tep­lou vodou na dobu asi 5 minut. Potom vodu sle­ji do hrn­ku a mýdlo nabí­rám na vody zba­ve­nou stří­br­nou jezevči­ci. Poté už pěnu šle­hám v hrn­ku jako vždy. Tvo­ří se vel­mi ochot­ně a ve vel­kém množství.…

Test domácího mýdla z ***** — První holení

Pou­ži­tá výba­va Gillet­te NEW, short open comb Žilet­ka Shark, pou­ži­ta potře­tí Štět­ka sil­ver­tip, 19 mm Nivea bal­zám po hole­ní pro cit­li­vou pleť Dvou­den­ní str­niš­tě Voda měk­ká Na prv­ní hole­ní jsem pou­žil hob­li­ny z mýdla a zalil je v mis­ce vlaž­nou až tep­lou vodou, štět­ku pono­řil do do hrn­ku hor­ké vody, a šel si dát sprchu. Po spr­še zba­vím štět­ku pře­by­teč­né vody, ale než­dí­mám ji.…

Test domácího mýdla z *** — První dojmy

Prv­ní dojmy Mýdlo je krás­ně zaba­le­no, už prv­ní dojem z něj vyvo­lá­vá chuť se jít oho­lit. Po roz­ba­le­ní zásil­ky na mě dých­la, ne nijak sil­ně, vůně levan­du­le, z čehož jsem byl tro­chu zkla­ma­ný, pro­to­že levan­du­le nepat­ří mezi mé oblí­be­né, vlast­ně mi až vadí. Čekal jsem, že mýdlo bude tvr­dé, ale není. Asi jako kost­ka más­la, když ji vyndáte…

Po dlouhé době na keškách

Od stře­dy 18. úno­ra u nás byl Hon­zík na prázd­ni­nách :-). Když jsme plá­no­va­li něja­ké výle­ty do oko­lí, tak Maty pro­ho­dil, že jsme už dlou­ho neby­li na žád­né keš­ce, což byla napros­tá prav­da. Hon­zík se při­ro­ze­ně ptal, co že jsou ty keš­ky zač. A když mu řek­li, že jsou to scho­va­né pokla­dy, tak se celý nad­še­ný ptal, jestli…

Chrome Web store kills the system

My ave­raged laptop Leno­vo T61 is the home of two Linux sys­tems — Linux Mint Pet­ra and Pep­per­mint Five (actu­ally the­re are three more sys­tems installed, but that’s not the point here). “Pet­ra” and “Five” are the two most used ones. I use Chro­mi­um, Ope­ra and Fire­fox on the Five, and Fire­fox and Chro­me on Pet­ra. Recently…