My daily d®iver, Revue Thommen Diver

Hodin­ky jsem pře­stal nosit někdy na pře­lo­mu tisí­ci­le­tí, už ani vlast­ně nevím proč. Z té doby se mi docho­va­ly jen ty posled­ní, Citi­ze­ny, kte­ré jsem si kou­pil za jed­nu z prv­ních výplat. Prim­ky “tele­vi­ze” a Casia skon­či­ly kdo­ví­kde a Revue Tho­m­men jsou tak mými tře­tí­mi “novo­do­bý­mi” hodin­ka­mi. Nedáv­no před nimi jsem si kou­pil nej­pr­ve Ori­ent Ray a Sei­ko SKX009. Revíčka…

Miletínky

Cha­lu­pa má skrom­něj­ší pod­mín­ky, v pří­ze­mí  je kuchyň, spo­le­čen­ská míst­nost a záchod, v 1. poscho­dí jsou 4 poko­je vět­ši­nou po 2–3 válen­dách, 1 záchod, 1 spr­cha a umy­va­dlo, 2. poscho­dí asi taky tak podob­ně. Na vyba­ve­ní poko­jů je nej­lep­ší to, jak pozna­me­nal jeden z účast­ní­ků, že se tam není co roz­bít. Stav a styl zaří­ze­ní se dá popsat cel­kem jed­no­du­še a výstiž­ně dvě­ma slo­vy: Zla­tá osm­de­sá­tá :-). V kuchyni…

QMapShack v Linux Mint

QMa­pShack je nástup­cem skvě­lé­ho mapo­vé­ho pro­gra­mu QLand­kar­te. Zkom­pi­lo­va­ná ver­ze je k dis­po­zi­ci zatím jen pro Win­dows, na Linu­xu si musí­me binár­ku zkom­pi­lo­vat sami. Naštěs­tí to není nic moc slo­ži­té­ho. Potře­bu­je­me k tomu jen pár vývo­jář­ských balíč­ků. A pro­to­že je apli­ka­ce stá­le v cel­kem čilém vývo­ji, bude mož­ná lep­ší, když si ji nain­sta­lu­je­me z pří­mo z vývo­jář­ské­ho repo­zi­tá­ře, abychom měli k dis­po­zi­ci vždy…

Ach synku, synku vraždil-li jsi…

Můj vztah s Nesbem je kom­pli­ko­va­ný. Líbí se mi jeho “neho­le­ov­ské” kníž­ky, Proc­tor a coko­liv, Lov­ci hlav; výbor­né čte­ní. Z Hole­o­vek se mi nej­ví­ce líbil Sně­hu­lák, bri­lant­ní kou­sek, sne­sl jsem Čer­vin­ku, ale Levhar­ta jsem dal s těž­kým pře­má­há­ním a sil­ným poci­tem, že autor vykrá­dá sám sebe. A tak, když jsem se doče­tl, že Har­ry Hole dostal padá­ka, sáhl jsem po Syno­vi nemo­ha se zba­vit jis­té míry skepse. 

A je to tu opět :-)

A pro vel­ký úspěch z let minu­lých opa­ku­je­me naše již tra­dič­ní před­sta­ve­ní. Kač­ka se i letos oprav­du těši­la, Maty­mu nějak nedo­chá­ze­lo, jaké už je datum :-). Letos drob­ná ino­va­ce v podo­bě kolíč­ků a zala­mi­no­va­ných čísel, kte­ré při­pra­vi­la Kačka.

Instalace digikam

Dostat do počí­ta­če posled­ní ver­zi digi­ka­mu se uká­za­lo jako doce­la vel­ká výzva. Tak­že, abych neza­po­mněl, můj milý deníč­ku. Nej­pr­ve je potře­ba při­dat správ­ný repo­zi­tář, obec­ně se dopo­ru­ču­jí dva: philip5/extras phi­­li­­p5/­­ku­­bun­­tu-bac­­k­ports tedy sudo apt-add-repo­si­to­ry philip5/extras sudo apt-add-repo­si­to­ry phi­li­p5/­ku­bun­tu-bac­kports Jen­že na dvou sys­té­mech, kde jsem zkou­šel digi­kam nain­sta­lo­vat se stej­ně nain­sta­lo­va­la sta­rá ver­ze ze sys­té­mo­vé­ho repo­zi­tá­ře. Nako­nec se ukázalo,…

První pilotky

Dnes jsem měl popr­vé na ruce Steinhart Avi­ati­on kou­pe­né na fóru od Bam­ber­ga. Veli­ce poho­dl­né noše­ní, per­fekt­ně čitel­ný vel­ký cifer­ník, jen ta datumov­ka moh­la být pro mé stár­nou­cí oko tro­chu vět­ší, ale oce­ňu­ji její tvar a nato­če­ní, pro­to­že obec­ně datumov­ku na čtyř­ce nemu­sím. Doko­na­le čitel­né, kon­trast ruček a cifer­ní­ku je skvě­lý, tvar ruček úžas­ný. Luma krás­ně bílá…

Podzimní pes

Dnes odpo­led­ne jsme po vel­mi dlou­hé době byli na pro­cház­ce na Hlu­bo­ké. Vlast­ně jsme se vyda­li za Belou z Vlčí­ho dolu z chov­né sta­ni­ce od Závi­šo­va pomní­ku. Uži­li jsme si krás­nou pro­cház­ku kolem řeky, psi se vyblb­li a vylítali.

Maďarsko 2015

Po loň­ské absen­ci při­šel letos opět čas nalo­žit naše těla to léči­vé ter­mál­ní vody, a tak jsme se v sobo­tu dopo­led­ne vyda­li do naše­ho oblí­be­né­ho Šárváru. 

Carpaccio ála Kuzbík

Při dneš­ním čtvr­tém hole­ní břitvou jsem již vel­mi dob­ře zvlá­dl prv­ní prů­tah, dokon­ce i vět­ší část obtíž­ných míst kolem brad­ky a pěnu z břitvy zku­še­ně otí­ral o zápěs­tí levé ruky — prak­tic­ky přes­ně tam, kde jinak nosím hodin­ky. Břitvu jsem po dokon­če­ní prv­ní­ho prů­ta­hu peč­li­vě a vel­mi opa­tr­ně obtá­hl na řeme­nu, napě­nil tvá­ře a udě­lal něko­lik prv­ních tahů. Očis­tím břitvu a najed­nou z ruky…

První holení břitvou

Pou­ži­té vyba­ve­ní Stro­jek Gillet­te slim adjustable, břitva zed­nar­ka Žilet­ka Feather Mýdlo Spe­ick a mýdlo, jehož název se veřej­ně neří­ká Štět­ka Mühle Sil­ver­tip Vph Sierran Bre­e­ze rád bych se s vámi podě­lil o o svůj mož­ná neja­dre­na­li­no­věj­ší záži­tek, kte­rý pře­ko­nal i trau­ma z dolo­mit­ských ferrat, nad­še­ní z jízdy sko­ro třísetki­lo­me­t­ro­vou rych­los­tí. Ano, jak říká titu­lek, vče­ra jsem se popr­vé “oho­lil” břitvou. V úte­rý dorazila…

Amélie, Amélie…

Via Ala­man­ni Lui­gi, 37R Na ces­tě z nádra­ží ve Flo­ren­cii jsme v jed­né zastr­če­né ved­lej­ší chod­bič­ce našli kro­mě něko­li­ka auto­ma­tů (napří­klad i ústa prav­dy). Powered by Journey.

Orient Charlene Collection White Dial NR1Q005W

Hle­dal jsem a pře­mýš­lel, co letos kou­pit Evě k naro­ze­ni­nám. Trpím dvě­ma chro­nic­ký­mi cho­ro­ba­mi (baci­lus britvo­mi­lus a chro­no­bun­dus), kte­ré v posled­ní době čím dál více ovliv­ňu­jí můj úsu­dek. Něja­kou dobu jsem se tedy roz­mýš­lel, zda jí kou­pím břitvu nebo něja­ký luxus­ní krém na hole­ní, uká­zal jsem man­žel­ce fot­ky něja­kých těch bři­tev, ale když ji neza­u­ja­la ani tako­váh­le krás­ná břitva…

První den s Lordy

Tak prv­ní den s Lor­dy je za mnou. Byli jsme spo­lu v prá­ci, tvr­dý kancl­di­ving. Na ruce poho­dl­né, vel­ká korun­ka nepře­ká­ží. Čer­ný cifer­ník se mi líbí čím dál více, vel­mi ele­gant­ní a vel­mi dob­ře čitel­ný. Poma­lu si zvy­kám i na kyklo­pa. Odpo­led­ne po pří­cho­du z prá­ce pře­zou­vám na skx009, ale po Lor­dech stá­le pošilhá­vám. Večer už je mám zase na ruce. Seika…

Chronobundus útočí

Chro­no­bun­dus úto­čí plnou silou. Za posled­ní měsíc jsem kou­pil tro­je hodin­ky pro sebe, jed­ny pro man­žel­ku a jed­ny pro syna. Jen­že i jeho zákeř­ný virus napa­dl a začí­ná ho ovlá­dat. Syno­vi již nesta­čí Casia, chtěl by, abych mu věno­val oran­žo­vé Ori­en­ty. A to mu je tepr­ve deset. Už i Eva pro­ka­zu­je jis­té pří­zna­ky náka­zy. Nedáv­no se zmí­ni­la, že mlu­vi­la s oso­bou, kte­rá měla na ruce “hodin­ky” Tommy Hil­fin­ger… Jedi­ný, kdo zatím odo­lá­vá, je Kačka.

Objev! Chronobundus leze do peněz!

Čeští věd­ci v čele s Ing. MUDr. Bohusla­vem Cho­cho­louš­kem uči­ni­li prů­lo­mo­vý objev. Nemoc zva­ná chro­no­bun­dus se může své­mu hos­ti­te­li vel­mi nevy­pla­tit. U sle­do­va­né­ho objek­tu stouply nákla­dy na hodin­ky a pří­slu­šen­ství o více než 20000 % za posled­ní dva měsíce.

Ňamózní

Nesku­teč­ný objev na náměs­tí ve Vim­per­ku. Cuk­rár­na, kde si maji­tel sám vyrá­bí rakvič­ky a hořic­ké tru­bič­ky, na kte­réž­to je drži­te­lem rodin­né­ho recep­tu, neb jeho choť je vnuč­kou prv­ní­ho výrob­ce. Pocti­vá sme­ta­no­vá zmrz­li­na, vyni­ka­jí­cí hor­ká čokoláda.

U supa

A ješ­tě kon­takt. Krá­mek je na náměs­tí ve Vim­per­ku zce­la neo­zna­če­ný, žád­ný vývěs­ní štít, nic. Inte­ri­ér nemu­sí kaž­dé­ho hned oslo­vit, ale návště­va urči­tě sto­jí za to.

eReading

Dnes ráno mi při­šel email od “manage­ra komu­ni­ka­ce” toho­to knih­ku­pec­tví. Paní manager­ka mi píše: Dob­rý den, ráda bych se Vás zepta­la jako význam­né­ho zákaz­ní­ka eReading.cz a čte­ná­ře  e‑knih na infor­ma­ci, zda-li dělá­me v eReading.cz vše pod­le Vašich před­stav. Nebo hůř, zda-li nedě­lá­me něco špat­ně, když Vás již del­ší dobu  u nás neza­u­ja­la žád­ná e‑kniha ? Za (urči­tě cen­nou) radu bych…

Tábor 2015

Dnes odpo­led­ne jsme Maty­ho odvez­li na tábor Path­fin­de­ru. Nemohl se dočkat. Vza­li jsme to tro­chu okli­kou, neb jsme se chtě­li ješ­tě tro­chu pro­jít, i když bylo vedro na pad­nu­tí. A tak jsme za Husin­cem sje­li dolů k řece a zku­si­li se pro­jít po bře­hu. No, neby­la to žád­ná slá­va. Nejdří­ve ohra­da s krá­va­mi, potom zele­ná houš­ti­na namís­to ces­ty. Mělo tam být…

Shave of the day

Pou­ži­té vyba­ve­ní Stro­jek Gillet­te Slim Adjustable (6) Žilet­ka Per­ma­Sharp (4) Mýdlo Hro­choť Euka­lyp­tus & Men­tol Štět­ka Mühle Sil­ver­tip Vph Super Drug’s Forest Fre­sh Prů­běh Ven­ku na tera­se bylo něja­kých 25 °C ve stí­nu, a tak došlo na hole­ní ven­ku. A pro­to­že už takhle brzy po ránu to chtě­lo něco osvě­žu­jí­cí­ho, nastal ten správ­ný čas, abych pou­žil už měsí­ce usklad­ně­né mýdlo…

Orient Ray

Dora­zi­ly mě prv­ní potáp­ky, oran­žo­vé Ori­ent Ray kou­pe­né mimo pro­dej­ní vlák­no od zdej­ší­ho čle­na. Ráno v sedm jsem volal na poš­tu, abych se dozvě­děl, že mi je doru­čí mezi dva­nác­tou a jed­nou hodi­nou. To bych nevy­dr­žel,  a pro­to jsem si balík nechal na poš­tě a dojel si pro ně přes celé měs­to sám. Ces­tou zpět rov­nou k hodi­ná­ři, aby mi…

Chronobundus se šíří

Zlý a nebez­peč­ný virus chro­no­bun­dus má novou oběť. Stal se jí můj dese­ti­le­tý syn. Nabí­dl jsem mu hodin­ky, kte­ré jsem zakou­pil pod vli­vem viru. On bohu­žel nejen, že hodin­ky neod­mí­tl, on je s nad­še­ním a obrov­skou rados­tí při­jal a jal se je nosit. A díky tomu se ho virus veli­ce rych­le zmoc­nil. Nyní si se mnou chce syn poví­dat o hodinkách.…

Vánoce v létě

Vče­ra byly zno­vu váno­ce, neb jsem si na poš­tě vyzve­dl balí­ček z jůkej, výsle­dek bar­te­ru s jed­ním ze čle­nů B&B fóra. 3 VPH patř obchod­ní znač­ce Boots, jed­na je legen­dár­ní Hai Kara­te. Krém od real Sha­ving Com­pa­ny. Vče­ra večer jsem spáchal oho­le­ní po 24 hodi­nách jen pro­to, abych mohl Kara­te vyzkou­šet. A je to legen… počkej­te si …dár­ní! Hut­ná kořenitá…

Chronobundus má první oběť

Zlý a obá­va­ný vir Chro­no­bun­dus, o kte­rém jsem již psal, má prv­ní oběť. Posed­lý tím­to zákeř­ným vetřel­cem jsem nedo­ká­zal odo­lat šíle­né­mu nutká­ní už koneč­ně kou­pit něja­ké hodin­ky. Malá lest, kdy jsem na tchýni vydin­dal zla­té Prim­ky po Lud­víč­ko­vi, bohu­žel neza­bra­la. Snad za to může také fakt, že jsem tyto hodin­ky odne­sl k hodi­ná­ři na ser­vis, na mís­to abych je…

xTrend 9500 jako multimediální centrum

Pod vánoč­ní stro­me­ček roku 2013 jsme si nadě­li­li novou tele­vi­zi a nový sate­lit­ní rece­i­ver. Ten měl plnit zejmé­na dva úko­ly, kro­mě pří­jmu sate­lit­ní­ho vysí­lá­ní také nahrá­vá­ní pořa­dů, jejich edi­ta­ce a ucho­vá­vá­ní a násled­né pře­hrá­vá­ní (pro byl vybrán stroj zalo­že­ný na Linu­xu). Na “živé” vysí­lá­ní se dívá­me jen zříd­ka, důvo­dem jsou všu­dypří­tom­né a nám nesmír­ně pro­tiv­né reklam­ní blo­ky a self promo…

Tři Kuzbíci

Od pát­ku u nás byl Hon­zík, ali­as Sme­ták. S Matym si to moc uži­li. V sobo­tu při­šel ješ­tě Kapík, klu­ci mas­ti­li majn­klaft a blb­li s Hemim. Odpo­led­ne se šli ke Kapí­kům kou­pat. Na večer měl ješ­tě při­jet Ondřík, a Maty se Hon­zí­kem se ho nemoh­li dočkat. Maty vyse­dá­val před plo­tem a čekal, až Onďa při­je­de. Večer ale Maty dostal tep­lo­tu a bylo to…