Filmy za pade…

Kino Kot­va při­pra­vi­lo veli­ce zají­ma­vou a popu­lár­ní akci. V rám­ci Fil­má­nie byly vstu­pen­ky na vybra­né fil­my za 50 korun kus. Není to úžas­né? Shléd­li jsme spo­leč­ně čes­ký film Tři brat­ři (až na Maty­ho, kte­ré­mu se film líbil, to pro nás všech­ny bylo zkla­má­ní), Eva a já potom ješ­tě špa­něl­ský film Divo­ké his­tor­ky a děti Tuč­ňá­ky z Mada­gaska­ru. Byl to fajn…

Vodafone story

Udá­los­ti zde vylí­če­né se sku­teč­ně sta­ly, původ­ně jsem je pub­li­ko­val na G+ (to byla v roce 2013 soci­ál­ní síť :-)). 21. 4. 2013 Tak a dost. Mám toho prá­vě tak ako­rát. Prá­vě jsem strá­vil 16 minut a 49 sekund čeká­ním na ope­rá­to­ra zákaz­nic­ké lin­ky +Voda­fo­ne CZ, abych upo­zor­nil na to, že mám nej­spí­še špat­ně udě­la­né vyúčto­vá­ní. Namís­to běž­ných cca 1500 až…

Svět na konci času

Svět na kon­ci času by Fre­de­rik Pohl My rating: 5 of 5 stars Skvě­lý pří­běh o malých i vel­cích, o nezlom­nos­ti a vytr­va­los­ti lid­ské rasy, o lid­ství. I když tře­ba nemá­te rádi sci-fi, měli bys­te tuhle kníž­ku urči­tě pře­číst, pro­to­že ten pří­běh, ten je… View all my reviews

Nedostatek místa v úložišti

…K mému pře­kva­pe­ní i rados­ti jsem zjis­til, že tele­fon je root­nu­tý, což mi ušet­ří spous­tu času a labo­ro­vá­ní, uži­va­tel­ská základ­na toho­to mode­lu totiž prak­tic­ky nee­xis­tu­je. Vše cho­di­lo a fun­go­va­lo jak má, jen v Tita­ni­um Bac­ku­pu jsem obje­vil pár apli­ka­cí, kte­ré nemoh­ly být z Desi­re, na Leno­vu také neby­ly a přes­to jsou v Tita­niu vidět. Nicmé­ně jsem to neře­šil. Pros­tě něja­ký pozůsta­tek od minu­lé­ho maji­te­le…

Huawei Ascend G300 Rooting

Kač­ka dosta­la k před­mi­nu­lým váno­cům tele­fon Hua­wei G300, čímž se sta­la drži­tel­kou dvou prven­ství: jed­nak měla nej­mo­der­něj­ší a nej­rych­lej­ší tele­fon v naší domác­nos­ti (já měl v té době HTC Desi­re a Eva svou bílou Xpe­rii X8) a jako jedi­ná ho nemě­la root­nu­tý. Což jí neva­di­lo. Pak ale postup­ně pře­sta­lo sta­čit úlo­žiš­tě v tele­fo­nu a při­šla nová pamě­ťo­vá kar­ta (8 GB) a v posled­ní době už tele­fon jen padal, a pokud nepa­dal, vle­kl se jako šnek. A tak sou­hla­si­la s roo­tem.

Android download fail fix

HTC Desi­re s cus­tom ROM nestáh­ne z Mar­ke­tu žád­nou apli­ka­ci vět­ší než 5 MB, byť v úlo­žiš­ti je mís­ta dost. Řeše­ní, buď přes Ter­mi­nal emu­la­tor v tele­fo­nu nebo pomo­cí Andro­id SDK.

Šumava 2014

V posled­ních dvou letech jsme měli mož­nost strá­vit jeden (pozd­ně) srp­no­vý týden na kop­ci jmé­nem Haj­ná hora nad Vim­per­kem, kde má svůj let­ní tábor budějc­ký Již­ní kříž. Lou­ka upro­střed lesů nás zce­la okouz­li­la svým pros­tým půva­bem, napros­tým kli­dem a absen­cí (téměř) veš­ke­ré pid­li­vi­za­ce. Sta­ny s pod­sa­da­mi, vel­ká sta­no­vá jídel­na, kadi­bud­ky a stu­de­ná spr­cha mezi čtyř­mi smr­ky. K tomu při­dej­te par­tu…

Nastavení grubu2 na VESA mód

Po insta­la­ci Ubun­tu ser­ve­ru na sta­rý AMD počí­tač s pra­sta­rou VESA PCI gra­fi­kou (žád­né chla­ze­ní) je výstup na moni­tor neči­tel­ný. sudo gedit /etc/default/grub GRUB_GFXMODE=640x480 GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=640x480 (pokud nee­xis­tu­je, při­dat) $ su # grub-mkcon­fig ‑o /boot/grub/grub.cfg        

OpenATV na XTrend 9500

Sta­že­ní a insta­la­ce image Stáh­ne­me image z http://images.mynonpublic.com/openatv/nightly/index.php?open=et9x00 Sta­že­ný sou­bor roz­ba­lí­me na USB fla­sh disk, tak, aby v koře­no­vém adre­sá­ři byl pou­ze adre­sář et9x00: vlad@T61:/media/vlad/2937–625C$ ls ‑R .: et9x00 ./et9x00: image­ver­si­on  kernel.bin  nofor­ce  rootfs.bin  splash.bin  Při­jí­mač vypne­me vypí­na­čem vza­du (zhas­ne dis­plej) Tak­to při­pra­ve­nou fleš­ku zastr­čí­me do vol­né­ho USB slo­tu a při­jí­mač zapne­me vypí­na­čem vza­du. Roz­b­li­ká se mod­rá dio­da upro­střed čela…

Výšlap na Kamenec

Kame­nec (1072 m) je nej­vyš­ším vrchlo­lem čes­ké čás­ti Novo­hrad­ských hor. Leží asi tři kilo­me­t­ry od Poho­ří na Šuma­vě, ke stát­ní hra­ni­ci je to z něj asi 400 met­rů. Auto jsme necha­li na par­ko­viš­ti na kon­ci Poho­ří a vyda­li se po zele­né znač­ce. Po chví­li jsme opus­ti­li ves­ni­ci a kolem nově opra­ve­né­ho síd­la (ne pří­liš vkus­ně opra­ve­né­ho) se vyda­li po pol­ní ces­tě doprostřed…

Minecraft.508

Toto je mynecravt jak vydí­te  je to svad­ba dív­ka jede na pra­se­ti za svým mužem.Ten muž je boha­tý a ti dva­se moc a moc mylu­jí. CHtě­jí žít hez­ký a přá­tel­ský mylo­srd­ný život.  

Bonitační víkend

Jak už všich­ni víme/víte, je náš Hek­tor z Letin­ské kovár­ny ali­as Hemi zví­ře­tem vel­mi výraz­ných kva­lit, a tak se zajis­té nebu­de­te divit tomu, že bychom chtě­li, aby — kro­mě toho, že je psem hlí­da­cím, obra­nář­ským, maz­li­vým a maz­lí­cím, vel­mi inte­li­gent­ním — byl také psem chov­ným. Tako­vé geny a kva­li­ty se pros­tě musí pře­dá­vat dál, to je  jas­né. Pro­to bylo…