Flashback — Itálie 2011

U pří­le­ži­tos­ti páté­ho výro­čí zno­vu vydá­vá­me vel­mi oblí­be­ný člá­nek o udá­los­ti, kte­rá se sta­la v roce 2011, popsá­na byla popr­vé v roce 2013 a v roce 2016 ree­di­to­vá­na. Pře­je­me hlu­bo­ký umě­lec­ký záži­tek.

Rok psího života

Je pro nás všech­ny neu­vě­ři­tel­né, že jsme si Hemi­ho při­vez­li tepr­ve před rokem. Jed­no­my­sl­ně a nezá­vis­le na sobě jsme se shod­li, že máme pocit, že je tu s námi odjak­ži­va. Když se tak ohléd­nu za posled­ní­mi dva­nác­ti měsí­ci, vidím, jak náš choďá­ček změ­nil nejen chod celé rodi­ny, ale kaž­dé­ho z nás. Začne to ráno, kdy naše prv­ní ces­ta…

Třináct měsíců

Tak se nám s Hemí­kem pře­ku­lil tři­nác­tý měsíc. Na cvi­čá­ku stá­le tré­nu­je­me hlav­ně chůzi na vodít­ku, při­vo­lá­ní a apor­ty nám jdou skvě­le, tedy ne, že by to bylo doko­na­lé, ale o zkouš­ky nám (zatím) nejde… Aport nebo při­vo­lá­ní zvlád­ne Hemi i přes kruh psů, a to i v pří­pa­dě, že jsou pří­tom­ny nové nebo hez­ké hol­ky, psí samo­zřej­mě. Aport postup­ně pilu­je­me, Hemi…

Shutter

Aby fun­go­va­lo web cap­tu­re a úpra­vy obráz­ků je v Linux Min­tu potře­ba doin­sta­lo­vat balíč­ky: sudo apt-get install gno­me-web-pho­to lib­goo-can­vas-perl nau­ti­lus-sen­d­to  

A Vánoce jsou tu cobydup

Tak si Eva opět hrá­la a opět jí to děla­lo veli­kou radost. A když potom děti ráno vsta­ly… Matý­sek seděl na gau­či a čekal na nás až při­jdem. Stro­me­ček pat­ří Kat­ce, mamin­ka jí ho uši­la, když byly Kačen­ce asi tři roky, od té doby se Kat­ka kaž­dý rok těší na advent­ní kalen­dář. Matýs­kův je ten se sně­hu­lá­kem, dostal…

Linux nirvana

    Just expe­ri­en­cing a Linux nir­va­na. On the four ter­mi­nal scre­ens: top left: Our home Ubun­tu based ser­ver run­ning pyLo­ad, Calib­re ser­ver, sere­ving also as a NAS sto­rage for the Pi top right: My work stati­on, a 6‑year-old Thin­k­Pad T61 run­ning Linux Mate 16 Pet­ra bot­tom left: Our WL-500­­g­­V2 rou­ter run­ning linux based Toma­to fir­m­ware bot­tom right:…

Kizuki, Naoko, Tóru!

Norwegi­an Wood by Haruki Mura­ka­mi My rating: 5 of 5 stars Kníž­ku japon­ské­ho auto­ra Haruki­ho Mura­ka­mi­ho jsem začal číst, abych si odpo­či­nul od ponu­ré sever­ské kri­mi, s níž se poma­lu a bolest­ně sezna­mu­ji. Chtěl jsem si před spa­ním číst něco leh­čí­ho. Pod­le nad­še­ných recen­zí je Nor­ské dře­vo skvě­lým dílem, navíc love sto­ry, tak­že ide­ál­ní čti­vo pro klid­nou a dobrou noc. Pří­běh se čte prak­tic­ky…

Jednoduchý uploader

Při pro­čí­tá­ní fóra na root.cz jsem nara­zil na super apli­ka­ci, uplo­a­der. Co tenhle malin­ký php open-sour­­ce pro­jekt umí? Pod­le názvu lze odha­do­vat, že umí něco někam nahrát. A to je přes­ně ono. Potře­bu­ji někam do fóra nebo na FB dát link na fot­ku nebo jaký­ko­liv jiný sou­bor, kte­rý zatím nemám na svém webu — jed­no­du­še přes…

Písečný Larsen

San­d­man­nen by Lars Kepler My rating: 3 of 5 stars Nejsem moc vel­ký fan­da detek­ti­vek, ty “sever­ské” nevy­jí­ma­je. Píseč­ný muž byl v recen­zích dost vychva­lo­ván a tak jsem si řekl, “Zkus­me to!” Krát­ké věty, žád­né vel­ké filo­zo­fo­vá­ní, ale taky žád­né vel­ké záplet­ky a žád­né vel­ké vzrů­šo. Detek­tiv Joo­na je něco jako Bond říz­nu­tý Van Damem, k tomu blo­ďa­tá dlou­ho­vla­sá sex­bom­ba, kte­rá…

Vycházka na Lipně

V sobo­tu jsme si ráno vyje­li s Evou a Hemim na Římov a odpo­led­ne jsme k tomu při­da­li výlet na Lip­no. Pro­šli jsme se po sta­ré ces­tě od par­ko­viš­tě ke sjez­dov­kám. Naho­ře už byla doce­la zima, ale Hemi si to užil 🙂

Hello Petra, nice to meet you

Yes­ter­day night I was wai­ting for my new-to-be com­pa­ni­on to arri­ve, but the traf­fic was terri­bly slow, no won­der I fell asle­ep befo­re she finally arri­ved. This very mor­ning I took a deep bre­ath and had a look at her. Wow, she’s young, tall, slim, very attracti­ve with low demands and lots of hot things to offer. Her name’s Pet­ra.…

Aby bylo jasno

Inspi­ro­ván poli­­tic­­ko-spo­le­­če­n­ským kom­pa­sem Mar­ti­na Malé­ho jsem se roz­ho­dl, že si tako­vý kom­pas také udě­lám, abych v tom měl i já sám o sobě jas­no. Nut­no dodat, že u někte­rých polo­žek jsem musel dlou­ho pře­mýš­let a stej­ně si nejsem úpl­ně jis­tý. Ale tak to má asi být, bude to chtít čas. Někte­ré polož­ky jsem vyne­chal, jiné při­dal. A někte­ré bych rád při­dal, ale…

Három nap meleg vízben

Po dvou vyne­cha­ných pod­zi­mech se nám letos opět naskyt­la mož­nost strá­vit jeden pro­dlou­že­ný pod­zim­ní víkend v ter­mál­ních láz­ních v Šár­va­ru v Maďar­sku. Popr­vé jsme byli v Hévi­zu a jez­di­li se kou­pat do Zala­ka­ro­še a vyzkou­še­li Kéhi­du, dru­hý rok jsme zakot­vi­li v Büku, zku­si­li tam­ní ter­mál a potom jez­di­li do Šár­va­ru. Násled­ně jsme dva roky vyne­cha­li, nu a letos, dou­fá­me, jsme tra­di­ci obno­vi­li. V Šár­va­ru při­sta­vi­li celé…

O Václavu Havlovi

Deset let s Vác­la­vem Havlem by Ladi­slav Špa­ček My rating: 4 of 5 stars K téhle kníž­ce jsem se dostal až teď, po mno­ha letech. Ani nevím, proč jsem ji vlast­ně odklá­dal. špač­kův styl se mi líbil, stej­ně jako se mi líbi­lo duo Havel — Špa­ček na poli­tic­ké scé­ně. Autor je vel­mi zdvo­ři­lý, v situ­a­cích, kdy je lep­ší nejme­no­vat, nejme­nu­je.…

Švéd Jára da Švejk

Sto­le­tý sta­řík, kte­rý vyle­zl z okna a zmi­zel by Jonas Jonasson My rating: 5 of 5 stars Skvě­lá kníž­ka, kte­rá mě ani na chvil­ku nenu­di­la. Ebook jsem kou­pil v akci za pár korun a byly to vskut­ku dob­ře inves­to­va­né pení­ze. Spous­ta čte­ná­řů při­rov­ná­vá hlav­ní­ho hrdi­nu k Forres­tu Gam­po­vi, pod­le mě je to spí­še kom­bi­na­ce Švej­ka a Járy Cimr­ma­na. Jedi­né, co mi na kni­ze…

Jedenáctiměsíční napůlštěně

Tak dneska je naše­mu chlu­páč­ko­vi choďáč­ko­vi jeden rok. Z toho je deset měsí­ců čle­nem naší rodi­ny, a když říkám čle­nem, mys­lím to váž­ně. Kaž­dé ráno naše prv­ní ces­ta (tedy po vyčůrá­ní, že) vede k Hemí­ko­vi, abychom ho podr­ba­li a pomaz­li­li se s ním.

How to fix problems with NextGen Gallery 2.*

[drop­cap style=“simple”]I[/dropcap] used to love NGG. Until the­re was ver­si­on 2.* When I first upgra­ded, the who­le site went down — mis­sing galle­ries, no pictu­res. The solu­ti­on was obvi­ous — unin­stall the plu­gin and install the older ver­si­on. No need to say, it dele­ted all the code from all the posts and pages. Luc­ki­ly, my hos­ting pro­vi­der…

U zubaře

Pod šest­kou vle­vo dole mám ložis­ko lokál­ní infek­ce — zadě­láv­ku na poten­ci­o­nál­ní prů­ser. Tak­že zub musí ven. Je to blbé, pro­to­že o sed­mič­ku a osmič­ku na téže stra­ně huby jsem při­šel ráno po sva­teb­ní noci. Šest­ky vle­vo je můj jedi­ný zla­tý zub — tedy korun­ka. V pon­dě­lí 7. 10. 2013 jsem se ve 13:00 dosta­vil do čekár­ny mé zubař­ky. Hubu…

Pravý nefalšovaný Dexter

Dark­ly Dre­a­ming Dex­ter by Jeff Lindsay My rating: 4 of 5 stars Star­ted just today, so far so good. Like it. EDIT: Finished the book in one rea­ding. Excellent, much bet­ter than the TV series. And much more sur­pri­sing. Oblí­be­né pasá­že: [list style=“plus”] Uží­val jsem si pozo­ro­vá­ní dob­ře vypa­da­jí­cích idi­o­tů zíra­jí­cích jeden na dru­hé­ho. Skvě­lý vizu­ál­ní sport.…

K tabuli půjde… K*a*p*l*a*n!

O K*a*p*l*a*n! My K*a*p*l*a*n! by Leo Ros­ten My rating: 5 of 5 stars Když jsem ji četl popr­vé, smál jsem se, až mě bole­lo bři­cho. Ovšem jen do té doby, než jsem si uvě­do­mil, že prak­tic­ky v kaž­dé tří­dě (učil jsem v té době na jazy­ko­vé ško­le ang­lič­ti­nu) je něja­ký ten pan Kap­lan. Při­da­lo­vu ver­zi mám mno­hem radě­ji. ohro­mil…

Švejku, ježíšmarjá, himlhergot, já vás zastřelím, vy hovado, vy dobytku, vy vole, vy hajzle jeden

Osu­dy dob­ré­ho vojá­ka Švej­ka za svě­to­vé vál­ky, 1. díl – V záze­mí by Jaro­slav Hašek My rating: 5 of 5 stars Jed­na z mých nej­ob­lí­be­něj­ších kní­žek. Kdy­si jsem po ní sáhl vždy, když mi bylo tak nějak ouvej. Haškův smy­sl pro iro­nii a nad­sáz­ku je napros­to jedi­neč­ný. Oblí­be­ný citát: “Das gan­ze tschechische Volk ist eine Simu­lan­tenban­de.” View all my reviews

Desetiměsíční

[sin­gle­pic id=3695 w=320 h=240 float=left]Pomalu se nám blí­ží Hemí­ko­vy roč­ní naro­ze­ni­ny a já jsem ješ­tě nese­psal udá­los­ti a zážit­ky z jeho desá­té­ho měsí­ce. Že jsme zača­li cho­dit na cvi­čák do Kap­li­ce k Jir­ko­vi Císa­řo­vi, to už jsem psal v minu­lém pří­spěv­ku. Při naší dru­hé, nebo tře­tí návštěvě se Hemi chtěl sezná­mit s mohut­ným postar­ším “vlčá­kem”, kte­rý tam hlí­dal auto a svou paní. Že…

Okolo Pastviny

Původ­ně to měl být výlet na Kra­ví horu u Hoj­né Vody, abychom si odpo­či­nu­li od usta­vič­né­ho uklí­ze­ní (měni­li jsme okna) a hlav­ně taky pro­to, abychom pořád­ně pro­táh­li Hemi­ho. Na posled­ní kři­žo­vat­ce za Strop­ni­cí jsme ale nara­zi­li na uza­vře­nou sil­ni­ci — jel se tam asi něja­ký cyk­lis­tic­ký závod, a muse­li bychom čekat, až pelo­ton pro­je­de. To se nám nechtě­lo,…

Měníme okna

Tak jako všech­ny “špat­né” zprá­vy  i tato při­šla v podo­bě mé tchy­ně. Z niče­ho nic při­šla pra­víc, že má našet­ře­né něja­ké pení­ze (za to jí urči­tě pat­ří chvá­la, obdiv a díky) a že by to asi chtě­lo vymě­nit okna. A aby to bylo zce­la v duchu “to by v tom byl čert, abych vám to nějak nezkom­pli­ko­va­la” chtě­la vymě­nit okna v hor­ním pat­ře —…

Watching Under the Dome

Podiv­nos­ti až nesmys­ly v prá­vě sle­do­va­ném seri­á­lu [list style=“idea”] Epi­de­mie menin­gi­ti­dy vylé­če­na psy­cho­lož­kou běž­ný­mi anti­bi­o­ti­ky za jeden den Voj­sko za kopu­lí s oby­va­te­li měs­ta neko­mu­ni­ku­je ani pro­střed­nic­tvím napří­klad nápi­sů, byť je kopu­le prů­hled­ná Elek­tric­ké vede­ní je pře­ru­še­no, proud vypa­dl, ale voda jim stá­le teče, vodo­vod­ní potru­bí pře­ru­še­no neby­lo? [/list]  

Once Upon a Time

Tři ze čtyř Kuz­bí­ků dopo­ru­ču­jí Once Upon a Time. Maty totiž nestí­há číst titul­ky, a tak se s námi nedí­vá…

Devítiměsíční

Máme za sebou svod psí choďác­ké mlá­de­že v ATC Slu­neč­ni­ce kou­sek za Jin­dři­cho­vým Hrad­cem. Tam Hemi také popr­vé zjis­til, že voda je i na jiné věci, než jen na pití. Ve svo­do­vé kar­tě máme tedy uve­de­no A5 K3 U3 W2, což je prý krás­ný výsle­dek. Sle­du­je se cel­kem 25 kri­té­rií, z nichž ve 21 Hemy napros­to odpo­ví­dá stan­dar­du, tedy sko­ro 95 %. Také…

KD Hájná hora 2013

Stej­ně jako v před­cho­zích dvou letech i ten­to rok strá­vil Matý­sek týden se svým oblí­be­ným Path­fin­de­rem na let­ním tábo­ře na Háj­né Hoře nad Vim­per­kem. V nedě­li jsme si ho měli pře­vzít a poté strá­vit v tábo­ře celý týden spo­leč­ně s něko­li­ka přá­te­li a jejich rodi­na­mi. Jen­že nějak se nám poved­lo „pro­kau­čo­vat” ter­mí­ny a na nedě­li jsme byli při­hlá­še­ni na kraj­skou výsta­vu psů v Týně…

Nextgen Gallery Rollback breaks the visual editor

I upgra­ded my Next­Gen galle­ry to ver­si­on 2 only to find out what a mess it is. It com­ple­te­ly rui­ned my WP install. When I tried to follow the­ir how-to to roll back to pre­vi­ous ver­si­on, it wor­ked — I was able to res­to­re 1.9.13 ver­si­on without losing any data, it seems so far. But, the­re was one big…

Vltavotýnská krajská výstava

Na neděl­ní kraj­ské výsta­vě psů v Týně nad Vlta­vou, mimo­cho­dem naší prv­ní, zís­kal Hem­mi titul Vítěz tří­dy (v mla­dých) se znám­kou V1. Po skvě­lém hod­no­ce­ní na svo­du, dal­ší vel­ká radost! Výsta­vu jsme bra­li pře­de­vším jako pří­le­ži­tost nasbí­rat zku­še­nos­ti pro výsta­vy příští. Pokud Hem­mi úspěš­ně pro­jde boni­ta­cí a bude uchov­něn, v čemž by mu moh­la zabrá­nit jen jeho výš­ka (57 cm při svo­du),…

Svod mládeže

Dnes jsme se s Hemym zúčast­ni­li svo­du choďác­ké psí mlá­de­že. Z domo­va jsme vyra­zi­li před půl osmou, abychom byli v auto­kem­pu Slu­neč­ni­ce, kde se svod konal, včas. Otec a syn Na výsta­vu bylo zapsá­no 82 psů, na svod 39. Boni­ta­ce se mělo účast­nit 13 jedin­ců. Celá akce pro­bí­ha­la totiž už sko­ro týden, ale my jsme se moh­li při­hlá­sit pou­ze na…