Hammond o silvestru

Tak. Roz­hod­la jsem se, že taky koneč­ně něco napíšu. 🙂 Je sil­vestr.. Oko­lo osmé hodi­ny zača­li lidé šilet s petar­da­ma a rachej­t­le­ma. Když zača­ly ty vět­ší rány, tať­ka vzal Ham­mon­da dovnitř. Byl z toho pěk­ně mimo. Držel se u tať­ky na bři­še a kle­pal se jak rat­lik :-D. Vždy, když zazně­la rána, scho­val si hla­vu do tať­ko­vo ruká­vu. Po pěti minu­tách…

Jedenáctý den (30.12.2012)

Tak je jas­né, že nám Ham­mon­dek ros­te a poma­lu dospí­vá. Dnes odpo­led­ne opět pobí­hal po zahra­dě jako šíle­nec. Začí­ná nám být jas­né, že obdo­bí mír­né­ho berán­ka skon­či­lo a nastá­vá obdo­bí spla­še­né­ho poní­ka. Opa­tr­né sezna­mo­vá­ní s novým pro­stře­dím skon­či­lo a nyní je nača­se do vše­ho vle­tět po hla­vě — a to doslo­va. Do tůjí, do plo­tu, do sení­ku, pod kotec, do záho­nů, do…

Desátý den (29.12.2012)

Dopo­led­ne jsme si hrá­li s míč­kem a pak jsem šel se štěn­dou na pro­cház­ku na vodít­ku. Nedo­šli jsme ale ani ke kři­žo­vat­ce, když začal kňu­čet, oto­čil to a mazal zpát­ky, až jsem ho musel brz­dit. Jakmi­le byl na zahra­dě, uklid­nil se. Chvil­ku jsme ješ­tě zkou­še­li cho­dit s vodít­kem po zahra­dě a když jsem ho odpou­tal, odbě­hl s úle­vou na své mís­to na…

Devatý den (28.12.2012)

Ham­mond byl po obě­dě jak z divo­kých vajec. Sotva dojedl (maso a tes­to­vi­ny) začal vyši­lo­vat jako smys­lů zba­ve­ný — vle­těl do bou­dy, něco tam hra­bal, vyle­těl z bou­dy, začal kou­sat kobe­rec visí­cí na vcho­du a vrčel u toho a ská­kal, hned zase ležel na zádech, vysko­čil a tak pořád do kola. Když s nim šla asi za dvě hodin­ky ven Kač­ka, neby­lo to o nic…

Osmý den (27.12.2012)

V deset dopo­led­ne jsme vyra­zi­li na očko­vá­ní. Byl jsem před­tím s Hammym chvil­ku ven­ku, hrá­li jsme si, chvá­li­li jsme. Pak jsem se zve­dl a šel pro vodít­ko. Hammy samo­zřej­mě za mnou. Když uvi­děl obo­jek a vodít­ko, malin­ko ucu­kl a zakňu­čel. Nicmé­ně obo­jek si nechal nasa­dit bez pro­blé­mů, vodít­ko taky. Nastou­pi­li jsme do auta a začal se tro­chu kle­pat. Bude­me ho…

Sedmý den (26.12.2012)

Ráno s Hamym vstá­va­la Evi­na, dostal sní­da­ni 🙂 a pak i hrá­li. Poté ji vystří­da­la Kač­ka a nako­nec já. V mém náru­čí štěn­da usnul jako mimi­no a ze spán­ku slast­ně vrněl, když jsem ho po celou dobu zleh­ka drbal za ouš­ka­ma a pod tla­mou. Potom jsem bohu­žel musel na oběd, pro­to­že děti a babič­ka už měli hlad. Polo­žil jsem ho do pelíš­ku a Ham­mon­dek spin­kal…

Šestý den (25.12.2012)

Ham­mond dělá vel­ké pokro­ky. Tré­no­va­li jsme základ­ní pří­ka­zy — k noze, sed­ni, vpřed. Vedl si veli­ce dob­ře. Cho­di­li jsme kolem domu, vždy běžel za mnou, s nad­še­ním zale­těl do houš­tí před vel­kým oknem u dětí. Musím ho zvy­kat na povel “ke mně”, kte­rý bude pozi­tiv­ní a mož­ná zku­sit roz­li­šo­vat “pocem”, kte­rý dosta­ne v pří­pa­dě prů­švi­hu. Pod stro­me­ček jsme dosta­li, já…

Pátý den (24.12.2012)

Dnes je Štěd­rý den. K sní­da­ni dostal Štěn­da namo­če­né gra­nu­le s mlé­kem. Je už ale jas­né, že tohle jíd­lo nebu­de pat­řit mezi jeho oblí­be­né, i když mu do gra­nu­lí člo­věk vmí­chá pěk­nou hrst piš­ko­tů. Pros­tě mu to neje­de. Přes den jsme si uži­li pár pěk­ných chvi­lek. Když vás vítá pes, kte­rý vás pár hodin nevi­děl a může se zbláz­nit…

Čtvrtý den

Tak je jas­né, že se Štěn­da uby­to­val na zápra­ží na veran­du. Dnes ráno si při­vsta­la Eva, aby ho taky měla chvil­ku pro sebe. Po vět­ši­nu dne prše­lo, navíc jsme zdo­bi­li stro­mek a vůbec ješ­tě posled­ní před­vá­noč­ní pří­pra­vy, tak­že na Hemí­ka neby­lo moc času. K obě­du dostal pěk­nou mis­ku vaře­né­ho vep­řo­vé­ho od kos­ti s mrkví a těs­to­vi­na­mi. Vylí­zal ji prak­tic­ky…

Třetí den

Na dnešek spal Štěn­da na tera­se. Večer si tam leh­nul a my jsme čeka­li, že až mu bude zima, ode­be­re se do bou­dy. To se ale nesta­lo. Asi v deset večer jsem to už nevy­dr­žel a šel za ním ven. Začal mi oli­zo­vat ruce, potom si chňapnul jen z mých prs­tů a zleh­ka ho držel v tla­mě, nekou­sal, jen ho držel.…

Druhý den

Ráno v půl sed­mé náš med­ví­dek už kňu­čel v bou­dě. Sta­či­lo na něj za dvř­mi pro­mlu­vit a žalost­né kňu­če­ní se hned pro­mě­ni­lo v radost­né ňafá­ní. Dal si sní­da­ni, a potom si hrál se mnou a s Kač­kou. Maty­ho jsem odve­zl do ško­ly (měli jít na diva­del­ní vystou­pe­ní), Kač­ka, kte­rá byla ško­ly sproš­tě­na zůsta­la na zahra­dě a uží­va­la si nové­ho kama­rá­da. Bylo na ní…

První den

Tak dnes se Ham­mond Hek­tor z Letín­ské kovár­ny nastě­ho­val do Rou­den­ské kovár­ny. Vstá­va­li jsme ráno v pět, pro­to­že jsme slí­bi­li, že v Letí­ně bude­me v osm ráno. Ces­ta byla v poho­dě, pro­voz dob­rý, mís­ty mlha, ale nic hroz­né­ho. Na ces­tě zpět jsem měl Ham­mon­da na klí­ně, celou ces­tu v kli­du a v poho­dě ležel, chvil­ka­mi usí­nal. Ces­tou jen dvě krát­ké zastáv­ky — v Bechy­ni…

Nakupujeme

Ham­mon­dův prv­ní nákup [gview file=“https://docs.google.com/open?id=1A4OoVtlnROsDszKZCj5J2vxRdcSd8HPO3iZVMUYCsBz6lKzqVvayVdKLuVJIZF1_HRS5eiOO7TGUWUuB”]

Trénujeme čtení

Matý­sek se nám ve ško­le poma­louč­ku lep­ší a dohá­ní své spo­lu­žá­ky, kte­ří měli opro­ti rož­nov­ské ško­le asi měsíc náskok jak v psa­ní, tak i ve čte­ní. Pro­to s Matym tré­nu­je­me čte­ní ze sla­bi­ká­ře, kte­rý nosi­la do ško­ly jeho mamin­ka 🙂 A jak mu to dneska šlo? Poslech­ně­me si. [media url=“http://www.kuzbici.eu/wp-content/uploads/2012/12/VN-20121217–00001.m4a” width=“600” height=“400” jwplayer=“controlbar=bottom”] VN-20121217–00001

Česká pošto, jdi do p(píp)dele! I s Hnidousama.

Nevím, co se to posled­ní dobou kolem nás děje. Zača­lo to Star­ne­tem, taky zají­ma­vá sto­ry, potom se při­dal Amazon.com ope­pře­ný tro­chou UPS.com a tenhle týden mě dora­zi­la Čes­ká poš­ta. V nedě­li večer Eva objed­na­la na Tesco­mě hrnec na špage­ty. K Váno­cům. Od tchýně. Tedy mé tchy­ně. Fajn, těs­to­vi­ny vařím rád a něja­ký pořád­ný hrnec na pro­váz­ky nám doma chy­bí.…

Lovci hlav (Jo Nesbo)

Head­hun­ters by Jo Nesbø My rating: 5 of 5 stars To nej­lep­ší, spo­lu se Sně­hu­lá­kem, co jsem od Nes­ba četl. Skvě­le jsem se bavil, i když ze začát­ku mi neby­lo moc jas­né, o co vlast­ně v pří­bě­hu jde. Jakmi­le se ale pro­va­lil zají­ma­vý zdroj pří­jmů hlav­ní­ho hrdi­ny, byla to parád­ní jíz­da. View all my reviews Výstřiž­ky: Kdy­by byly tyhle ženy…

Hammond’s humble house aneb Pat a Mat staví boudu

Tak se k nám v dru­hé polo­vi­ně pro­sin­ce nastě­hu­je nový spo­lubyd­lí­cí, Ham­mond Hek­tor z Letín­ské kovár­ny. Se ště­ně­tem jsme původ­ně počí­ta­li až na jaro, ovšem jeli jsme se oneh­dá podí­vat na choďáč­ky do blíz­ké Besed­ni­ce a tam jsme dosta­li tip na cho­va­tel­skou sta­ni­ci Z Letin­ské kovár­ny. Podí­va­li jsme se na strán­ky a to byla chy­ba. Měli štěňa­ta. Vol­ná. A fot­ky na webu.…

Malinové download centrum

Dlou­ho jsem pát­ral po něja­kém down­lo­ad manage­ro­vi pro mé Raspber­ry Pi, až mě napadlo pou­žít pyLo­ad. Mám ho na noťa­su, proč ho nepo­u­žít na Mali­ně? Insta­la­ce se odby­de v něko­li­ka kro­cích: [list style=“plus”] Samot­ný pyLo­ad nemá v Raspbmc balíč­ky, tak­že je stáh­ne­me sudo wget ‑O pyload-cli.deb http://get.pyload.org/get/ubuntu-cli Ješ­tě doin­sta­lo­vat závis­los­ti sudo apt-get install python python-pycurl python-cryp­to tes­se­ract-ocr tes­se­ract-ocr-eng…

První setkání s Hammondem

Dnes jsme se vypra­vi­li do cho­va­tel­ské sta­ni­ce Z letin­ské kovár­ny, abychom se podí­va­li na naše štěn­do. Pár obráz­ků vypo­ví více než stov­ky slov. [simnor_button url=”/wp-content/uploads/krest/http://www.kuzbici.eu/wp-content/uploads/2012/12/kovarna.zip” icon=“download-alt” label=“Stáhnout Stáh­nout všech­ny fot­ky” colour=“orange” colour_custom=”” size=“medium” edge=“rounded” target=“_blank”]

Malinová knihovna

Jak ješ­tě vyu­žít Raspber­ry? Co takhle Calib­re ser­ver? Máme doma tři Kind­lí­ky a párek table­tů, tak­že by se hodi­lo mít kníž­ky stá­le pří­stup­né. V repo­si­tá­řích Raspbmc jsem obje­vil insta­lač­ní balíč­ky Calib­re. Toho se musí vyu­žít, abychom si moh­li naše Kind­lí­ky krmit i bez spuš­tě­né­ho počí­ta­če. Tak­že jde­me na to. Pou­ží­va­ná sesta­va rou­ter Asus WL-500­­gP v2 s fir­m­warem Toma­to Fir­m­ware 1.28.0005 102 ND USB Big-VPN…

Nesbo sežrán Leopardem

The Leo­pard by Jo Nesbø My rating: 3 of 5 stars Unli­ke the Snow­man, this was rather boring. I can’t get rid of thin­king Nesbo was ste­a­ling from him­self… View all my reviews

Jak jsem reklamoval Kindle

Děj­ství prv­ní — praskli­ny Na mém Kind­lí­ku se asi před půl rokem obje­vi­ly dvě praskli­ny, jed­na v kaž­dém spod­ním rohu pod dis­ple­jem. Nejdří­ve byly sko­ro nevi­di­tel­né, postup­ně se ale zača­ly zvět­šo­vat. Sice zatím nebrá­ní čte­ní, ale bál jsem se, že by nako­nec moh­ly mít vliv na funkč­nost čteč­ky. Pro­to­že je Kindle ješ­tě v záru­ce, roz­ho­dl jsem se,…

Raspberry Pi & Raspbmc at your service

Ve čtvr­tek minu­lý týden jsem si domů při­ve­zl Raspber­ry Pi, las­ka­vě zapůj­če­né Radi­mem Sej­kem, ali­as Owarem. Cílem bylo vyzkou­šet, zda by se tenhle pidi­kom­pjů­ter dal pou­žít jako veli­ce jed­no­du­ché domá­cí mul­ti­me­di­ál­ní cen­t­rum. Záro­veň bych ale k němu rád při­po­jil exter­ní pev­ný disk, kte­rý by slou­žil jed­nak jako zdroj potra­vy pro Pi a záro­veň i jako síťo­vé úlo­žiš­tě pro fot­ky,…

The Snowman by Jo Nesbø (Nebudu stavět sněhuláky)

The Snow­man by Jo Nesbø My rating: 5 of 5 stars Po vše­o­bec­ném nad­še­ní, kte­ré zavládlo na čes­kém čte­nář­ském trhu v sou­vis­los­ti s čes­kým vydá­ním romá­nu Sně­hu­lák od Jo Nes­ba, jsem si říkal, že bych něja­kou tu detek­tiv­ku taky mohl dát, i když jim zrov­na moc nehol­du­ji. S detek­tiv­ka­mi mám totiž obec­ně jeden zásad­ní pro­blém — pokud v ní vystu­pu­je více…

TomatoUSB na Asus WL-500gP v2

Asi před rokem jsem kou­pil rou­ter ASUS WL-500g Pre­mi­um v2. Náš sta­rý WRT-311 se neu­stá­le restar­to­val, byl poma­lý, no pros­tě to neby­lo ono. Jed­ním z důvo­dů ke kou­pi prá­vě toho­to mode­lu, samo­zřej­mě kro­mě ceny, byla sku­teč­nost, že je vyba­ven dvě­ma USB slo­ty a mož­nos­tí nahrá­ní alter­na­tiv­ní­ho fir­m­wa­ru. Samo­zřej­mě se tedy nabí­zí mož­nost při­po­jit k němu exter­ní disk, kte­rý…

Správa aplikací na Playbooku přes www

Vše, co potře­bu­je­me je roz­ší­ře­ní pro Chro­me nebo Mozillu. V Pla­y­boo­ku nasta­ví­me Deve­lo­p­ment mode. V Chro­mu, v nasta­ve­ní plu­gi­nu, zadá­me IP adre­su Pla­boo­ku a pak už jen v pro­hlí­že­či zadá­me IP adre­su Pla­y­boo­ku do adres­ní­ho řád­ku.

Bestie hnusný, chlupatý, nenažraný

[quo­te style=“3”]Bestie hnus­ný, chlu­pa­tý, nena­žra­ný. To se nemů­že­te jenom ohřát a zase táh­nout dál?! To tady mám auto jenom já? Sou­se­di mají dvě! A mě pře­kou­še­te kabe­ly už po tře­tí! Tím­to vyhla­šu­ji vyhla­zo­va­cí vál­ku vál­ku všem vol­ně žijí­cím kunám, potka­nům a myším.[/quote] Dnes vstá­vá­me o něco dří­ve, pro­to­že Matý­sek jde popr­vé do nové ško­ly. Odchá­zím z bytu  o pár minut před ostat­ní­mi,…

První cesta do “nové” školy

O tom, proč jsme Maty­mu vybra­li jinou ško­lu už bylo napsá­no dost. Ale vybra­li jsme, domlu­vi­li jsme s paní ředi­tel­kou a v pon­dě­lí 29.10.2012 jsme měli ráno před tři čtvr­tě na osm při­jít. Doma jsme všech­no hez­ky naplá­no­va­li, Maty­mu vše vysvět­li­li a ráno vyra­zi­li do ško­ly. Naštěs­tí jsme se vyko­pa­li brzy. Původ­ní plán byl tako­vý, že poje­de­me všich­ni k Vlá­ďo­vi…

V praktických cvičeních něco přeřízl, soudruhu profesore…

Už v pon­dě­lí večer po rodi­čá­ku, když jsme při­šli domů a celý prů­běh ono­ho pozd­ní­ho odpo­led­ne se nám roz­le­žel v hla­vě, došli jsme  s Evou, nezá­vis­le na sobě, k závě­ru, že ona nešťast­ná chvil­ka, kdy Matý­sek odmí­tl dát paní uči­tel­ce žákov­skou, se s ním potáh­ne mini­mál­ně celý prv­ní stu­peň, a že už “navždy” bude mít cejch žáč­ka, kte­rý je na paní uči­tel­ku “ZLEJ”.…

Dobře vychované děti to mají těžké

Jsme úpl­ná, plně funkč­ní rodi­na. Se ženou jsme spo­lu od roku 1995, máme spo­ko­je­né man­žel­ství (ano, ten­to pří­spě­vek pro­šel obou­stran­nou kon­t­ro­lou :-)), nehá­dá­me se, se ženou si vymě­ňu­je­me infor­ma­ce, zají­má­me se o pro­spěch našich dětí ve ško­le ale nenu­tí­me je, aby měly samé jed­nič­ky. Děti vede­me k posluš­nos­ti, k úctě ke star­ším, rodi­čům a k dospě­lým vůbec. Maty nemá dovo­le­né hrač­ky…

Vybíráme pejska

Už večer toho dne, kdy jsme našli Ari­nu bez­vlád­ně ležet v pele­chu, bylo jas­né, že bude­me muset poří­dit něja­kou náhra­du. S Evou jsme se shod­li, že dal­ší­ho psa zatím nechce­me. Až na jaře a bude to plemeno/zvíře, kte­ré může být celo­roč­ně ven­ku. Na dětech a hlav­ně na Matym bylo vidět, že jim pes chy­bí čím dál více. Když Maty…

Od motokáry ke kombajnu

Uži­li jsme si moc pěk­nou sobo­tu. Odpo­led­ne po obě­dě jsme se vypra­vi­li na dvě akce. Vlast­ně na tři. Matý­sek s mamin­kou řídí kom­bajn (video)  

Beruškááá!!!

Ten­to týden se Matý­sek pře­ko­nal — nepři­ne­sl žád­nou poznám­ku, pokud tedy nepo­čí­tá­me něja­ký ten pun­tík z dru­ži­ny, a dokon­ce dnes dostal beruš­ku za cho­vá­ní! Bra­vo syn­ku, mám z tebe radost!