Šumava 2014

V posled­ních dvou letech jsme měli mož­nost strá­vit jeden (pozd­ně) srp­no­vý týden na kop­ci jmé­nem Haj­ná hora nad Vim­per­kem, kde má svůj let­ní tábor budějc­ký Již­ní kříž. Lou­ka upro­střed lesů nás zce­la okouz­li­la svým pros­tým půva­bem, napros­tým kli­dem a absen­cí (téměř) veš­ke­ré pid­li­vi­za­ce. Sta­ny s pod­sa­da­mi, vel­ká sta­no­vá jídel­na, kadi­bud­ky a stu­de­ná spr­cha mezi čtyř­mi smr­ky. K tomu při­dej­te par­tu dob­rých lidí a je jas­né, že tako­vý týden si člo­věk jen tak někde neu­ži­je.
Letos jsme měli vyra­zit už o měsíc dří­ve, dru­hý týden v čer­ven­ci, a po loň­ské zku­še­nos­ti s Hemim jsme se těši­li o to více. K naše­mu obrov­ské­mu zkla­má­ní ale člo­ví­ček, kte­rý měl náš pobyt na Haj­né hoře zamlu­vit na nás zapo­mněl a ter­mín si pro­na­jal praž­ský oddíl skau­tí­ků. Sice byl ješ­tě vol­ný jeden dal­ší ter­mín, ale ten byl již pro jed­nu z rodin nedo­stup­ný. Počá­teč­ní zkla­má­ní rych­le vystří­dal vztek, kte­rý poslé­ze zkon­den­zo­val v lítost. Tolik jsme se těši­li… Sna­hy o zís­ká­ní podob­né loka­li­ty někde jin­de (Piká­rec) zkra­cho­va­ly a zůstal tak pou­ze zálož­ní plán — strá­vit ten týden v kem­pu na Mora­vě, jež­to na toto mís­to pře­tr­vá­va­ly věkem sešlé vzpo­mín­ky jako na pří­jem­né a klid­né mís­to. Pro nás ale, Kuz­bí­ky, nebyl kemp při­ja­tel­nou vol­bou, Hemi by se tam asi nebyl mohl pohy­bo­vat vol­ně a též kli­du bychom se tam asi nedo­čka­li. Už už jsme se tedy smí­ři­li se sku­teč­nos­tí, že letos na let­ní kádéč­ko nepo­je­de­me. A abychom v daném týd­nu nemě­li čas na truch­li­vé vzpo­mín­ky, naplá­no­va­li jsme si na něj rekon­struk­ci kuchy­ně a stav­bu per­go­ly. A pak…
Osudový email
A bylo to fajn. Krás­ná a zacho­va­lá šumav­ská cha­lu­pa sko­ro na samo­tě. Pes povo­len, sta­no­vá­ní před cha­lupou též, vel­ké ohniš­tě, dře­va dle libos­ti, cena při­ja­tel­ná. A když jsme zjis­ti­li, že far­mář pod námi pro­dá­vá čer­s­tvě nado­je­né mlé­ko a čer­s­tvý tva­roh, že ve Sta­chách v Coo­pu mají vyni­ka­jí­cí hous­ky a míst­ní jogur­ty, že je mož­nost mít míst­ní más­lo a čer­stvé pstru­hy, dostal celý náš pobyt dal­ší dimen­zi. Opět se nám potvr­di­lo, že se na nic nemá “tla­čit” a potom vše dopad­ne jak má.
Pro­ži­li jsme týden plný výle­tů, slun­ce i deš­tě a bouř­ky, a hlav­ně přá­tel a odpo­čin­ku od toho kaž­do­den­ní­ho blá­zin­ce pra­cov­ních dnů. Nikam se neže­ne­me, nikdo niko­ho do niče­ho nenu­tí, odpo­led­ne si dáme šlo­fíč­ka, děti a pes vol­ně pobí­ha­jí…

Výlety

 

Fotky

The reques­ted RSS feed can­not be loa­ded at this time. This XML docu­ment is inva­lid, like­ly due to inva­lid cha­rac­ters. XML error: Mismatched tag at line 25, column 8