Střípky z učebnice matematiky pro 1.ročník ZŠ (Fraus)

Člo­věk by nevě­řil, jaké výra­zy najde v mate­ma­ti­ce pro prv­ní roč­ník základ­ní ško­ly. Vyda­lo nakla­da­tel­ství Fraus — bravo!

 • Syn­chro­ni­za­ce pohy­bu a slo­va je zákla­dem aritmetiky.
  Ruka pomá­há počí­tat. Slo­vo zamě­řu­je pozor­nost a pomá­há pamě­ti. (stra­na 8)
 • Mamin­ka si dělá evidenci.
  Žák jde a počí­tá: “Jeden, dva, tři, čty­ři.” Pohyb pomi­ne, ale čís­lo ucho­vá počet kro­ků v naší paměti.
 • Jazyk šipek zapi­su­je proces.
  Vět­ve­ný ryt­mus barev. (stra­na 26)
 • Ryt­mus u kru­ho­vé­ho objektu.
  Rovin­ný plán stav­by — jazyk pro krych­lo­vé stav­by. (28)
 • Plán — model stav­by — kres­ba stavby.
  Sčí­tá­me počty kroků.
 • Začí­ná­me porov­ná­vat. Výcho­dis­kem pro porov­ná­vá­ní v mate­ma­ti­ce je život­ní zku­še­nost žáka.
  Nic se v mate­ma­ti­ce řek­ne nulapíše 0.
 • Výsta­va deček. Může mít až 12 růz­ných exponátů.
  Naše čís­li­ce se nazý­va­jí arab­ské ale pochá­ze­jí z Indie.