Soteska Vintgar

Ten­to člá­nek je “flešbek”, to zna­me­ná, že píšu o udá­los­ti, kte­rá se sta­la “long, long, long, long, long ago in a galla­xy far, far, far, far away”. Popi­so­va­né udá­los­ti pro­to mohou být již znač­ně zide­a­li­zo­va­né. Za pří­pad­né ško­dy se tudíž zří­kám veš­ke­ré odpo­věd­nos­ti.
Při plá­no­vá­ní naší neče­ka­né krát­ké dovo­le­né ve Slo­vin­sku v čer­ven­ci 2012 jsem také našel nad­še­né hod­no­ce­ní sou­těs­ky Vint­gar. Bohu­žel, od naše­ho před­po­klá­da­né­ho mís­ta poby­tu (oblast Koba­rid — Tol­min) byl Vint­gar poměr­ně dale­ko — více než 100 km jed­na ces­ta. Jen­že jsem taky našel skvě­lou Vršič­ku ces­tu. Po let­mém nahléd­nu­tí do mapy bylo jas­né, jak to pro­ve­de­me. Prv­ní zastáv­kou bude prá­vě Vint­gar a tou dru­hou potom Vršič­ka…

Sou­těs­ka Vint­gar leží neda­le­ko Ble­du a při­jet se k ní dá ze dvou smě­rů. Ze smě­ru s vodo­pá­dem a ze smě­ru bez vodo­pá­du. Hádej­te, kte­rý směr jsme tre­fi­li my. Správ­ně. Nicmé­ně na mís­tě jsme byli před půl osmou a na tra­su jsme vyra­zi­li asi ve tři čtvr­tě. Jak se nako­nec uká­za­lo, byl to nej­zaz­ší čas, abychom si celou sou­těs­ku moh­li pěk­ně v kli­du užít.

Next­GEN galle­ry is not installed/inactive!

Po zapla­ce­ní více­mé­ně sym­bo­lic­ké­ho vstup­né­ho jsme zača­li sestu­po­vat k vodě. Už prv­ní kro­ky dáva­ly jas­ně naje­vo, co nás čeká. Nad vodou se vzná­šel leh­ký mlž­ný opar a já se tete­lil, abych už začal fotit. Hla­vou mi blesk­la vzpo­mín­ka na návště­vu Plit­vic­kých jezer, kde jsme za tři hodi­nu ušli asi jeden a půl kilo­me­t­ru.

Next­GEN galle­ry is not installed/inactive!

Po vět­ši­nu času jde­te na dře­vě­ném chod­ní­ku nad vodou a pokud zrov­na ne, tak je voda pří­mo na  dosah. Po ránu je tu bož­ský klid, jen prů­zrač­ně čis­tá voda teče, šumí, bub­lá, klo­ko­tá. Ces­tou dolů jsme potka­li asi dva lidi v pro­tismě­ru, jinak ani živou duši.

Next­GEN galle­ry is not installed/inactive!

Terén není nijak nároč­ný, jen prk­na mohou být kluzká, na to pozor. Tep­lo­ta mezi půl osmou a devá­tou hodi­nou se tu na kon­ci čer­ven­ce pohy­bo­va­la do dese­ti stup­ňů, tak­že zimo­mřiv­ky by se měly nále­ži­tě při­ob­lé­ci. Na zpá­teč­ní ces­tě jsme už potká­va­li lidí více, také foto­gra­fy, ale pořád to ješ­tě šlo. Až do posled­ní­ho úseku, kde jsme potka­li rus­ký zájezd. Záži­tek, kte­rý už si oprav­du nemu­sím zopa­ko­vat.

[simnor_button url=“http://www.kuzbici.eu/fotogalerie/dovolene/2012–07-25-souteska-vintgar/” icon=“camera” label=“Všechny fot­ky” colour=“blue” colour_custom=”” undefined=“Odstranit” size=“large” edge=“rounded” target=“_self”]

 

Pro­fil a záznam tra­sy