Smůlovatá smůla

Pro náš domá­cí “servřík”, což je stol­ní IBM s pro­ce­so­rem P4, 1 GB RAMM (kou­pen za 100 kč jako vyřa­ze­ný z fir­my), jsem potře­bo­val sehnat vět­ší disk, pro­to­že na v něm vlo­že­ných dvou 300 GB dis­cích dochá­zí mís­to a není kam uklá­dat nejen seri­á­ly a fil­my k oka­mži­té spo­tře­bě, ale i méně důle­ži­té věci jako třeb zálo­hy :-). Roz­hod­nu­tí padlo na 2TB HDD, na Auk­ru jsem našel pěk­ný WD Gre­en za něja­kých 1600 s roč­ní záru­kou, prý běhal jen asi 100 hodin. Auk­ci jsem na posled­ní chví­li nevy­hrál. Dru­hý den při­šel mail, že výher­ce disk nechce a jako dru­hý v pořa­dí mám na něj nárok. Pará­da. Pro­dej­ce je z Pís­ku, pra­chy ve stře­du večer pře­ve­de­ny, ve čtvr­tek byl disk na poš­tě. “Dnes podá­te, zít­ra doru­čí­me” — cha cha cha… Čes­ká poš­to jdi do prde­le i s Hni­dou­sa­ma. Disk při­šel dnes, v pon­dě­lí.

Vypnu ser­ver, vyn­dám disk, kte­rý má být nahra­zen, při­po­jím sta­rý i nový disk do deskto­pu s Min­tem. Boot, ter­mi­nál, sudo smartctl -ca /dev/sdc, bin­go! Doba běhu 96 hodin. Super. Disk při­po­jím, vol­né mís­to: 2 GB. Zby­tek dis­ku je zapl­něn fil­my, fil­my ve výbor­né kva­li­tě. Výbor­ný­mi fil­my (vět­ši­nou) ve výbor­né kva­li­tě!

No nemám já smůlu! Teď musím kou­pit disk ješ­tě jeden a k němu nový ser­ver, pro­to­že do toho staré­ho se vejdou jen dva dis­ky…